نگاهی به زندگی مخترعانی که به دست خودشان مردند!

نگاهی به زندگی مخترعانی که به دست خودشان مردند!

در لیست زیر قرار اسن با دانشمندانی آشنا شوید که در تلاش برای کسب دانش جدید یا از بین رفته‌اند یا مجروح شده‌اند، بسیاری از اکتشافات آن‌ها در گام‌های بعدی مسیر برخی از بزرگترین اختراعات انسان را فراهم کرده است.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت