سرقت شومی که روز پاتختی در خانه عروس رخ داد

سرقت شومی که روز پاتختی در خانه عروس رخ داد

سرقت در روز پاتختی , دزد جوان سابقه دار که به‌تازگی از زندان آزاد شده و درحبس خانگی به سرمی برد، سرانجام به بهانه تماشای مسابقه فوتبال از خانه بیرون رفت و بلافاصله نقشه سرقت‌هایش را از سرگرفت. او و همدستش درجریان سرقت هایشان به خانه یک عروس و داماد نیز دستبرد زدند.

برندپوشانبهنودگشت