عکس: بزرگترین کایت جهان در فرانسه

عکس: بزرگترین کایت جهان در فرانسه

عکس: بزرگترین کایت جهان در فرانسه