سحر قریشی و واکنش تلخ و تند به علت حذف شدنش از علی البدل! +تصاویر

سحر قریشی و واکنش تلخ و تند به علت حذف شدنش از علی البدل! +تصاویر
سحر قریشی سحر قریشی: اگـر بـرای آنکه مشهــور شـوی ، مجبــور می شــوی مانند دیگــران خیــانـت کنی ، در گمنــامی زنـدگــی کن! سحر قریشی با انتشار عکس زیر نوشت: “اگـر بـرای بدست آوردن پــول مجبــوری دروغبگــوئی و فریبکـاری کنی ، تهیــدسـت بمـان!اگـر بـرای بدست آوردن جــاه و مقــامی بـایـد چـاپلـوسی کنی و تملّــق بگــوئی ، […]

سحر قریشی

سحر قریشی: اگـر بـرای آنکه مشهــور شـوی ، مجبــور می شــوی مانند دیگــران خیــانـت کنی ، در گمنــامی زنـدگــی کن!

 سحر قریشی و حرف های جنجالی در مورد تلویزیون و یک مثال عجیب درباره خانه سینمای ترکیه

سحر قریشی با انتشار عکس زیر نوشت:

“اگـر بـرای بدست آوردن پــول مجبــوری دروغبگــوئی و فریبکـاری کنی ، تهیــدسـت بمـان!اگـر
بـرای بدست آوردن جــاه و مقــامی بـایـد چـاپلـوسی کنی و تملّــق بگــوئی ، از آن چشـم بپــوش!اگـر بـرای آنکه مشهــور
شـوی ، مجبــور می شــوی مانند دیگــران خیــانـت کنی ، در گمنــامی زنـدگــی کن!بگــذار دیگــران پیـش چشــم تـو بـا دروغ
و فــریـب ثـروتمنــد شونـد ، بـا تملّــق و چـاپلـوسی شغل های بـزرگـی را به دسـت آورنـد و بـا خیــانـت و
نـادرستـی شهــرت پیــدا کننـد ، تـو گمنــام و تهیــدسـت و قـــانـع بــاش! ، زیـرا اگـر چنیــن کنی تـو سـرمـایـه ای
را که آنهـا از دسـت داده انـد ، به دسـت آورده ای و آن شـــرافـت است”

سحر قریشی

خبرپو

آیسان پرواز

نو عروس

دکتر طاهری

هاست ایران

مبلمان اداری

رایانمهر

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز