مسعود و پولاد کیمیایی از زندگی شخصی شان می گویند !مسعود و پولاد کیمیایی از زندگی شخصی شان می گویند !

 بعضی ها خاطره بازند، بعضی ها خاطره ساز و بعضی ها خود خاطره. مسعود کیمیایی یعنی هر سه گزینه؛ یعنی ۷۳ سال خاطره و ۵۰ سال خاطره بازی و خاطره سازی از این دیار و مردمش. چندی پیش، انتشار خبر بیماری و بستری شدن اودر بیمارستان، خیلی از طرفدارانش را نگران کرد. به همین دلیل، […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت