آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتل آتنا اصلانی

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتل آتنا اصلانی

قتل آتنا دختر 7ساله پارس آبادی که این روزها بسیار خبرساز شده است در حالی در مرحله تحقیقات مقدماتی خود بسر می برد که گفته می شود قاتل وی برای بازجویی های بیشتر و تکمیلی به تهران انتقال داده شده است

چهل نما
رایانمهربهنودگشت