تاریخ نشر :دوشنبه 21 جولای 2008سایر خبرهاRSSاشتراک:

تغييرات نيروي انساني‌در آموزش‌وپرورش

دستورالعمل ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش بعد از بررسي‌هاي فراوان در مجلس و آموزش و پرورش اصلاح شد و بايد حداكثر تا 15 شهريور عملياتي شود. به گزارش فارس، اين بخشنامه شامل دو بخش «كليات» و «جايگاه فعاليت در برنامه ساماندهي» است كه بخش كليات شامل «مقررات»، «سازمان‌ها و ادارات مجري […]

دستورالعمل ساماندهي و مديريت نيروي انساني در آموزش و پرورش بعد از بررسي‌هاي فراوان در مجلس و آموزش و پرورش اصلاح شد و بايد حداكثر تا 15 شهريور عملياتي شود.

به گزارش فارس، اين بخشنامه شامل دو بخش «كليات» و «جايگاه فعاليت در برنامه ساماندهي» است كه بخش كليات شامل «مقررات»، «سازمان‌ها و ادارات مجري برنامه ساماندهي»، «نحوه محاسبه نيروي انساني مورد نياز واحدهاي آموزشي»، «مرجع تعيين ساعات موظف هفتگي كاركنان»، «پرداخت حق‌التدريس» و «اضافه كار» است. بخش جايگاه فعاليت در برنامه ساماندهي نيز شامل «فعاليت در حوزه معاونت آموزشي و نوآوري»، «فعاليت‌هاي حوزه معاونت پرورشي و تربيت‌بدني»، «فعاليت‌هاي حوزه معاونت توسعه مشاركت‌هاي مردمي»، فعاليت‌هاي حوزه معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و توسعه مديريت» و « ساير فعاليت‌ها» است.
اصلاحات انجام شده با چهار ستاره و در گيومه مشخص شده است.

* فعاليت مدارس كمتر از 15 دانش‌آموز ادامه مي‌يابد

در بخش مقررات آمده است: كليه فعاليت‌هايي كه انجام آن مستلزم تخصيص نيرو، به صورت موظف يا غيرموظف (حق التدريس/خريد خدمات آموزشي و پشتيباني) باشد، صرفاً در چارچوب مفاد اين برنامه كه مجاز شناخته شده است، بايد صورت پذيرد و تمامي شيوه‌نامه‌هاي قبلي در خصوص به كارگيري نيروي انساني، لغو و بلااثر مي‌‌شود.

****«در اصلاح اين دستورالعمل آمده است: بند 1 – 1 شمول اين مجموعه، ساماندهي نيروهاي شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان‌ها و واحدهاي آموزشي تابعه است. براي ساير قسمت‌ها دستورالعمل جداگانه تدوين و ابلاغ خواهد شد.»

بنابر اين گزارش، حداكثر تعداد نيروي انساني قابل سازماندهي براي سال تحصيلي 88-1387 جهت كليه فعاليت‌هاي مرتبط با مدارس دولتي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و پيش دانشگاهي اعم از رسمي پيماني و حق‌التدريس كه در اين ساماندهي مجاز شده است، بر اساس شاخص نسبت دانش آموز به نيروي آموزشي، كه در جدول پيوست شماره 1 مشخص شده، خواهد بود.

براساس اين دستورالعمل، صدور هرگونه ابلاغ و گواهي انجام كار براي افرادي كه رأساً از طريق مراكز غيردولتي مرتبط با آموزش و پرورش نظير مهدهاي كودك و پيش دبستاني، درمانگاه‌ها و كلينيك‌هاي فرهنگيان باشگاه‌ها و خانه‌هاي معلم، مراكز مشاوره، مجتمع‌هاي ورزشي، اردوگاه‌ها، مراكز آموزش از راه دور كانون‌هاي فرهنگي تربيتي، انجمن‌هاي اوليا و مربيان مدارس و نيز مراكز آموزش بزرگسالان و نظاير آنها به كار گرفته مي‌شوند و نيز پرداخت هرگونه وجهي به عنوان حق التدريس/خريد خدمات يا حق الزحمه به افراد ياد شده، توسط ادارات آموزش و پرورش ممنوع است.

بر اساس مقررات موضوع بند 2 ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب مجلس شوراي اسلامي در مواردي كه تخصيص نيروي حق التدريس آزاد مجاز شمرده شده است، مي‌توانند از طريق عقد قرارداد خريد خدمات آموزشي با شركت‌ها و مؤسسات واجد صلاحيت ارائه دهنده خدمات آموزشي اعم از تعاوني، خصوصي و عمومي، براي تأمين نيروي انساني مورد نياز آموزش‌هاي شاخه كار دانش، فني و حرفه‌اي و آموزش و پرورش استثنايي و غيره با رعايت ضوابط مربوط اقدام كنند ولي عقد قرارداد با اشخاص حقيقي ممنوع خواهد بود.

در اين دستورالعمل آمده است: براي مدارس روستايي يا كلاس‌هاي زير 15 نفر دانش‌آموز در صورتي كه اجراي طرح روستا مركزي يا تشكيل مدرسه شبانه روزي با امكانات موجود ميسر نباشد يا مناطقي كه با كمبود نيروي متخصص مواجه‌اند (پس از ادغام كلاس‌هاي زير تراكم مصوب) با عنايت به بند 2 ماده 13 قانون مديريت خدمات كشوري از طريق خريد خدمات از بخش تعاوني، خصوصي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي اقدام شود. به هر حال اجراي اين بند نبايد مانع پوشش تحصيلي افراد واجب‌التعليم شود.

****«در اصلاح اين بخش آمده است: بنا بر بند 5 – 1 و تبصره 2 بند 3 – 3 ، استمرار فعاليت مدارس روستايي كمتر از 15 نفر دانش‌آموز كه داراي معلم است براي حفظ پوشش تحصيلي افراد واجب‌التعليم، بلامانع است.»

آموزش و پرورش استان مي‌تواند به استناد ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه و در سقف اعتبار تخصيصي طرح آموزش براي همه به منظور پوشش تحصيلي افراد واجب التعليم (ابتدايي، راهنمايي، تكميلي نهضت سوادآموزي، بازمانده از تحصيل) و نيز پيش دبستاني با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و روستايي، از طريق خريد خدمات آموزشي اقدام كند.

تبصره: رؤساي مناطق آموزش و پرورش با هماهنگي اداره كل تعاون استان، مجازند نسبت به سازماندهي فرهنگيان بازنشسته توانمند و ذي‌صلاح براي تدريس، تعاوني بازنشستگان تشكيل داده و به صورت خريد خدمات، از وجود آنها، براي جبران ساعات كسري به صورت حق التدريس در سقف اعتبارات مربوطه، استفاده كنند.

با عنايت به تفاوت‌هاي استاني از نظر پراكندگي جغرافيايي، آب و هوايي، فرهنگي و اجتماعي، تراكم دانش‌آموزي، تعداد نيروهاي موظف، حق التدريس و غيره و به منظور استفاده بهينه از منابع انساني در سطح استان و مناطق آموزشي، اين چارچوب براي سال تحصيلي 88 – 1387 با رويكرد اعطاي اختيارات بيشتر به سازمان آموزش و پرورش استان در حوزه ساماندهي و سازماندهي نيروي انساني تهيه و تدوين شده است و تلاش بر آن است كه تا سه سال آتي، تغييرات عمده‌اي در اين برنامه به عمل نيايد. موارد استثناء با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع در كميته برنامه‌ريزي استان با رعايت اهداف اين برنامه تصميم گيري خواهد شد.

****«در اصلاح اين بخش آمده است: قسمت د – بند 6: تمديد قرارداد نيروهاي قرارداد كار معين با رعايت مفاد بند 3 ضوابط اجرايي بودجه سال 87 كل كشور و سقف عملكرد ريالي سال 86 با كاهش 20 درصد براي ستاد استان مناطق و نواحي و نمايندگي‌ها و حداكثر 20درصد كاهش براي مدارس برحسب اقتضائات منطقه مورد عمل قرار گيرد. از سويي در خصوص تشكيل مدارس نوبت دوم، توصيه وزارت متبوع بر تشكيل كلاس‌هاي مدارس در نوبت صبح به لحاظ اثر بخشي بالاتر بوده و در مناطقي كه امكان عملياتي شدن اين مهم بطور كامل وجود ندارد موارد اضطراري با تصميم كميته برنامه‌ريزي آموزش و پرورش استان و هماهنگي با اين معاونت اقدام لازم معمول دارند.»

بنابراين دستورالعمل: بديهي است اجراي مقررات بازنشستگي عادي و نيز اجراي سهم سال 1387 قانون بازنشستگي پيش از موعد، مقدم بر برنامه ساماندهي نيروي انساني است و خروج از كلانشهرها و نقل و انتقالات نيروي انساني در سال تحصيلي جاري بايد به طريقي عمل شود تا مشكلي در وضعيت نيروي انساني هر منطقه ايجاد نشود. مجدداً بر اجراي سياست‌ اعاده تمامي نيروهاي مأمور به ساير دستگاه‌ها به عرصه تعليم و تربيت و يا انتقال آنها به دستگاه محل خدمت تأكيد مي‌شود. ضمناً رعايت ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص ممنوعيت دوره‌ها و مأموريت‌هاي آموزشي الزامي است.
تبصره: به ازاي هر نفر نيروي بازنشسته پيش از موعد در استان، در مناطقي كه با كمبود نيروي انساني مواجه گردند معادل 24 ساعت در هفته به سرجمع حق التدريس (جدول پيوست شماره2) اين برنامه اضافه مي‌شود كه در صورت دريافت و تأييد گزارش عملكرد استان، جدول اصلاحي ابلاغ خواهد شد.
****«در اصلاح اين بخش آمده است: در بند 8 – 1 – در خصوص مأمور به تحصيل نمودن همكاران، به استناد ماده 61 قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است كه در عين حال براي كمك به پيشرفت تحصيلي فرهنگيان، موضوع از معاونت رياست جمهوري طي نامه شماره 3/5475/810 مورخ 17/4/87 استعلام شد. براي افرادي كه مأمور به تحصيل مي‌باشند كما في‌السابق مأموريت آنان ادامه خواهد داشت و سازماندهي افرادي كه از اين به بعد در دانشگاهي غير از شهر محل خدمت خود پذيرفته مي‌‌شوند، به صورت انتقال موقت، پس از بررسي و تأييد اداره كل امور اداري صورت خواهد گرفت. ضمنا براي افرادي كه در محل خدمت كنوني به تحصيل اشتغال دارند، از روساي مناطق آموزش و پرورش درخواست مي‌شود كه روزهاي كاري آنان را حتي‌الامكان با برنامه تحصيلي دانشگاه، هماهنگ كنند.»
اين دستورالعمل مي‌افزايد: به منظور ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني آموزشي و پرورشي، به رؤساي سازمان‌هاي آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با رعايت مفاد اين ضوابط، نيروهاي داراي كسر ساعت موظف يك منطقه را با رعايت تمامي جوانب (فاصله مكاني، رشته تحصيلي/جنس، نياز مناطق ديگر و غيره) در ساير مناطق سازماندهي كنند.
تبصره 1: از نيروهاي داراي كسر ساعت موظف، باتوجه به توانمندي‌هاي نيروهاي آموزش و پرورش در صورت طي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت، مي‌توان در ساير رشته‌ها و مشاغل مورد نياز به تشخيص سازمان در هر يك از مناطق استان به كارگيري كرد.
تبصره2: رئيس سازمان آموزش و پرورش استان، تسهيلات و تمهيدات تشويقي ممكن را براي اعزام نيروها به ديگر مناطق (خارج از يك شهر) اتخاذ كند.
تبصره3: بديهي است ارتقاي شغلي همكاران به ازاي تكميل ساعات موظف، به طور كامل به آنها پرداخت خواهد شد و به هر دليل فردي كه داراي كسري ساعات موظف بود به همان نسبت از ارتقاي شغلي وي كسر خواهد شد.
در ادامه اين دستورالعمل آمده است: شاخص‌هاي درجه بندي مدارس در تخصيص نيروي انساني، در حال بازنگري است كه در صورت جمع‌بندي و اخذ تأييد از مراجع ذي‌صلاح قانوني، جهت جايگزيني ابلاغ خواهد شد.
با استناد بند 7 ضوابط اجرايي بودجه 1387 كل كشور، آموزش و پرورش موظف است در سال تحصيلي 88 – 1387 حداقل 5 درصد فعاليت‌هاي دولتي را به بخش‌هاي تعاوني خصوصي و عمومي بر مبناي قيمت تمام شده واگذار كند كه دستورالعمل اجرايي ذي‌ربط متعاقبا ابلاغ خواهد شد.
كميته برنامه ريزي و آموزش و پرورش استان زير نظر رئيس سازمان در طول مدت ساماندهي نيروي انساني فعال بوده و نظارت دقيق بر روند فعاليت‌ها در سطح مناطق و نواحي به عمل آورد و تا تاريخ 15/5/87 ميزان نيروهاي داراي كسر ساعت موظف و در اختيار دفتر مدارس را به تفكيك دوره تحصيلي رشته/جنس در هر منطقه جمع‌بندي و براي اتخاذ تصميمات آتي در اختيار معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع قرار دهد.
****«در اصلاح اين بخش آمده است: توضيح بند 12 – 1 و 4 – 2: مهلت براي اجراي طرح ساماندهي تا 15/6/87 تمديد مي‌‌شود تا سازمان‌هاي آموزش و پرورش استان فرصت كافي براي تعيين تكليف بازنشستگان پيش از موعد و مأمورين به ساير دستگاه‌ها را داشته باشند.»

*جذب هرگونه نيروي جديد حق‌التدريس آزاد ممنوع است

در بخش سازمان‌ها و ادارات مجري برنامه ساماندهي آمده است: به منظور اجراي اين برنامه، بخش‌هاي مختلف در حوزه ستادي و اجرايي مسئوليت‌هايي دارند.
مسئوليت نظارت، تبيين موارد ابهام و پاسخگويي به سوالات احتمالي در خصوص مفاد اين برنامه، بر عهده معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع است و سايت رايانه‌اي به آدرس www.edari.medu.ir يا آدرس پست الكترونيكي edari@medu.ir آماده پاسخگويي به هر نوع ابهامات است.
مسئوليت اجراي برنامه در استان بر عهده رئيس سازمان آموزش و پرورش است. كميته برنامه‌ريزي سازمان‌ها موظفند نحوه اجراي برنامه‌ را در ارزيابي عملكرد مسئولا ذي‌ربط سازمان، مناطق و مدارس تابعه دخالت دهند.
بنابر اين دستورالعمل، در فعاليت‌هايي كه تخصيص نيروي انساني به آن‌ها با نظر سازمان آموزش و پرورش استان صورت مي‌پذيرد بايد به طريقي عمل شود كه سقف پرداخت حق‌التدريس و سقف اعتبارات خدمات قراردادي رعايت شود. در مورد فعاليت‌هايي كه داراي شاخص مصوب بوده و در برنامه نيز ذكر شده‌اند، از طريق سيستم بكفا اعلام نياز انجام مي‌شود. صدور ابلاغ نيز بر همين اساس صورت مي‌‌پذيرد لذا اولويت تخصيص نيرو توسط سازمان طوري تعيين خواهد شد كه كيفيت ارائه خدمات آموزشي مدنظر قرار گرفته باشد. بنابراين سازماندهي نيروي انساني در مدارس دولتي در اولويت اصلي و قطعي قرار دارد.
****«در اصلاح اين بخش از دستورالعمل آمده است: توضيح بند 3 – 2 در مورد سقف مبلغ حق‌التدريس اعلام شده است در جدول شماره 2 پيوست چارچوب ساماندهي، با رعايت بند 4 ضوابط اجرايي بودجه سال 87، در صورتي كه تلاش‌ها براي افزايش بودجه سال جاري به ثمر برسد، سقف اعتبار ابلاغي قابل افزايش خواهد بود كه به تناسب آن از ميزان تدريس مدير و معاون مدارس كاسته خواهد شد.»
نظارت، كنترل و ارزيابي نحوه عملكرد سازمان آموزش و پرورش استان‌ها و مناطق در خصوص برنامه ساماندهي نيروي انساني توسط معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع به صورت متمركز (از طريق سيستم‌هاي مكانيزه موجود) و مراجعه حضوري انجام مي‌شود و بازتاب آن به صورت تشويق و يا برخورد قانوني با متخلفين خواهد بود.
در اين دستورالعمل آمده است: جذب هرگونه نيروي جديد حق‌التدريس آزاد ممنوع بوده و براي نيروهاي حق التدريس آزاد شاغل از سنوات قبل كه به هر دليلي از آموزش و پرورش خارج شده باشند در سال تحصيلي 88 – 87 هيچ‌گونه مجوز و كد پرسنلي صادر نمي‌شود و امكان جايگزيني نيرو وجود ندارد. بنابر ضوابط اجرايي بودجه سال 87 مبني بر كاهش اعتبارات حق‌التدريس براي سازماندهي نيروهاي حق التدريس آزاد، نياز به رشته تحصيلي آنان باتوجه به جنس، بومي بودن، سكونت در محل تدريس و سابقه خدمت (تاريخ شروع به كار سال 83 يا قبل از آن) و غيره ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره1: پرداخت حق‌التدريس در طول سال تحصيلي 88 – 87 در مناطق گرمسيري حداكثر تا 8 ماه و در مناطق سردسيري حداكثر تا 9 ماه با تشخيص كميته برنامه ريزي استان خواهد بود.
****«در اصلاح اين دستورالعمل آمده است:بند 5 تبصره 1 – موارد استثنا براي پرداخت حق‌التدريس در سقف اعتبارات ابلاغي، به عهده كميته برنامه‌ريزي استان بوده كه با رعايت ساير قوانين و مقررات موضوعه و پس از تنظيم صورتجلسه (براي ارائه در ارزيابي‌ها) قابل تصميم‌گيري است. در صورتي‌كه پس از اجراي طرح ساماندهي، سقف مبلغ حق‌التدريس ابلاغ شده به استان در مورد خاصي نياز به اصلاح داشته باشد، موضوع از معاونت برنامه‌ريزي قابل پيگيري است.
بند 6 و تبصره آن و بخش دوم – قسمت د بند 7 با توجه به رعايت سقف كل اعتبارات سال قبل، سقف اعتبارات پرداخت اضافه كار مديران، نيروهاي اداري و كادر اجرائي مدارس و ستاد سازمان، منطقه و ناحيه با صدور ابلاغ اضافه كار براي هر يك از افراد ذي‌نفع مشخص شده است كه به تفكيك هر استان اعلام خواهد شد.»
تبصره2: جابجايي معلمان حق التدريس آزاد داراي كد شناسايي در سيستم بكفا در داخل استان، براي جبران كمبود احتمالي ساعات تدريس ناشي از خروج نيروهاي بازنشسته رسمي، پيماني و غيره در اختيار رئيس سازمان است.
به گزارش خبرگزاري فارس، در بخش نحوه محاسبه نيروي انساني مورد نياز واحدهاي آموزشي آمده است: مبناي محاسبه نياز و تخصيص معلم در دوره ابتدايي، هر كلاس يك نفر نيروي تمام وقت و در دوره‌هاي راهنمايي، متوسطه (اعم از نظري، هنرستان‌هاي كاردانش، فني و حرفه‌اي، كشاورزي) و پيش‌دانشگاهي، جدول و برنامه هفتگي دروس كه به تصويب دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش رسيده است خواهد بود.
تبصره1: در تخصيص نيرو به كلاس‌هاي چهارم و پنجم ابتدايي، اولويت استفاده از نيروهايي است كه مشمول تقليل ساعت موظف مي‌شوند.
تبصره2: در دوره ابتدايي به هيچ وجه حق‌التدريس به نيروهاي موظف پرداخت نمي‌شود مگر آن‌كه ضرورت آن به تأييد كميته برنامه‌ريزي استان برسد.
تبصره3: در خصوص دروس كارگاهي مدارس فني و حرفه‌اي، كاردانش و كشاورزي با عنايت به جداول جديد كه ابلاغ خواهد شد سازماندهي نيروها صورت پذيرد.
بنابراين دستورالعمل، تخصيص نيروهاي پرورشي و تربيت بدني در واحدهاي آموزشي از قبيل مشاور، مربي پرورشي مربي تربيت بدني و غيره مطابق ضوابط موضوع بخش دوم اين مجموعه توسط معاونين پرورشي و تربيت بدني خواهد بود.
تبصره 1: تخصيص نيروي غيرآموزشي (اداري) واحدهاي آموزشي نيز بر اساس درجه‌بندي موجود مدارس و ضوابط موضوع بخش دوم اين مجموعه خواهد بود و در صورت تغيير درجه‌بندي مدارس متعاقبا اعلام خواهد شد.
تبصره2: در هر يك از مدارس راهنمايي، متوسطه و پيش دانشگاهي داراي بيش از 150 نفر دانش‌آموز، در صورت وجود سايت يا كارگاه كامپيوتر فعال يك نيرو به عنوان مسئول كارگاه يا سايت كامپيوتر، تخصيص مي‌يابد. در اين گونه مدارس وظايف يكي از دفترداران نيز به اين مسئول واگذار مي‌‌شود در صورت اشتغال دفتردار در مدرسه يكي از دفترداران فعلي پس از گذراندن دوره آموزشي مربوط مسئول كارگاه يا سايت كامپيوتر خواهد شد.
بر اساس اين دستورالعمل، رؤسا يا مديران آموزش و پرورش مناطق آموزشي موظفند با ادغام كلاس‌هاي كم جمعيت با رعايت تراكم دانش‌آموزي و شرايط فيزيكي كلاس، تشكيل مدارس روستا مركزي، استفاده از خريد خدمات آموزشي و تدابير ديگري كه اتخاذ مي‌كنند، سعي در كاهش تعداد نيروي مورد نياز موظف و رعايت سقف حق‌التدريس مجاز را بنمايند.
تبصره 1: باتوجه به اثربخشي بالاتر كلاس‌هاي نوبت اول در مقايسه با كلاس‌هاي نوبت دوم، اصل بر تشكيل كليه كلاس‌ها در نوبت اول در سراسر كشور است. در صورتي كه فضاي فيزيكي مدرسه اجازه تشكيل همه كلاس‌ها را در نوبت اول ندهد، كميته برنامه‌ريزي استان بر حسب مورد، مجوز تشكيل كلاس‌هاي نوبت دوم را با حداقل ممكن كلاس براي هر دوره تحصيلي به تفكيك جنس و بدون اجازه تدريس كادر اداري مناطق، سازمان‌ها و حوزه ستادي را مي‌تواند با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع صادر كنند.
تبصره2: در صورتي كه تعداد دانش‌آموزان يك آموزشگاه به حد نصاب تشكيل مدرسه در آن دوره تحصيلي نرسد، دانش‌آموزان آن واحد آموزشي، به آموزشگاه‌هاي روستا مركزي، شبانه‌روزي، آموزش از راه دور، استفاده از خريد خدمات آموزشي و غيره بر حسب اقتضاء، منتقل خواهند شد و به هيچ وجه افراد واجب التعليم نبايد از پوشش آموزش رايگان وزارت آموزش و پرورش خارج شوند.
در ادامه اين دستورالعمل آمده است: به منظور استفاده بهينه از نيروي انساني و رعايت دقيق درجه‌بندي مناطق آموزشي و مدارس بايد آمار دانش‌آموزان و ورود اطلاعات آنان در سيستم‌هاي مكانيزه با دقت صورت گيرد.
در صورتي كه آمار دانش‌آموزان تغذيه شده در سيستم با آمار واحد امتحانات و آمار فهرست ترك تحصيل‌كنندگان مطابقت نداشته باشد با متخلفين برخورد قانوني خواهد شد.
تبصره: ارائه آمار و مشخصات غير واقعي براي دانش‌آموزان هر واحد آموزشي به گونه‌اي كه درجه‌بندي آموزشگاه را تغيير دهد، تخلف محسوب شده و مدير آموزشگاه، رئيس منطقه/ناحيه ذي ربط پاسخگو خواهند بود.
در بخش مرجع تعيين ساعات موظف هفتگي كاركنان آمده است: ساعت موظف هفتگي نيروهايي كه در فعاليت‌هاي موضوع اين برنامه اشتغال مي‌يابند بر اساس ماده 87 قانون مديريت خدمات كشور است.
تبصره: تا ابلاغ قوانين جديد، ضوابط و مقررات قبلي ملاك عمل خواهد بود.

* مدارس هم معاون پرورشي و تربيت‌بدني و هم معاون آموزش و نوآوري خواهند داشت

در بخش پرداخت حق‌التدريس آمده است: پرداخت هرگونه حق‌التدريس براي هر يك از افراد (اعم از نيروي رسمي و حق‌التدريس آزاد) و خريد خدمات آموزشي، مادامي كه نيروي داراي كسري ساعت موظف در رشته يا جنس مربوطه در سطح هر منطقه آموزش و پرورش وجود دارد ممنوع است.
تبصره 1: موارد استثناء در مدارس روستايي، توسط كميته برنامه‌ريزي استان با رعايت ساير قوانين موضوعه، قابل تصميم‌گيري است.
در بخش اضافه كار آمده است: از آنجا كه اعتبارات جاري پاسخگوي نيازها نبوده و با توجه به آن‌كه مجلس محترم شوراي اسلامي هر نوع اصلاحيه بودجه سال 87 را ممنوع كرده است و اضافه كاري از جمله اقلام ديون‌ناپذير است، براي پيشگيري از تضييع حق همكاران محترم اداري و آموزشي و عدم امكان پرداخت اضافه كاري باقي‌مانده سال 86 همكاران، ضروري است به منظور ساماندهي و سازماندهي فعاليت‌هاي موظف و داراي اولويت آموزش و پرورش به گونه‌اي اقدام و مديريت شود كه تمام وظايف در سطح سازمان، منطقه، ناحيه و مدارس در ساعات كار رسمي انجام و محقق شود و نيازي به پرداخت اضافه كار نباشد.
تبصره: در موارد ضروري و عنداللزوم با تنظيم جدول زماني و تعيين حق‌الزحمه متناسب با حجم كار و فعاليت انجام شده، با تصويب كميته برنامه‌ريزي استان و صدور ابلاغ اضافه كار براي هر يك از افراد مورد نياز در صورت انجام كاري در ساعت غيراداري، در سقف مبلغ ريالي كه متعاقباً در صورت وجود اعتبارات براي هر استان مشخص خواهد شد، مقدور است.
بديهي است تلاش اين وزارت تخصيص اعتبارات مورد نياز براي اين مهم است. ليكن تا وصول اعتبارات مورد نياز، پرداخت اضافه كاري و هر نوع كمك رفاهي از تاريخ ابلاغ اين برنامه توسط استان‌ها مجاز نيست.
در بخش فعاليت‌هاي حوزه معاونت آموزشي و نوآوري 9 عنوان فعاليت شامل «معلم راهنماي روستايي و عشايري»، «مدارس شبانه روزي»،
«مدير و معاون»، « مدارس نمونه دولتي»، « گروه‌هاي آموزشي»، «دبيرستان‌هاي وابسته به ساير سازمانها و نهادها و هنرستان‌هاي جوار»، «مدارس استعدادهاي درخشان- آموزش و پرورش كودكان استثنايي»، «آزمايشگاه مركزي و پژوهش‌سراي دانش آموزي» و «دوره پيش‌دبستاني (با رويكرد قرآني)» است.
در فعاليت معلم راهنماي روستايي و عشايري (در دوره ابتدايي) آمده است: معلم راهنماي روستايي، صرفاً در حد شاخص مصوب هر 106 كلاس يك نفر، از بين نيروهاي موظف اختصاص مي‌يابد. براي كلاس‌هاي ابتدايي تحت پوشش ادارات آموزش و پرورش كه مدارس عشايري در آنها داير است، به ازاي هر 70 كلاس يك معلم راهنما از بين نيروهاي موظف اختصاص مي‌يابد.
تبصره: رسيدن تعداد معلم راهنماي روستايي و عشايري به كسر يك نفر، يك نفر محاسبه مي‌شود. در اين صورت منطقه، ساعات كسري معلم راهنماي روستايي و عشايري را در فعاليت‌هاي اداري و پشتيباني منطقه سازماندهي كند.
بنابراين دستورالعمل در فعاليت مدارس شبانه روزي (عادي و نمونه دولتي) آمده است: نيروي انساني مورد نياز اين‌گونه مدارس، برابر درجه‌بندي و ضوابط مندرج در اساسنامه قابل تخصيص است. از سويي با آن‌كه نيروهاي مورد نياز خوابگاه‌هاي مركزي در حد ضوابط مربوط در مدارس شبانه روزي قابل تخصيص است ليكن به منظور صرفه‌جويي در نيروي انساني اين مدارس و كاهش نيروهاي متنوع اين مدارس از قبيل آشپز، كمك آشپز، سرپرست، كمك سرپرست، انباردار، سرايدار و غيره انتظار مؤكد آن است كه ضمن حفظ كيفيت آموزش، رعايت جنس و دوره تحصيلي، رعايت بند 3 ماده 4 اساسنامه مدارس شبانه رزوي (حد نصاب تشكيل اين مدارس حداقل 80 نفر مي باشد) الزامي است و در غير اين صورت تجميع فعاليت‌هاي غيرآموزشي مانند آشپزخانه‌ها، انبارها و غيره توصيه مي‌شود.
تبصره: در صورت تغيير در درجه‌بندي و ضوابط تخصيص نيروي انساني اين گونه مدارس، متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
بر اساس اين دستورالعمل در فعاليت مدير و معاون آمده است: مدير و معاون براي هر يك از مدارس دولتي روزانه، نوبت دوم، طبق ضوابط درجه بندي و جدول صفحه 14 از نيروهاي موجود موظف تأمين مي‌شود. در مناطقي كه داراي نيروي كسري ساعت موظف هستند از صدور ابلاغ نوبت دوم براي مدير و معاونان نوبت اول، خودداري شود.
****«در اصلاح اين بخش آمده است:بخش دوم – قسمت الف – بند 2 – 3 – تبصره 2 و بند 3 – 2 قسمت ب، در جدول صفحه 14، با توجه به لزوم اجراي قانون احياي معاونت پرورشي و تربيت بدني همزمان با اجراي درجه بندي مدارس براي دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه هر جا كه فقط معاون پرورشي و تربيت بدني تخصيص يافته بود. معاون آموزشي و نوآوري نيز تخصيص مي‌يابد. البته درجه‌بندي مدارس نياز به تجديد نظر دارد كه پس از بازنگري و تاييد مراجع ذي‌ربط اعلام مي‌شود.»
بر اساس نامه شماره 78737/1802 مورخ 4/5/84 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در خصوص طرح طبقه بندي مشاغل، پيش‌بيني تدريس موظف هفتگي در مناطقي كه با كمبود نيروي انساني مواجه هستند به ميزان 10 ساعت در هفته (بدون پرداخت حق‌التدريس يا اضافه كار) براي مديران و معاونان در هر يك از واحدهاي آموزشي منطقه شده است. توصيه اكيد مي‌شود بيش از 50 درصد اين ساعات در سال تحصيلي 88 – 87 اجرايي شود.
تبصره1: اختصاص معاون در هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي و دبيرستان‌هاي كاردانش، قبل از رسيدن تعداد دانش‌آموزان به 90 نفر ممنوع است.
تبصره2: تخصيص معاون به آموزشگاه علاوه بر مورد فوق طبق جدول صفحه 14 ملاك عمل قرار گيرد.
در اين دستورالعمل براي فعاليت مدارس نمونه دولتي آمده است: بر اساس جدول و برنامه ساعات هفتگي مدارس عادي، نيروهاي مورد نياز اين مدارس تأمين مي‌‌شود. همچنين برابر مفاد ماده 6 اساسنامه مدارس نمونه دولتي، جهت راهنمايي و ارشاد دانش‌آموزان در طرح‌ها و فعاليت‌هاي علمي خاص، تخصيص حداكثرتا 4 ساعت تدريس در هفته، به ازاي هر كلاس داراي حد نصاب تشكيل، در صورت وجود نيروي كسر ساعت موظف يا تدريس فوق‌الذكر از ساعات موظف مدير و معاون بلامانع است.
بنابراين دستورالعمل، در فعاليت گروه‌هاي آموزشي آمده است: تخصيص ساعت فعاليت به گروه‌هاي آموزشي در سطح استان و منطقه، حداكثر به ميزان 50 درصد شاخص‌هاي مصوب، صورت مي‌پذيرد. شرح وظايف گروه‌هاي آموزشي در راستاي كيفيت بخشي هرچه بيشتر به فعاليت‌هاي تعليم و تربيتي و مشاركت در ارزيابي عملكرد، بازنگري و متعاقبا ابلاغ خواهد شد.
****«در اصلاح اين بخش از دستورالعمل آمده است: بند 5 قسمت الف از آنجا كه در اغلب استان‌ها بخشي از مبالغ حق‌التدريس، در سال گذشته به فعاليت گروه‌هاي آموزشي در سطح استان، منطقه تخصيص يافته بود و براساس بند 28 ضوابط اجرايي بودجه سال 87 كاهش سقف ريالي حق‌التدريسي، الزامي است لذا براي پيشگيري از كسري در پرداخت حق‌التدريس معلمان شاغل و جلوگيري از بيكار شدن درصدي از نيروهاي حق‌التدريس آزاد، سقف پرداخت براي تشكيل جلسات گروه‌هاي آموزشي تجديد نظر و كاهش يافته است. »
بر اساس اين دستورالعمل، در فعاليت دبيرستان‌هاي وابسته به ساير سازمان‌ها و نهادها و هنرستان‌هاي جوار آمده است: اختصاص نيرو به استناد تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 8 فصل سوم اساسنامه دبيرستان‌هاي وابسته به ساير وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراكز غير وابسته به آموزش و پرورش، مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش صرفاً به استناد آيين‌نامه مأموريت‌ها موضوع ماده 11 قانون استخدام كشوري مصوب 24/6/52 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن مجاز است. ضمناً پس از تصويب و ابلاغ آيين‌نامه ماده 121 قانون مديريت خدمات كشوري ضوابط مأموريت به اين فعاليت نيز اصلاح و ابلاغ خواهد شد.
****«در اصلاح اين بخش آمده است: قسمت الف – بند 6: اعزام نيرو به مدارس معارف اسلامي وابسته به سازمان تبليغات اسلامي، مدرسه عالي شهيد مطهري و حوزه‌هاي علميه و سازمان اوقاف و امور خيريه و موسسات خيره مشمول اين بند بوده و مثل سال گذشته انجام مي‌شود.»
بنابراين دستورالعمل در فعاليت مدارس استعدادهاي درخشان – آموزش و پرورش كودكان استثنايي آمده است: نيروهاي مورد نياز مدارس تيزهوشان و مدارس آموزش و پرورش كودكان استثنايي برابر درجه‌بندي و ضوابط خاص اينگونه مدارس قابل تخصيص است.
در فعاليت آزمايشگاه مركزي و پژوهش‌سراي دانش‌آموزي نيز آمده است: اين مراكز صرفاً در محدوده پست‌هاي سازماني مصوب مجاز به تخصيص نيروي انساني موظف است.
در فعاليت دوره پيش دبستاني (با رويكرد قرآني) هم آمده است: به استناد بندهاي «الف» و «س» ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و اساسنامه مصوب دوره پيش‌دبستاني در ششصد و نود و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش و نيز دستورالعمل اجرايي آن، در صورت وجود نيروي كسري ساعت موظف و موافقت سازمان آموزش و پرورش استان، تخصيص نيرو به صورت موظف در مناطق محروم، روستايي و عشايري و كلاس‌هاي يك ماهه دو زبانه (در مناطق دو زبانه) بلامانع است.

* به ازاي حداقل 3 هزار جلد كتاب حداكثر يك كتابدار در مدرسه فعاليت مي‌كند

به گزارش خبرگزاري فارس، بخش فعاليت‌هاي حوزه معاونت پرورشي و تربيت‌بدني، 11 فعاليت شامل « مراقبت سلامت»، «معاون پرورشي و تربيت بدني، مربي پرورشي»، «معلم درس تربيت‌بدني كلاس‌هاي چهارم و پنجم ابتدايي»، «مجتمع‌هاي ورزشي»، «كانون‌هاي فرهنگي_ تربيتي» «بخش مديريتي و اداري اردوگاه‌هاي دانش‌آموزي»، «نيروهاي اداري سازمان دانش‌آموزي»، «كتابدار»، «مشاوره در دوره متوسطه، پيش‌دانشگاهي و راهنمايي»، «مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي» و «دارالقرآن» است.
در فعاليت مراقب سلامت آمده اشست: به استناد مصوبه‌هاي آئين‌نامه اجرايي تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت جسمي، رواني و اجتماعي دانش‌آموزان و آيين‌نامه اجرايي تبصره (6) الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس به واحد‌هاي آموزشي تابعه وزارت آموزش و پرورش، شاخص تخصيص نيرو از بين پزشكان، مربيان بهداشت و ساير شاغلين گروه پزشكي و پيراپزشكي به اين فعاليت به ازاي هر 750 نفر دانش‌آموز در كليه دوره‌هاي تحصيلي هر يك از مدارس شهري يك مراقب سلامت در صورت وجود نيروي موظف، تخصيص خواهد يافت.
تبصره 1: از كسري ساعت موظف معلمان زيست‌شناسي، علوم تجربي و همكاران شاغل در استان كه به تشخيص سازمان در اين زمينه تخصص دارند (يا با ارايه آموزش‌هاي لازم براي نيروهاي داراي كسر ساعت موظف موجود در منطقه) بهره‌گيري به عمل آيد.
تبصره 2: در صورت امكان با دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تفاهم‌نامه امضا شود تا از ساعات كارورزي دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي در اين زمينه استفاده شود.
تبصره 3: براي آموزش و مراقبت‌هاي سلامتي در روستاها از بهورزان خانه‌هاي بهداشت طبق مقررات آموزشي مدرسه و شرح وظايف بهورز استفاده شود.
بنابراين دستورالعمل در فعاليت معاون پرورشي و تربيت بدني، مربي پرورشي آمده است: در مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه كه تعداد دانش‌آموزان آنها كمتر از 90 نفر است، به ازاي هر چهار نفر دانش‌آموز يك ساعت مربي پرورشي اختصاص مي‌يابد و در مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه كه تعداد دانش‌آموزان آن‌ها از 90 تا 150 نفر است، يك مربي پرورشي تمام وقت تعيين مي‌‌شود.
برآورد نياز و تخصيص نيرو به معاون پرورشي و تربيت بدني آموزشگاه‌ بر اساس ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون احياي معاونت پرورشي و تربيت‌بدني در وزارت آموزش و پرورش از محل ساعات موظف نيروهاي رسمي و پيماني انجام مي‌شود.
بر اساس اين دستورالعمل در فعاليت معلم درس تربيت بدني كلاس‌هاي چهارم و پنجم ابتدايي آمده است: تخصيص نيروي متخصص درس تربيت‌بدني به كلاس‌هاي چهارم و پنجم ابتدايي در صورت وجود نيروي كسري ساعت موظف، صرفاً از محل ساعات موظف آموزگاران رسمي موجود بلامانع است.
تبصره: با توجه به مصوبه هفتصد و پنجاه و يكمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 6/6/1386 در خصوص افزايش ساعت درس تربيت بدني دوره سه ساله راهنمايي تحصيلي از 2 به 3 ساعت، مناطقي كه داراي نيروي متخصص تربيت‌بدني (آموزگار درس تربيت بدني ابتدايي، دبير تربيت بدني و غيره) هستند؛ مي‌تونند از محل ساعات موظف نيروهاي موجود تخصيص دهند.
اين دستورالعمل در خصوص فعاليت مجتمع‌هاي ورزشي مي‌افزايد: در صورد وجود نيروي داراي كسر ساعت موظف، نيروهاي مورد نياز مجتمع‌ها و مراكز ورزشي، برابر ضوابط و درجه‌بندي مربوط از بين نيروهاي موظف، قابل تخصيص است. بكارگيري ساير نيروهاي مورد نياز، بدون صدور ابلاغ در سيستم بكفا، براي شاغلان رسمي و پيماني واجد شرايط، از محل درآمدهاي اختصاصي مجتمع بلامانع است.
تبصره: اولويت تخصيص نيرو، به ساعات درس تربيت بدني مدارس است.
بنابر اين دستورالعمل در فعاليت كانون‌هاي فرهنگي_ تربيتي آمده است: نيروهاي اداري تا حد پست‌هاي سازماني مصوب و از بين نيروهاي موظف، تأمين مي‌شود. نيروهاي آموزشي و تربيتي نيز براي اعزام نيرو به كانون‌ها، در مناطق محروم و روستايي و آن دسته از كانون‌هايي كه درآمد آن‌ها تكافوي هزينه‌هايشان را نمي‌كند، در صورت وجود نيروي داراي كسر ساعت موظف، حداكثر به ميزان «36» ساعت (و حداكثر تا 72 ساعت به تشخيص معاون پرورشي استان) و هر نفر حداكثر تا 6 ساعت در هفته، به صورت موظف بلامانع است. مشروط به آن‌كه اين كانون‌ها زيرنظر معاون پرورشي و تربيت‌بدني منطقه و با هماهنگي‌ معاون آموزشي و نوآوري، به انجام وظايف مكمل براي نظام آموزش و پرورش رسمي، عمل كنند.
تبصره 1: صدور ابلاغ نوبت دوم براي مدير و معاون در اين مراكز ممنوع و پرداخت اضافه كاري بر اساس درجه‌بندي كانون، فقط از محل درآمد‌هاي اختصاصي كانون، صورت پذيرد.
تبصره 2: اين كانون‌ها بر اساس اساسنامه مجازند از محل درآمد‌هاي خود، فعاليت‌هاي كانون را، خودگردان مديريت كنند.
بر اساس اين دستورالعمل در فعاليت‌ بخش مديريتي و اداري اردوگاه‌هاي دانش‌آموزي آمده است: نيروي مورد نياز اردوگاه‌ها در صورت فعال بودن در طول سال تحصيلي، به تعداد پست‌هاي سازماني مصوب، از محل نيروهاي موظف تأمين خواهد شد. تخصيص و اعزام نيرو به اردوگاه‌هاي فاقد پست‌هاي سازماني مصوب، مجاز نيست. در صورتي كه نرخ بهره‌برداري هر اردوگاه در سال از حد متوسط پايين‌تر باشد طبق دستورالعملي كه متعاقباً اعلام خواهد شد، تعداد نيروها كاهش مي‌يابد.
اين دستورالعمل در خصوص فعاليت نيروهاي اداري سازمان دانش‌آموزي مي‌افزايد: اعزام و انتقال نيروهاي مورد درخواست سازمان دانش‌آموزي، به استناد تبصره ذيل ماده 14 اساسنامه سازمان دانش‌آموزي ميسر خواهد بود.
الف_ تخصيص نيروهاي حوزه ستادي در صورت وجود نيروي داوطلب ذي‌صلاح در حد پست‌هاي مصوب به تعداد 18 نفر از شماره پست 304 تا 312 زيرمجموعه دفتر آموزش و پرورش پيش‌دبستاني و ابتدايي و از شماره پست 346 تا 354 زيرمجموعه‌ دفتر آموزش و پرورش راهنمايي تحصيلي صورت مي‌گيرد.
ب_ مأموريت نيروهاي اداري سازمان دانش‌آموزي در استان و منطقه در حد چارت تشكيلاتي مصوب هيئت امناي سازمان دانش‌آموزي كه طي بخشنامه شماره 2815/750 مورخ 24/5/80 ابلاغ شده با پرداخت حقوق و مزايا از منطقه مبدا و ساير مزاياي متعلقه از سازمان دانش‌آموزي مجاز است.
بنابر اين دستورالعمل در مورد فعاليت كتابدار آمده است: در مدارس راهنمايي و متوسطه درجه 4 به بالا، به شرط داشتن كتابخانه مستقل، به ازاي حداقل «3000» جلد كتاب با عناوين و موضوعات متناسب با گروه سني مربوط، حداكثر يك كتابدار از نيروهاي موظف با دارا بودن شرايط احراز، قابل تخصيص است. در صورت عدم وجود نيروي كتابدار، اداره كتابخانه‌ مدارس با توجه به رديف 4 بند «ب» ماده 18 وظايف شوراي دانش‌آموزي مصوب دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش به عهده شوراي دانش‌آموزي و زيرنظر يكي از مسئولان پرورشي مدرسه خواهد بود.
بر اساس اين دستورالعمل درفعاليت: مشاوره در دوره متوسطه، پيش‌دانشگاهي و راهنمايي آمده است: در صورت وجود نيروي داراي كسر ساعت موظف، به ازاي هر «12» نفر دانش‌آموز دوره متوسطه و پيش‌دانشگاهي، در سرجمع منطقه و به تفكيك جنسيت، يك ساعت نيروي مشاور قابل تخصيص است و به استناد نامه شماره 156081/1802 مورخ 28/9/83 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي (سازمان سابق مديريت و برنامه‌ريزي كشور) تدريس حداقل 10 ساعت دروس مرتبط براي هر يك از مشاوران الزامي است.
همچنين مناطق مي‌توانند براي مشاوره تحصيلي و تربيتي، به ازاي هر 25 نفر دانش‌آموز در مقطع راهنمايي يك ساعت مشاور، تخصيص دهند. لازم به ذكر است اولويت تخصيص مشاور با پايه سوم راهنمايي خواهد بود.
تبصره 1: مسئوليت مشاوره تحصيلي براي انتخاب رشته از اول دبيرستان به سوم راهنمايي منتقل خواهد شد كه دستورالعمل آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
تبصره 2: مراكز مشاوره و راهنماي خانواده وابسته به انجمن اوليا و مربيان، از محل درآمد‌هاي اختصاصي خود و كمك‌هاي خيرين و استاني اداره خواهند شد.
اين دستورالعمل در خصوص فعاليت مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي مي‌افزايد: اين گونه مراكز صرفاً در محدوده پست‌هاي سازماني مصوب مي‌توانند از نيروي انساني مورد نياز برخوردار شوند. بنابراين تخصيص نيرو خارج از پست‌هاي سازماني مصوب، مجاز نيست.
در خصوص فعاليت دارالقرآن نيز آمده است: براي هر يك از دارالقرآن‌ها، با توجه به تعداد مشخص شده در نرم‌هاي منطقه‌اي سيستم بكفا، يك واحد سازماني مستقل تعريف و نسبت به تخصيص حداقل مدير مركز از بين نيروهاي موظف، اقدام لازم صورت پذيرد.

*به ازاي ثبت‌نام رايگان هر 5 تا 15 دانش‌آموز، يك نيروي آموزشي به مدارس غيردولتي اختصاص مي‌يابد

حوزه معاونت توسعه مشاركت‌هاي مردمي، 5 فعاليت شامل «مدارس غيردولتي»، «نيروهاي مورد نياز امور تحصيلي فرزندان شاهد»،
«نيروهاي مورد نياز مدارس ايثارگران»، «مدارس ايراني خارج از كشور» و «مجتمع آموزشي بين‌المللي تهران _ مجتمع آموزشي تطبيقي» است.
به گزارش خبرگزاري فارس، در مورد فعاليت مدارس غيردولتي آمده است: به استناد ماده (8) قانون تأسيس مدارس غيردولتي مصوب مورخ 5/3/1367 مجلس شوراي اسلامي و دستورالعمل اجرايي تبصره 1 ماده 13 همان قانون به شماره 5769/140 مورخ 31/3/71 تخصيص نيرو به مدارس غيردولتي (تمامي دوره‌هاي تحصيلي) در صورت درخواست موسس و داراي بودن حداقل دانش‌آموز براي حدنصاب تشكيل مدرسه و ثبت‌نام رايگان 4 دانش‌آموز يا معادل آن و موافقت سازمان آموزش و پرورش استان (در صورت داشتن نيروي كسري ساعت موظف در منطقه) اختصاص تنها يك نيروي مدير يا معاون از محل نيروهاي موظف بلامانع است.
تبصره 1: به ازاي ثبت نام رايگان هر 15 دانش‌آموز يا تخفيف شهريه معادل آن و در صورت وجود نيروي داراي كسر ساعت موظف در منطقه، اختصاص يك نيروي آموزشي (حداكثر تا 3 نيرو به صورت پاره‌وقت تا تمام وقت) مجاز است.
****«در اصلاح اين بخش آمده است: قسمت ج – بند 1 تبصره 1: با توجه به بار مالي ناشي از اعزام نيرو به مدارس غيرانتفاعي و با در نظر گرفتن سطح شهريه دريافتي از دانش‌آموزان در هر ناحيه / منطقه آموزش و پرورش، كميته برنامه‌ريزي استان مجاز است. تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام رايگان را به ازاي يك نيروي (مدير يا معاون) مامور، بين 5 تا 15 نفر، برحسب اقتضاي منطقه تعيين كند. ضمن اين‌كه بنابر قسمت ج – بند 1 تبصره 3، طرح رافع در سال تحصيلي جاري نيز به قوت خود باقي است.»
تبصره 2: در صورتي كه مدرسه غيرانتفاعي اقدام به كاهش نرخ مصوب منطقه‌اي براي ثبت‌نام از كليه متقاضيان در سطح آموزشگاه خود كند به ازاي هر 15 درصد كاهش شهريه مصوب (پس از تاييد منطقه مبني بر كاهش) يك نفر نيروي تمام وقت موظف، تخصيص خواهد يافت (موضوع تخفيف شهريه بايد در سطح منطقه اطلاع‌رساني شده باشد.)
تبصره 3: كليه بخشنامه‌هاي قبلي لغو و بلااثر مي‌شود.
بنابراين گزارش، در فعاليت نيروهاي مورد نياز امور تحصيلي فرزندان شاهد آمده است: نيروي انساني مدارس شاهد در دوره‌هاي تحصيلي بر اساس درجه‌بندي مربوط خواهد بود. نيروي انساني مورد نياز طرح پراكنده امور تحصيلي فرزندان شاهد (شهري، روستايي و عشايري) بر اساس مصوبات شوراي برنامه‌ريزي امور تحصيلي فرزندان شاهد، به ازاي هر فرزند شاهد در مدارس غير شاهد در دوره‌هاي تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه تا «2» ساعت به صورت فوق برنامه از بين نيروهاي موظف، در همان آموزشگاه تأمين مي‌‌شود.
بر اساس اين دستورالعمل، در فعاليت نيروهاي مورد نياز مدارس ايثارگران آمده است: نيروي مورد نياز دبيرستان، پيش‌دانشگاهي و مجتمع ايثارگران برابر ضوابط درجه‌بندي و به ميزان ساعات برنامه درسي ويژه اين گونه مدارس، تأمين و تخصيص مي‌يابد.
اين دستورالعمل در خصوص فعاليت مدارس ايراني خارج از كشور مي‌افزايد: نيروي انساني مورد نياز مدارس خارج از كشور طبق ضوابط مربوط و با مسئوليت دفتر همكاري‌هاي بين‌المللي و امور مدارس خارج از كشور و بر حسب تقاضاي آن دفتر و با هماهنگي اداره كل امور اداري از بين نيروهاي پذيرفته شده در آزمون اعزام معلمان به خارج، تأمين و مأمور مي‌شوند.
بنابراين دستورالعمل، درباره فعاليت مجتمع آموزشي بين‌المللي تهران _ مجتمع آموزشي تطبيقي آمده است: نيروي انساني مورد نياز اين مدارس و مجتمع‌ها كه به صورت دولتي و تحت نظارت دفتر همكاري‌هاي بين‌المللي و امور مدارس خارج از كشور تأسيس و اداره مي‌شوند، وفق ضوابط مربوط اعلام شده با پرداخت حقوق، مزايا و حق‌التدريس از طريق درآمد اين گونه مراكز، مجاز است. به همين منظور ابتدا نياز اين مدارس اعلام تا پس از بررسي و تأييد اداره كل امور اداري از بين نيروهاي موظف شاغل در سازمان آموزش و پرورش شهر تهران تأمين شود.

* اختصاص نيرو به مهدهاي كودك با منابع دولتي ممنوع است

فعاليت‌هاي حوزه معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت شامل «تعاوني‌هاي مصرف و مسكن فرهنگيان _ مهدهاي كودك»، «درمانگاه‌ها، كلينيك‌هاي فرهنگيان، باشگاه‌ها و خانه‌هاي معلم» و «نيروهاي اداري ادارات يا مديريت‌هاي آموزش و پرورش» است.
در فعاليت تعاوني‌هاي مصرف و مسكن فرهنگيان _ مهدهاي كودك آمده است: با توجه به بند «ح» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اختصاص نيرو به چنين مراكز با پرداخت حقوق و مزايا از منابع دولتي، موضوعيت ندارد.
بنابراين دستورالعمل در فعاليت درمانگاه‌ها، كلينيك‌هاي فرهنگيان، باشگاه‌ها و خانه‌هاي معلم آمده است: با عنايت به ماده 23 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 مبني بر ممنوعيت اداره هرگونه مهمانسرا، زائر‌سرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحد‌هاي درماني، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاه‌هاي اجرايي، تخصيص نيرو به اين مراكز با پرداخت حقوق و مزايا از منابع دولتي ممنوع است.
در خصوص فعاليت نيروهاي اداري ادارات يا مديريت‌هاي آموزش و پرورش نيز آمده است: به كارگيري نيروي انساني اعم از رسمي، پيماني و قراردادي، در واحد‌هاي اداري شامل نمايندگي‌هاي بخش، ادارات، نواحي، مديريت‌هاي آموزش و پرورش مناطق و سازمان آموزش و پرورش استان‌ها و واحد‌هاي اداري وابسته به آن‌ها، صرفاً در محدوده حداكثر 80 درصد تعداد پست‌هاي سازماني مصوب، مجاز است و مازاد بر آن تحت هر عنوان مجاز نيست.
تبصره: در صورت كمبود نيروي انساني، اولويت با كاهش تعداد نيروهاي شاغل در ادارات و مديريت‌هاي آموزش و پرورش غير مراكز شهرستان‌هاي هر استان، است.
بخش ساير فعاليت‌ها شامل «اعزام نيرو به اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان»، « آموزش از راه دور»، «راهنمايان آموزشي»، «نيروي انساني مورد نياز سازمان‌هاي وابسته به آموزش و پرورش»، «ساير فعاليت‌هايي كه در جدول مصوب هيئت وزيران شاخص معيني دارند»،
«سازماندهي كاركنان قرارداد كار معين»، « نحوه پرداخت اضافه كار در مدارس دولتي و خاص» و «ساير فعاليت‌هاي خارج از شمول اين برنامه» است.
در فعاليت اعزام نيرو به اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان آمده است: تخصيص نيرو به استناد مصوبه هيئت وزيران به ميزان 300 نفر در سراسر كشور با حفظ پست ثابت سازماني و رضايت كارمند بلامانع است.
بر اساس اين دستورالعمل، در فعاليت آموزش از راه دور آمده است: در حوزه ستاد مركزي موسسه به استناد تشكيلات سازماني كه طي نامه شماره 3606/750 مورخ 11/7/1383 سازمان سابق مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شده است با پيشنهاد رئيس موسسه توسط اداره كل امور اداري حداكثر در سقف 80 درصد تعداد پست‌هاي مصوب، با رعايت شرايط احراز و مقررات مأمور خواهند شد.
در سازمان هر استان حداكثر دو نيرو به پيشنهاد موسسه آموزش از راه دور و موافقت رئيس سازمان آموزش و پرورش استان با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزايا از منطقه مبدا و ساير مزاياي متعلقه از موسسه آموزش از راه دور به منطقه اختصاص داده مي‌شود.
بنابر اين دستورالعمل، اختصاص يك نفر نيروي رسمي موظف به عنوان مدير در مراكزي كه در سال تحصيلي 87 – 1386 داير بوده‌اند به شرط پرداخت حقوق و مزاياي آنان از طرف موسسه، بلامانع است.
يك نفر نيروي رسمي آموزشي (حداكثر 24 ساعت در هفته) به هر مركز آموزش از راه دور دولتي و در صورت داشتن بيش از 50 نفر دانش‌آموز حداكثر دو نفر نيروي رسمي آموزشي، در صورت ضرورت و فعال بودن كلاس‌هاي حضوري در هر مركز اختصاص مي‌يابد.
اين دستورالعمل در خصوص فعاليت راهنمايان آموزش

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت