اظهارات مردی که همسر موقتش را به آتش کشید

اظهارات مردی که همسر موقتش را به آتش کشید

مرد جوانی که 12 سال پیش همسرموقتش را در جریان مشاجره خانوادگی خفه کرده و جسدش را با بنزین در کنار جاده به آتش کشیده بود پس از محاکمه در شعبه یکم دادگاه کیفری استان البرز به قصاص نفس -اعدام -محکوم شد.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت