آشنایی با هنر رو دوزی و انواع آن

آشنایی با هنر رو دوزی و انواع آن

هنر رو دوزی , مواد اولیه مورد مصرف به چهار رشته تقسیم می شود که عبارتند از پارچه ، نخ ، سوزن و سایر مواد کمکی هر یک از رودوزیها بر روی پارچه خاصی انجام می شد .

هنر کاربافی , صنایع نساجی سنتی در میبد

هنر کاربافی , صنایع نساجی سنتی در میبد

هنر کاربافی , چرخ های پنبه ریسی ، ماسوره پر کنی و دونه بری برای خارج کردن دانه گل پنبه از جمله دستگاههای جانبی است که هر کارباف باید در کنار دار کاربافی خود داشته باشد.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت