مشاهده : 99سبک زندگی افراد مشهورRSSاشتراک:

چقدر از زندگی مارتین بوبر فیلسوف اتریشی میدانید؟

چقدر از زندگی مارتین بوبر فیلسوف اتریشی میدانید؟
بوبر همچنین نظر یونگ را مورد دیگری از ناتوانی در یافتن مطلقی می دانست که جدای از انسان وجود دارد. او می نویسد: «نه فقط علم روانشناسی بلکه هیچ علم (تجربی) دیگری صلاحیت ندارد که در حقیقت اعتقاد به خدا کنکاش کند.

زندگی مارتین بوبر

زندگی مارتین بوبر , مارتین بوبر MARTIN BUBER (۱۸۷۸ـ۱۹۶۵) فیلسوف و نویسنده یهودی اتریشی، در وین به دنیا آمد.
در دانشگاههای وین، لایپزیک، زوریخ و برلین تحصیل کرد و دکترایش را از دانشگاه وین در سال ۱۹۰۴ پس از
کامل کردن رساله ای در باره نیکلاس کوزای و یاکوب بومه دریافت داشت.
بوبر در سال ۱۸۹۹ با پائولا وینکلر که یک نویسنده معروف آلمانی بود ازدواج کرد و صاحب دو فرزند
به نامهای رافائل و اوا شد.زندگی مارتین بوبر بوبر از تجدید حیات ملی گرای معنوی یهودی دفاع می
کرد و آثار بسیاری درباره یهودیت و ناسیونالیسم یهودی نوشت.
پس از پنج سال مطالعه گسترده حسیدیسم، دوکتاب به آلمانی منتشر کرد: حکایاتی از ربی ناخمن (۱۹۰۶) و قصه هایی
از بعل شم ( ۱۹۰۸).
پس از آنها، آثار دیگری منتشر کرد از جمله به خاطر بهشت (۱۹۴۵)، داستانهایی از حسید یسم (۱۹۴۷)، منشأ و
معنی حسید یسم (۱۹۶۰)، و حسید یسم و انسان مدرن (۱۹۵۴).
(حسیدیسم یا جنبش حسیدی Hasidism، یک نهضت پارسایانه یهودی بود که بر عرفان، نیایش، حمیت مذهبی و سعادت تأکید می
کرد و در قرن هجدهم در لهستان توسط بعل شم پایه گذاری شد).

زندگی مارتین بوبر

مارتین بوبر فیلسوف

سایر آثار اولیه او شامل مطالعاتی در باره عرفان و یهودیت است.زندگی مارتین بوبر بوبر که نزدجوانان یهودی یک رهبر
معنوی محسوب می شد از ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۳ در دانشگاه فرانکفورت تدریس کرد.
او همچنین در حیات فرهنگی یهود فعال بود.
سخنرانی ها و نوشته هایش یک منبع الهام معنوی برای جامعه ستمدیده یهود در آلمان نازی بود.
پس از مهاجرت به فلسطین در ۱۹۳۸ استاد فلسفه اجتماعی در دانشگاه عبری اورشلیم شد و همچنین در
فعالیت های مربوط به آشتی و پیوند میان اعراب و یهودیان شرکت کرد.
اندیشه

۱٫ فلسفه یهودیت

بوبر با الهام از تأکیدی که در جنبش حسیدی بر تبرک بخشیدن به فعالیت های مادی و دنیوی شده،
تعالیم نهضت پارسایانه قرن هجدهم یهودی را از چارچوب ربیانی یا خاخامی آنها جدا کرد و آنها را برای پدید
آوردن یک تفسیر وجودی مورد بازاندیشی قرار داد.
او با رد راست کیشی (orthodoxy) از دینداری خلاق و فردی و خود انگیخته در برابر دین ایستا و نهادینه
شده دفاع کرد.
امری که با مخالفت شدید روحانیت یهود روبرو شد.
بوبر در تأکیدش بر اسطوره و حکایت و عرفان، شدیداً از سنت تحقیق تاریخی یهود و الهیات عقل گرار کناره
گرفت.
بوبر در آثار تفسیری خود راجع به کتاب مقدس از جمله سلطنت خداوند (۱۹۳۲)، موسی (۱۹۴۶)، ایمان پیامبرانه (۱۹۴۹) و
در باب کتاب مقدس (۱۹۶۸)، بصیرت وجودی و روش محققانه را با هم ترکیب کرد و بدین ترتیب سعی کرد
موقعیت های زنده ای را که از آنها متن کتاب مقدس برآمده است از نوکشف کند.
او معتقد بود که متون مقدس از شنت شفاهی سرچشمه گرفته است.
او بر همین اساس به ترجمه تورات عبری پرداخت که بر نیروی شاعرانه و حسی زبان عبری تأکید می کرد
و حاکی از نظر بوبر راجع به کتاب مقدس به عنوان گزارشی از دیالوگ بنی اسرائیل با خدا بود.
این طرح که در ابتدا با همکاری فرانتس روزن تسوایک (Rosenzweig) بر عهده گرفته شد در سال ۱۹۶۲ به پایان
رسید.

فلسفه رابطه و دیالوگ

بوبر تحت تأثیر عرفایی مانند بومه و اکهارت، اگزیستانسیالیست هایی مانند کی یرکگارد ونیچه و نظریه پردازان اجتماعی آلمانی نظیر
تونیس، زمیل و وبر بر این عقیده بود که اندیشه و زندگی مدرن، انسان را از خویشتن اصیل و راستین
اش، از اشخاص دیگر، از طبیعت و از خدا بیگانه و دور می کند.زندگی مارتین بوبر هر چند، بوبر پس
از جنگ جهانی اول از یک فلسفه فرد گرایانه به فلسفه ای که ریشه در تجربه اجتماعی داشت تغییر نظر

داد و واژه Liche) interhuman (das Zwischenmensch را برای توصیف سپهر منحصر به فرد و یگانه روابط بین انسانها (
اشخاص) بر ساخت.
او مفاهیم اساسی فلسفه رابطه و دیالوگ خود را در کتاب «من و تو» Ich Und Du (چاپ ۱۹۲۳ که
در انگلیس به I and Thou ترجمه شد) آورده است.
(ترجمه فارسی این کتاب در سال ۱۳۸۰ منتشر شد).زندگی مارتین بوبر بوبر از فلسفه نظاممند ( سیستماتیک) دوری
می جست و همچون کی یر کگارد و نیچه، در تلاش بود که نحوه فهم و تلقی مردم از رابطه
شان با سایر انسانها، جهان و خدا را تغییر دهد.
فلسفه او حول محور دو نحوه رابطه «من ـ تو» و «من ـ آن» دور می زند.
رابطه من ـ آن رهیافتی متوجه به هدف و ابزار انگارانه است و ما را به دیگران برحسب استفاده و
کاربردشان مرتبط می کند.

زندگی مارتین بوبر

رهیافت ابزار انگارانه اگر چه در عرصه تکنولوژی و فعالیت های عملی مناسب است اما اعمال آن بر قلمرو روابط
بین انسان ها به غفلت و بیگانگی گسترده منجر می شود.
در این نوع ارتباط، ما به جای آنکه با دیگر انسانها به عنوان موجوداتی منحصر به فرد و فی نفسه
ارزشمند رفتار کنیم آنان را به سطح اشیا یا ابزار تنزل می دهیم و از آنها برای نیازها و اهداف
خودمان استفاده می کنیم.

کتاب من و تو

در مقابل این رهیافت، رهیافت مبتنی بر رابطه من ـ توقرار دارد.
از طریق روابط مستقیم و فارغ از هدف مداری،فرد به دیگری به عنوان یک غایت ( تو، You) مرتبط می
شود نه به عنوان یک وسیله ( آن، It) و مقام یگانه او را تأیید می کند و آن را
می پرورد.
اخطار ارتباط «من ـ تو» حسی قوی و پرمایه از معنا و هدفمندی به ما می بخشد و غیاب چنین
تجربیاتی، تأثیری غیر انسانی و انسان زدایانه دارد.
در حالی که روابط «من ـ آن» که دارای ساختار و نظم و قاعده هستند تداوم می یابند، روابط «من
ـ تو» گذرا و سیال اند و عاقبت در سیری قهقرایی به روابط من ـ آن باز می گردند.
بوبر در همین مورد در کتاب من و تو می نویسد: «هر تویی در جهان بنابر طبیعت خود محکوم به
آن است که یک شیء شود یا دست کم بارها و بارها وارد قلمرو شیئیت و چیزگونگی شود.»

