niroo-jensiRSSاشتراک:

زناشوئی موفق و پایدار

زناشوئی موفق و پایدار
طی یک تحقیق از ۶۵۰ زوج که دارای زناشوئی موفق و پایداری بوده اند سؤال شده است که «چه چیزی باعث حفظ زندگی زناشوئی موفق آنها شده است؟» در جواب مطالب زیر را عنوان کرده اند. ۱- شکیبائی و گذشت، او را همانگونه که هست باید پذیرفت(۳۲٪) ۲- اعتماد داشتن و رو راست بودن(۳۰٪) ٣- […]

طی یک تحقیق از ۶۵۰ زوج که دارای زناشوئی موفق و پایداری بوده اند سؤال شده است که «چه چیزی باعث حفظ زندگی زناشوئی موفق آنها شده است؟» در جواب مطالب زیر را عنوان کرده اند.
۱- شکیبائی و گذشت، او را همانگونه که هست باید پذیرفت(۳۲٪)
۲- اعتماد داشتن و رو راست بودن(۳۰٪)
٣- عشق و علاقه(۲٨٪)
۴- مشکلات را سازنده حل کردن و گفتمان(۲۵٪)
۵- علائق مشترک، سرگرمی های مشترک و دوستان مشترک(۲۰٪)
۶- همبستگی، حمایت متقابل، به طور مشترک. با پستی ها و بلندی ها کنار آمدن(۱۹٪)
۷- مشترکاً در قبال بچه ها و نوه ها احساس مسئولیت کردن(۱۴٪)
۸- فرد نباید خودش را تنها در زندگی مشترک محدود کند و لازم است کمی هم برای خودش وقت بگذارد(۱۴٪)
۹- وفاداری(۱۳٪)
۱۰- تعهد مالی، مالکیت مشترک، تمام مسائل مادی را با هم برنامه ریزی کردن(۷٪)
۱۱- نظرات و ارزش های مشابه، نقطه نظرهای مشترک داشتن(۶٪)
۱۲- نوازش کردن و برخورداری از یک رابطه جنسی رضایت بخش(۴٪)
زناشویی و تقویت نیروی جنسی با داروهای گیاهی – تالیف : کاظم کیانی

در چه صورتی مشاوره ازدواج عوارض بدی ایجاد می کند؟
در چه صورتی مشاوره ازدواج عوارض بدی ایجاد می کند؟
فواید مشاوره ازدواج کدام ها هستند؟
فواید مشاوره ازدواج کدام ها هستند؟
موارد منع ازدواج در مشاوره ازدواج شامل کدام مراحل است؟
موارد منع ازدواج در مشاوره ازدواج شامل کدام مراحل است؟
نحوه امتیازدهی در مشاوره ازدواج چگونه است؟
نحوه امتیازدهی در مشاوره ازدواج چگونه است؟
اهمیت نظر ابراز شده مشاور ازدواج تا چه حد است؟
اهمیت نظر ابراز شده مشاور ازدواج تا چه حد است؟
چه کسانی اقدام به مشاوره ازدواج می کنند؟
چه کسانی اقدام به مشاوره ازدواج می کنند؟
مشاوره ازدواج
مشاوره ازدواج
جنبه های روان شناختی بلوغ چه مواردی است؟
جنبه های روان شناختی بلوغ چه مواردی است؟
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما