عکس/ مرحوم نیما نهاوندیان در حال مصاحبه

 

  عکس/نیما نهاوندیان در حال مصاحبه

عکس/ مرحوم نیما نهاوندیان در حال مصاحبه