تاریخ نشر :سه شنبه 29 آگوست 2017 مشاهده : شخصیت شناسی RSS اشتراک:

ازحرف اول نام دیگران پی به شخصیت آنها ببرید

شخصیت شناسی از روی حرف اول نام , خوش رفتار و در باطن میانه رو و ملاحظه کار و خونگرم است و با همه کس زود دوست می شود .

شخصیت شناسی از روی حرف اول نام

شخصیت شناسی از روی حرف اول نام , این مطلب ترجمه یک مقاله عربی بوده و متاُسفانه حروف {پ} {ژ} {گ} و {چ} رو نداره

الف)خوش رفتار و در باطن میانه رو و ملاحظه کار و خونگرم است و با همه کس زود دوست می شود .
پیراهن سیاه برای او نامبارک است .هر چه را طلب کند
زود بیابد و بیماری او همیشه در باد قولنج گردن و پهلو است .

ب ) زیبا و با محبت و رفیق باز و مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند

ت ) خوش چهره و خوش اخلاق ، کم خواب و هرگاه مرتکب گناه می شود سریع توبه می کند
و اگر دل کسی را به درد آورد در پی آن است که دلجویی کند و همیشه احساس تنهایی می کند .

ث ) ثابت قدم و پراراده و در هر کاری ولی گیرا است خوش اخلاق و پر عقل است
و پیشانی او بلند است و هرگز محتاج نخواهد شد .

ح ) خوش اخلاق و با محبت ، او همیشه از دردشکم رنج می برد
و این بیماری هرچند وقت یکبار به سراغ او می آید چهره او یا سیاه چهره
و قوی استخوان یاسفید پوست و بزرگ اندام .

ج ) خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه می دارد و اغلب در بحث و جدل و جنگ به پیروزی می رسد.

شخصیت شناسی از روی حرف اول نام

خ ) زیبا با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و مدام سعی می کند
که رزقش زیاد شود فردی است تنبل و در کارها و باید این کاررا ترک کند تا در زندگی موفق و پیروز شود .

د ) پرفکر و بشاش و زیبا چهره و جنگجو است وقدر مال دنیا رانمی داند و همیشه در حال ولخرجی است .

ز ) با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است گاه از بیماری
در ناحیه سر وزانو در عذاب می افتد و نسبت به زندگی دلسرد می شود .

س ) پر استعداد و با سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می کند
و بسیار مغرور است هر کاری که میل داشت انجام می دهد و با اطرافیان خود
در نزاع و لجبازی بسر می برد . در نظر دیگران پر هیبت است .

ش ) مشفق و مهربان ، جنگجو و عصبانی ، خونگرم ، زبان او تلخ است .
اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ می ماند و بسیار لجباز است .

ص ) حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را از او در میان بگذارد سریع باور می کند .
نترس و با محبت و همیشه در حال ترقی و تفکر است .

ض ) خوش اخلاق ، زیرک و دانا ، کینه توز ، نگرانی خود را در ظاهر بروز نمی دهد ،
کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق است و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند او فردی زرنگ است .

شخصیت شناسی از روی حرف اول نام

شخصیت شناسی از روی حرف اول نام

ط ) پاک و خوش اخلاق و خوش گذران و خونگرم و پیراهن سیاه براو خوش یمن است .

ظ ) ظاهر و باطنش یکی است و خشک و مقرراتی است و اطرافیان پشت
سراو بدگویی می کنند در اعضای بدن خالی دارد که نشان اقبال است .

ع ) بلند مرتبه و پرگذشت ، خوش اخلاق ، بخشنده ، مقرراتی ، خشک ،
او هرگز قدر مال دنیا را نمی داند متعصب و در اول زندگی رنج بسیاری می کشد زیرا قدر مال دنیا را نمی داند .

غ ) با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس ناامیدی می کند گاه
در فکر فرو می رود و به گذشته و آینده خود می اندیشد ، زندگی را با صلح و صداقت دوست دارد .

ف ) آتش مزاج و تند خو ، زیبا چهره ، جنگ جو ، خون گرم ، نترس ،
هرچند وقت یکبار مریض می شود در زندگی چند بار شکست می خورد
ولی در آینده به مقام و منزلت خوبی می رسد .

ق ) توانا ، زیرک ، دانا ، و درهرکاری نقشه بسیار می کشد و موفق می شود
هم زییابست وهم خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد می کند .

ک ) خوش اخلاق ، زیرک ، دانا ، خشک و مقرراتی ، زبان او تلخ است
قادر است با یک کلمه حرف ، دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت است.

ل ) زیبا چهره ، خوش اخلاق ، یکدانه ، همیشه جدایی اختیار می کند
و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند .

شخصیت شناسی از روی حرف اول نام

م ) با محبت ، خون گرم ، و نترس ، همیشه اطرافیان پشت سرش بدگویی می کنند
و در روبرو از او تعریف می کنند . فردی است خوش چهره و چشمان درشتی دارد
و در کارهای خود در تمام کارها تقاضای کمک می کند . گاه تنبلی می کند.

ن ) خوش اخلاق ، کینه توز ، دم دمی مزاج است ، گاهی اوقات
بسیار خوب و گاهی اوقات مقرراتی وخشک می شود همچون قاضی است
و در حقوق خود و دیگران به میزان برخورد می کند.

و ) به دیگران کمک می کند و گاهی مغرور می شود و پشت سربدگویی می کنند.

هـ ) همیشه اطرافیان را امرونهی کند و زیبا چهره و تند خو و آتشی مزاج وطبع او گرم است.

ی ) پرفکر و زیبا و با هرکس درافتد بر او غالب می گردد . دم دمی مزاج است
و گاهی بسیار خوب و گاه خشک و مقرراتی است . او فردی است چهارشانه
و از مریضی شکم گاه گاهی رنج می برد. شخصیت شناسی از روی حرف اول نام

ازحرف اول نام دیگران پی به شخصیت آنها ببرید

برچسب ها:
چهل نما
رایانمهربهنودگشت