دهه هفتادی ها چه می خواهند؟!دهه هفتادی ها چه می خواهند؟!

دهه هفتادی ها امروز در شبکه ای از ارتباطات جهانی زیست می کنند. این نسل یک نسل کلان شهری است. به دنیا آمدن و زیست و بالیدن در شهری با بیش از یک میلیون نفر جمعیت

چهل نما
رایانمهربهنودگشت