تاریخ نشر :پنجشنبه 26 فوریه 2009 مشاهده : هنر در خانه RSS اشتراک:

حلال چسب قطره ای

یك تكه پارچه را آغشته به سركه كرده و روی چسب بگذارید. چسب، سفتی خود را از دست داده و از روی لباس و یا فرش جدا می شود.

یك تكه پارچه را آغشته به سركه كرده و روی چسب بگذارید. چسب، سفتی خود را از دست داده و از روی لباس و یا فرش جدا می شود.

حلال چسب قطره ای

تاریخ نشر :دوشنبه 21 جولای 2008 مشاهده : هنر در خانه RSS اشتراک:

حلال چسب قطره ای

یك تكه پارچه را آغشته به سركه كرده و روی چسب بگذارید. چسب، سفتی خود را از دست داده و از روی لباس و یا فرش جدا می شود.

یك تكه پارچه را آغشته به سركه كرده و روی چسب بگذارید. چسب، سفتی خود را از دست داده و از روی لباس و یا فرش جدا می شود.

حلال چسب قطره ای

چهل نما
رایانمهربهنودگشت