از جان امیر کچلیک و سجاد رضایی چه می خواهید؟از جان امیر کچلیک و سجاد رضایی چه می خواهید؟

امیرعباس کچلیک با لهجه شیرین شمالی و سجاد رضایی با لهجه شیرین اصفهانی هر دو هم حاضر جواب که با شبکه های اجتماعی مشهور شدند و البته والدین آنها هم از این موج بدشان نیامد و با آن همراه شدند.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت