کاریکاتور از ایران فرار می‌کنیم!

کاریکاتور از ایران فرار می‌کنیم!
کاریکاتور از ایران فرار می‌کنیم , اگر چه صاحب علم و نبوغی نصیب تو نگردد هیچ کاری نبوغ و علم و هوش تو در اینجا سر سوزن ندارد اعتباری

کاریکاتور از ایران فرار می‌کنیم

کاریکاتور از ایران فرار می‌کنیم , بسی سنگین و جانسوز است، بینی / که هر چه هست گشته
انحصاری!/ و جالب اینکه چون پارتی نداری/ نمی دانی اصول رانت خواری…
مدال آوران المپیاد در برنامه زنده سیما :می خواهیم برویم خارج.اساتید ما در زندگی روزمره شان مانده اند.
از آنجایی که ما مغزیم، باید شویم از مملکت فوراَ فراری چپانده مغز خود را توی ساکی رویم آرام، بی
حرف و شعاری چرا که مغز ، مفتَش هم گران است در این خطه، در این دشت و صحاری

شرایط آنچنان سخت است و ناجور که ما را نیست اصلاَ اختیاری اساتیدی که ما را پروراندند همه در گیر
با بحث نداری غم انگیز است وقتی که ببینی گرفتار است استاد تو، باری پس از دوران سخت درس و
تحصیل پس از بیداری و شب زنده داری پس از رنجی که ما بردیم بسیار و بعد از آن
همه چشم انتظاری بسی سنگین و جانسوز است، بینی که هر چه هست گشته انحصاری! و جالب اینکه چون پارتی
نداری نمی دانی اصول رانت خواری نه آقا زادهء صاحب مقامی نه رشوه می دهی نه مایه داری نه سر
خم می کنی پیش اعاظم غریبی با اصول جان نثاری اگر چه صاحب علم و نبوغی نصیب تو نگردد هیچ
کاری نبوغ و علم و هوش تو در اینجا سر سوزن ندارد اعتباری بنابراین به ما خُرده نگیرید؛ چرا اینجا
نکردید استواری اگر ما می رویم از این ولایت نبوده علتش بی بند و باری از اینجا می رویم و
بهر میهن به دست آریم شاید افتخاری…
! مجید مرسلی

برچسب ها:
تلگرام پرشین وی

عروسی ساز

نو عروس

رایانمهر

چهل نما
کاریکاتور گربه موسس تلگرام پاول دوروف !
کاریکاتور گربه موسس تلگرام پاول دوروف !
کاریکاتور بلایی که سر تیم ملی آوردند!
کاریکاتور بلایی که سر تیم ملی آوردند!
کاریکاتور اجرای حکم سعید مرتضوی!
کاریکاتور اجرای حکم سعید مرتضوی!
کاریکاتور کاری که سانسور تلویزیون با بارسلونا کرد!!
کاریکاتور کاری که سانسور تلویزیون با بارسلونا کرد!!
کاریکاتور مسائل پشت‌پرده استعفای نجفی شهردار تهران!
کاریکاتور مسائل پشت‌پرده استعفای نجفی شهردار تهران!
کاریکاتور در حاشیه سانسور لوگوی باشگاه رم در تلویزیون!
کاریکاتور در حاشیه سانسور لوگوی باشگاه رم در تلویزیون!
کاریکاتور اوضاع ادارات دولتی بعد از سیزده‌به‌در!
کاریکاتور اوضاع ادارات دولتی بعد از سیزده‌به‌در!
کاریکاتور آمریکا به‌دنبال تکه‌تکه کردن سوریه است
کاریکاتور آمریکا به‌دنبال تکه‌تکه کردن سوریه است
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما