داستان ضرب المثل جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن

ضرب المثل جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن   يه شتر به شتر ديگه از دست صاحبش شكايت مي كرد كه گفت :صاحبم از بس بار من ميكنه كه طاقتم طاق ميشهشتر ديگه گفت :بارت چيه اون شتر جواب :داد معمولا نمك شتره گفت:اگر توي راهت جوي ابي چيزي ديدي توي جوب اب […]

داستان ضرب المثل جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن

ضرب المثل جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن 

 يه شتر به شتر ديگه از دست صاحبش شكايت مي كرد كه گفت :صاحبم از بس بار من ميكنه كه طاقتم طاق ميشه
شتر ديگه گفت :بارت چيه اون شتر جواب :داد معمولا نمك

شتره گفت:اگر توي راهت جوي ابي چيزي ديدي توي جوب اب بخواب تا نمك ها اب بشه و بارت سبك حال صاحبتم جا مياد

شتره به حرف دوستش عمل كرد و صاحيش فهميد كه خوابيدن شتر از ناتواني نيست و دفعه بعد صاحب شتر نمد بار شترش كرد و شتر هم از همه جا بي خبر توي جوي اب خوابيد و وزن بارش اينبار چند برابر شد و صاحبش به زور شلاق اون رو از زمين بلند كرد و به راه انداخت

و اين مثل شد كه كار به جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن

بابا قصه

اخبار مرتبط:

داستان ضرب المثل يار غار

داستان ضرب المثل تا نخورم نخسبم

داستان ضرب المثل لنگ انداختن

داستان ضرب المثل جايي رسيده كه شتر رو با نمد داغ ميكنن