ما انسانیت خود را محقق می سازیم

به واسطه
روابط «من ـ تو» ما انسانیت خود را محقق می سازیم.زندگی مارتین بوبر بوبر در کتاب معرفت انسان می نویسد:
هر شخصی پیوسته توسط روابط درونی با دیگران شکل می گیرد و خواسته ای دوگانه دارد: اینکه آنگونه که هست
و حتی آنگونه که می تواند شود مورد تأیید دیگران قرار گیرد و توانایی درونی داشته باشد که خود به
همین نحو دیگران را تأیید کند.» ما در دیالوگ و گفت وگوی اصیل و واقعی شخص دیگر را آنگونه که

هست و می تواند شود مورد تأیید قرارمی دهیم.
فلسفه رابطه و دیالوگ مارتین بوبر، که در آثاری چون بین انسان و انسان (۱۹۶۱) و معرفت انسان (۱۹۶۵) شرح
و بسط پیدا کرد بنیانی برای نظریه اجتماعی و انسان شناسی فلسفی او فراهم آورد.زندگی مارتین بوبر ایمان دینی
و توی ابدی: بوبر نگرشی مبتنی بر رابطه درباره دین ارائه کرد و آن را در آثاری مانند دونوع ایمان
(۱۹۵۱)، کسوف خدا (۱۹۵۲ـ که در سال ۱۳۸۰ ترجمه فارسی آن منتشر شد) و خیر و شر (۱۹۵۳) بسط و
تفصیل داد.
اگرچه او امکان مواجهات مستقیم انسانی ـ الهی را تصدیق می کرد، روابط بین انسانها را جایگاه زندگی دینی اصیل
و واقعی می شمرد.
به تعبیر وی، روابط «من ـ تو» بین اشخاص وقتی گسترش پیداکند با توی ابدی (Eternal You) تلاقی می یابد.
ما با حرمت نهادن به زندگی انسانها و موجودات زنده دیگر، دینی زندگی می کنیم.

توی ابدی
با تأیید خصوصیات و توانایی های منحصر به فرد آنها پرتو نورالهی در هریک از آنها را می پرورانیم و

بدین وسیله حضور خدا در جهان را بیشتر حس می کنیم.
بوبر در کتاب من وتو در شرح این مطلب چنین مثال می زند: هنگامی که مردی زنی را چنان دوست
دارد که هویت او از زن بازشناخته نمی شود، «تو»ی دیدگان آن زن به آن مرد اجازه می دهد تا
به شعاع«تو»ی ابدی خیره شود.
ولی اگر مردی درصدد فتح پیکر زنان باشد آیا می توان جلوه ای از هویت ابدی را فراروی شهوانیت او
مشاهده کرد؟

زندگی مارتین بوبر

بوبر از وجود الهی با تعبیر «توی ابدی» سخن می گوید و بدین وسیله این نظر را پیش
می نهد که ارتباط باوجود الهی براساس رابطه «من ـ آن» غیرممکن است.زندگی مارتین بوبر در وحی مامستقیماً باحضور امر
الهی مواجه می شویم.
لحظات مواجهه الهی ـ انسانی مانند همه لحظات مهم ارتباط، از تنگنای گفتار مفهومی می گریزند.
ولی از طریق شعر و حکایت به بهترین نحو منتقل می شوند.
رابطه راستین که هم مسبوق به اجتماعی اصیل است و هم بررشد و غنای آن می افزاید، ریشه در روابط
اصیل و حقیقی میان اعضای آن اجتماع و رابطه میان اعضا و رهبر دارد.

۲٫ کسوف خدا
یکی از محورهای اندیشه بوبر این است که خدا وابسته به نفس انسان نیست و حقیقت مطلقی است که منشأ
غیربشری دارد و برهمین اساس به نقد دیدگاههای سارتر و هایدگر و مخصوصاً یونگ درباره خدا و دین می پردازد.
بوبر در نقد نظر سارتر می نویسد «سارتر بی آنکه از خود بپرسد که نیوشا نبودن ما و اینکه هرگز
نیوشا نبوده ایم در سکوت خداوند چه نقشی ایفا نموده است کار را با مسأله سکوت خداوند آغاز کرده است.»

بوبر دیدگاه هایدگر را عمیق تر و مثبت تر از سارتر می داند اما به نقد آن نیز می پردازد

و نظر هایدگر را هم در زمره نظراتی می داند که قائل به وجود مطلق و مستقر و قائم به
ذات خدا نیستند.
بوبر همچنین نظر یونگ را مورد دیگری از ناتوانی در یافتن مطلقی می دانست که جدای از انسان وجود دارد.
او می نویسد: «نه فقط علم روانشناسی بلکه هیچ علم (تجربی) دیگری صلاحیت ندارد که در حقیقت اعتقاد به خدا
کنکاش کند.

تعبیر کسوف خداوند
بوبر معتقد است سیطره رابطه من ـ آن در جامعه تکنولوژیک معاصر و ذهنیت گرایی بنیادین اندیشه مدرن که دسترسی
به عنصر مافوق تجربه را ممتنع می کند منجر به نابینایی معنوی نسبت به حضور زنده خداوند می گردد.
در واقع خود تعبیر کسوف خداوند چه بسا جانشینی باشد که بوبر برای جمله معروف نیچه در مورد افول ارزش
های الهی برخاسته است.
با این فرق که در تعبیر کسوف خداوند امید به جلوه نمایی مجدد پروردگار و برخورداری از انوار
الهی مستتر است.
بوبر تصریح می کند که فقط با تمسک به واقعیت تجربه شده خدای قائم به ذات و نه به هیچ
طریق دیگر است که می توانیم از ورطه بی معنایی دوران مدرن جان سالم به دربریم و رو به سوی
خداکردن نیز در همه حال ممکن است.زندگی مارتین بوبر روزنامه ایران

تلگرام پرشین وی

زولا بازی کن

ندای ارژنگ

آیسان پرواز

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
زولا بازی کن

آیسان پرواز

ندای ارژنگ
زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟
راز سرسختی آلکس فرگوسن در زندگی | جملات عجیبِ او پس از خروج از کما!راز سرسختی آلکس فرگوسن در زندگی | جملات عجیبِ او پس از خروج از کما!
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانیزندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
زندگی اسکارلت جوهانسون قبل از رسیدن به شهرت چگونه بود و چه می‌کرد؟زندگی اسکارلت جوهانسون قبل از رسیدن به شهرت چگونه بود و چه می‌کرد؟
زندگی محمد صلاح؛ از مسلمان شدن هواداران به خاطر او تا لقب فرعون مصر !زندگی محمد صلاح؛ از مسلمان شدن هواداران به خاطر او تا لقب فرعون مصر !
زندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیونزندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیون
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
همه چیز از زندگی تیفانی ترامپ ، دختر کوچک و مرموز دونالد ترامپهمه چیز از زندگی تیفانی ترامپ ، دختر کوچک و مرموز دونالد ترامپ
همراه با زندگی پژمان جمشیدی، از مستطیل سبز تا جعبه جادوهمراه با زندگی پژمان جمشیدی، از مستطیل سبز تا جعبه جادو
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
زندگی نازنین بیاتی | از مضحک ترین موقعیتی که در آن قرار داشت تا تقلب کردن!زندگی نازنین بیاتی | از مضحک ترین موقعیتی که در آن قرار داشت تا تقلب کردن!
یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
آرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی هاآرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی ها
یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
ملانیا ترامپ مانکن سابق و بانوی اول کنونی آمریکا است. او در ماه ژانویه سال ۲۰۰۵ با دونالد ترامپ، تاجر و میلیونرِ آن زمان و رئیس‌جمهورِ فعلی آمریکا ازدواج کرد. ملانیا در اسلوونی به دنیا آمد ولی در سال ۲۰۰۱ مقیم دائم آمریکا و در سال ۲۰۰۶ سیتی زن آمریکا شد.
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
در پاتایا و آنتالیا چه می گذرد ؟ ایرانیان به دنبال چه هستند ؟
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
چند پیشنهاد ویژه برای خوشحال کردن آنکه دلش مال توست !
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟
آرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی ها
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
زندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیون
زندگی اسکارلت جوهانسون قبل از رسیدن به شهرت چگونه بود و چه می‌کرد؟
راز سرسختی آلکس فرگوسن در زندگی | جملات عجیبِ او پس از خروج از کما!
همراه با زندگی پژمان جمشیدی، از مستطیل سبز تا جعبه جادو
زندگی محمد صلاح؛ از مسلمان شدن هواداران به خاطر او تا لقب فرعون مصر !
زندگی محمد بن سلمان | از ناشی گری در ولیعهدی تا اصلاحات و شبه کودتا!
زندگی نازنین بیاتی | از مضحک ترین موقعیتی که در آن قرار داشت تا تقلب کردن!
همه چیز از زندگی تیفانی ترامپ ، دختر کوچک و مرموز دونالد ترامپ
زندگی سعید مرتضوی؛ آن مظنون همیشگی | از ورود با توصیه تا ماجرای زهرا کاظمی
زندگی محمد حسین میثاقی ؛ از اجرای برنامه با سِرُم تا ناخوابی به علت پدر شدن!
اشکان خطیبی و همسر جان | از زندگی و ازدواج سفید تا تولد یک فرزند با سال تحویل
زندگی بهرام افشاری یا همان بهتاش پایتخت | حکم پیاز وسط سیر ترشی را داشتم
زندگیِ سالار عقیلی در ۴۰ سالگی | از همکلاس بودن با هانیه توسلی و سپند امیرسلیمانی تا ازدواج!
زندگی زنده‌یاد بهرام زند در گفتگویی منتشر نشده | سفر در زمان با بهرام زند
زندگی ناصر ملک مطیعی ؛ از ورشکستگی پدر تا دوستی با فردین و بهروز وثوق
جهانگیر کوثری | از زندگی شخصی تا ناجوانمردی در حق خودش و دخترش!
زندگی امیرعلی نبویان و همسرش | از عشق و عاشقی تا ازدواج با لباس و سفره عقدِ لحظه آخری!
زندگی شخصی و کاری محمدجواد آذری جهرمی | از اینترنت بازی در جوانی تا استادیوم رفتن با فرزندان!
مهراب قاسمخانی و شقایق دهقان| از زندگی شخصی تا آیدی فیک در اینستاگرام!
زیر و بم زندگی کاوه رضایی در مصاحبه اختصاصی با خواهرزن!
گفت‌و‌گو با پیمان قاسم‌خانی، همه چیز از زندگیِ آن قهر کرده با مدیری!
گفت‌وگوی نوروزی با سید حسین حسینی | زندگی پسر احساساتی استقلالی‌ها
گفتگو با سید حسن خمینی | از ساخت جامعه عصبی تا لجبازی با آخوند ها!
رازهای تاریک ناگفته در مورد زندگی مت دیمون
مصاحبه با صفر کشکولی | از تصادف و فوت همسر تا ماجرای توهین رامبد جوان
زندگی شخصی و جالب اپرا وینفری در یک روز کامل
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه بهار 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید

آیسان پرواز

یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
یک روز از زندگی ملانیا ترامپ در کاخ سفید | او و شوهرش در اتاق جدا می خوابند!
زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟
زندگی متفاوت مگان مارکل قبل و بعد از ازدواج سلطنتی | چی بود و چی شد!!!؟
آرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی ها
آرسن ونگر ؛ پایان زندگی آخرین پادشاه لیگ جزیره در میانِ توپچی ها
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
پایان زندگی جیان لوییجی بوفون در قلب تورین؛ خداحافظ وفادارترین!
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
زندگی آرات حسینی ؛ پسر عنکبوتی ۴ ساله ایرانی
زندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیون
زندگی حرفه ای عادل فردوسی‌ پور؛ تنها سوپراستار فوتبالی تلویزیون
زندگی اسکارلت جوهانسون قبل از رسیدن به شهرت چگونه بود و چه می‌کرد؟
زندگی اسکارلت جوهانسون قبل از رسیدن به شهرت چگونه بود و چه می‌کرد؟
راز سرسختی آلکس فرگوسن در زندگی | جملات عجیبِ او پس از خروج از کما!
راز سرسختی آلکس فرگوسن در زندگی | جملات عجیبِ او پس از خروج از کما!
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما