تاریخ نشر :جمعه 05 آوریل 2013 مشاهده : سایر خبرها RSS اشتراک:

شعر زیبای مریم حیدر زاده در وصف عسل بدیعی

بخواب آروم عسل بانوکه بی تو ساکته اینجاولی راحت شدی انگارشاز این بی رحمی دنیابخواب آروم و بی غصهکی این درد و یادش میره ؟سکانس آخرت این نیستکسی جات و نمیگیرهلالالالا بخواب اماروزای بی عسل سختهبا پرواز پر از دردتبهار از یادمون رفتهتو با "پروانه ای در مه"تو با "دستای آلوده"عسل بودی،عسل موندیواسه رفتن ولی […]

بخواب آروم عسل بانو
که بی تو ساکته اینجا
ولی راحت شدی انگارش
از این بی رحمی دنیا
بخواب آروم و بی غصه
کی این درد و یادش میره ؟
سکانس آخرت این نیست
کسی جات و نمیگیره
لالالالا بخواب اما
روزای بی عسل سخته
با پرواز پر از دردت
بهار از یادمون رفته
تو با "پروانه ای در مه"
تو با "دستای آلوده"
عسل بودی،عسل موندی
واسه رفتن ولی زوده

iran30t.com

شعر زیبای مریم حیدر زاده در وصف عسل بدیعی

چهل نما
رایانمهربهنودگشت