متوسط حقوق کارکنان دولت اعلام شدمتوسط حقوق کارکنان دولت اعلام شد

هزینه‌های جاری با توجه به اهمیت بخش‌های در بر گیرنده آن جای کسر و یا صرفه جویی چندانی ندارد، بنابر این در مورد پرداخت پرسنلی اقدام انقباضی نداشتیم.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت