فال شیخ بهایی

رسم آيا به کعبه ی مقصود حصول مدعا و مقصود ساختن بنا و عمارت فروختن جنس يا ملک نيك يا بد بود مرا اين كار عاقبت حال بيمار صاحب فرزند شدن راست يا دروغ بودن خبر پسر يا دختر شدن فرزند غلبه بر دشمن حال غايب چگونه خواهد بود يافتن گمشده مسافرت شراکت جهت نقل […]
رسم آ
يا
به کعبه ی مقصود
حصول مدعا
و مقصود
ساختن بنا
و عمارت
فروختن جنس


يا
ملک
نيك يا بد
بود مرا اين كار
عاقبت حال

بيمار
صاحب فرزند
شدن
راست


يا دروغ بودن خبر
پسر يا دختر شدن

فرزند
غلبه بر
دشمن
حال غايب
چگونه خواهد بود
يافتن
گمشده
مسافرت
شراکت
جهت نقل
مکان
معامله و
تجارت
خوب

يا
بد بودن عقد
و نكاح
ديدن
سلاطين وقت

دير يا زود
آيد اين غايب

زندگاني چه
عاقبت دارداز طبيبم
اميد عافيت است
قرض گرفتن
و وام
هست آيا
صلاح سير و شكار
كشت و كار
و زراعتحبسي آيا
رها شود از بند

 

براي گرفتن فال شيخ
بهايي ابتدا موضوع مورد نظر خود را انتخاب كرده وسپس دو بيت شعر نوشته شده
در زير هر كدام از موضوعها را بخوانيد و بعد نيت كنيد.نتيجه ي فال نيز خود
يك بيت شعر ميباشد كه معناي واضحي دارد


توجه داشته باشید که پس از کلیک کردن فال خود را
در صفحه زیر مشاهد خواهید کرد

 


فال شیخ بهایی