تاریخ نشر :دوشنبه 20 آوریل 2009 مشاهده : هنر در خانه RSS اشتراک:

براي باز كردن گرفتگي لوله

براي باز كردن گرفتگي لوله يك فنجان نمك و يك فنجان جوش شيرين و آب جوشيده را باهم مخلوط كرده و در لوله بریزید و بگذارید تا نیم ساعت بماند سپس لوله مورد نظر را تميز کنید . http://www.m-narjes.org/

براي باز كردن گرفتگي لوله

يك فنجان نمك و يك فنجان جوش شيرين و آب جوشيده را باهم مخلوط كرده و در لوله بریزید و بگذارید تا نیم ساعت بماند سپس لوله مورد نظر را تميز کنید .

http://www.m-narjes.org/

براي باز كردن گرفتگي لوله

تاریخ نشر :دوشنبه 25 فوریه 2008 مشاهده : هنر در خانه RSS اشتراک:

براي باز كردن گرفتگي لوله

نکته ای در مورد باز کردن لوله يك فنجان نمك و يك فنجان جوش شيرين و آب جوشيده را باهم مخلوط كرده و در لوله بریزید و بگذارید تا نیم ساعت بماند سپس لوله مورد نظر را تميز کنید . http://www.m-narjes.org/

نکته ای در مورد باز کردن لوله

يك فنجان نمك و يك فنجان جوش شيرين و آب جوشيده را باهم مخلوط كرده و در لوله بریزید و بگذارید تا نیم ساعت بماند سپس لوله مورد نظر را تميز کنید .

http://www.m-narjes.org/

براي باز كردن گرفتگي لوله

رایانمهربهنودگشت