نخستین زن نامزد ریاست‌جمهوری (عکس)

 نخستین زن نامزد ریاست‌جمهوری

نخستین زن نامزد ریاست‌جمهوری

نخستین زن نامزد ریاست‌جمهوری (عکس)