اجرای سه حکم اعدام در شیراز (تصویری)

اجرای سه حکم اعدام در شیراز

اجرای سه حکم اعدام در شیراز (تصویری)