آخرین قیمت انواع مدل‌های پژو ‌206

قیمت (تومان) مشخصات کارخانه بازار آزاد تیپ 2 19,424,000 ‏32,000,000‏ تیپ 5 21,858,000 ‏34,500,000‏ تیپ 6 24,970,000 ‏43,900,000‏ v20 . SD 19,878,000 ‏29,000,000‏ v8 . SD 24,500,000 34,500,000 v9 . SD. اتومات 26,370,000 45,400,000 باشگاه خبرنگاران

قیمت (تومان)

مشخصات

کارخانه

بازار آزاد

تیپ 2

19,424,000

‏32,000,000‏

تیپ 5

21,858,000

34,500,000

تیپ 6

24,970,000

‏43,900,000‏

v20 . SD

19,878,000

‏29,000,000‏

v8 . SD

24,500,000

34,500,000

v9 . SD. اتومات

26,370,000

45,400,000

باشگاه خبرنگاران

آخرین قیمت انواع مدل‌های پژو ‌206