niroo-jensiRSSاشتراک:

زناشوئی موفق و پایدار

طی یک تحقیق از ۶۵۰ زوج که دارای زناشوئی موفق و پایداری بوده اند سؤال شده است که «چه چیزی باعث حفظ زندگی زناشوئی موفق آنها شده است؟» در جواب مطالب زیر را عنوان کرده اند. ۱- شکیبائی و گذشت، او را همانگونه که هست باید پذیرفت(۳۲٪) ۲- اعتماد داشتن و رو راست بودن(۳۰٪) ٣- […]

طی یک تحقیق از ۶۵۰ زوج که دارای زناشوئی موفق و پایداری بوده اند سؤال شده است که «چه چیزی باعث حفظ زندگی زناشوئی موفق آنها شده است؟» در جواب مطالب زیر را عنوان کرده اند.
۱- شکیبائی و گذشت، او را همانگونه که هست باید پذیرفت(۳۲٪)
۲- اعتماد داشتن و رو راست بودن(۳۰٪)
٣- عشق و علاقه(۲٨٪)
۴- مشکلات را سازنده حل کردن و گفتمان(۲۵٪)
۵- علائق مشترک، سرگرمی های مشترک و دوستان مشترک(۲۰٪)
۶- همبستگی، حمایت متقابل، به طور مشترک. با پستی ها و بلندی ها کنار آمدن(۱۹٪)
۷- مشترکاً در قبال بچه ها و نوه ها احساس مسئولیت کردن(۱۴٪)
۸- فرد نباید خودش را تنها در زندگی مشترک محدود کند و لازم است کمی هم برای خودش وقت بگذارد(۱۴٪)
۹- وفاداری(۱۳٪)
۱۰- تعهد مالی، مالکیت مشترک، تمام مسائل مادی را با هم برنامه ریزی کردن(۷٪)
۱۱- نظرات و ارزش های مشابه، نقطه نظرهای مشترک داشتن(۶٪)
۱۲- نوازش کردن و برخورداری از یک رابطه جنسی رضایت بخش(۴٪)
زناشویی و تقویت نیروی جنسی با داروهای گیاهی – تالیف : کاظم کیانی

چهل نما
رایانمهربهنودگشت