صاحب این سلفی دیروز شهید شد!صاحب این سلفی دیروز شهید شد!

تصویر سلفی که پیش رو دارید، مدتی قبل توسط «بابک نوری» به ثبت رسیده است. او روز گذشته در «البوکمال» به شهادت رسید

چهل نما
رایانمهربهنودگشت