تاریخ نشر :چهار شنبه 11 اکتبر 2017حوادثRSSاشتراک:

اراذل و اوباش به یک آرایشگاه زنانه در تبریز حمله کردند!

اراذل و اوباش به یک آرایشگاه زنانه در تبریز حمله کردند و طلا و جواهرات حاضران در آرایشگاه به سرقت رفت.

حمله اراذل و اوباش به یک آرایشگاه در تبریز

حمله اراذل و اوباش به یک آرایشگاه در تبریز , تبریز – اراذل و اوباش به یک آرایشگاه زنانه در تبریز حمله کردند
و طلا و جواهرات حاضران در آرایشگاه به سرقت رفت.

حمله اراذل و اوباش به یک آرایشگاه در تبریز

حمله اراذل و اوباش به یک آرایشگاه زنانه در تبریز

شامگاه سه شنبه چهار مرد در حالی که قمه در دست داشتند به یک آرایشگاه زنانه در شهرک ارم
تبریز حمله کردند.

جزئیات حمله اراذل و اوباش به یک آرایشگاه زنانه در تبریز

این اوباش بعد از دیدن ترس و وحشت حاضران در آرایشگاه، آنها را تهدید کردند و طلا و جواهرات بانوان
حاضر در آرایشگاه را دزدیدند.

آنها بعداز این سرقت پا به فرار گذاشتند و تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد.

مهر

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت