مشاهده : 230دیدنی ها و شنیدنی هاRSSاشتراک:

برترین تصاویر میکروسکوپی جهان

برترین تصاویر میکروسکوپی جهان
&#۱۵۸۵&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۷۰&#۱۷۰۵ &#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ ۲۰۱۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۶۲&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۸۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۸ &#۱۶۰۵&#۱۵۹۳&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۸&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۶۰۵ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۶۲&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳٫ &nbsp &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۷&#۱۵۸۵&#۱۵۴۸ &#۱۵۸۷&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۸ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۵&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۷۰&#۱۷۰۵ &#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶ ۱۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۷۹&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۵&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۶۲&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۵۴۸ &#۱۵۸۵&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۹۱&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۸ […]

برترین تصاویر میکروسکوپی جهان

&#۱۵۸۵&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۷۰&#۱۷۰۵ &#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ ۲۰۱۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵
&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۶۲&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۸۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۸ &#۱۶۰۵&#۱۵۹۳&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۸&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۶۰۵ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۶۲&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳٫
&nbsp

&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۸ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۷&#۱۵۸۵&#۱۵۴۸ &#۱۵۸۷&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۸ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۵&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۷۰&#۱۷۰۵ &#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶ ۱۰
&#۱۵۷۵&#۱۵۷۹&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۵&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۶۲&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۵۴۸ &#۱۵۸۵&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۹۱&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۸ &#۱۶۶۲&#۱۷۴۰&#۱۶۷۰&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۷۱۱&#۱۷۴۰
&#۱۵۸۱&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۵۷۸ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۷۰&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۶۲&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۷&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸ &#۱۶۰۸ &#۱۵۷۵&#۱۵۹۳&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸ &#۱۶۶۲&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸٫

&#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۵۴۸ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ ۱۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۷۹&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶
&#۱۵۸۵&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۷&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۹۱ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۷&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۴۸ &#۱۵۸۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۸ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۶۰۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷
&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۶۲&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۸ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۱&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۹&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳٫

&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴:&nbsp&#1587&#1740&#1587&#1578&#1605
&#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۵۸۸ &#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶ &#۱۶۶۲&#۱۵۸۸&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۶۰۴ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵

&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰
&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۷&#۱۵۸۵ ۳۰ &#۱۵۷۹&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۱&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۷۱۱&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۵۴۸ &#۱۶۰۸ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰
۱۰۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۵&#۱۷۰۵ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۵۴۸ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۵&#۱۵۹۳&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۲ &#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۶۰۵ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۵۸۸
&#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶ &#۱۶۶۲&#۱۵۸۸&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۹۱ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۱۷۱۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۸&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۴&#۱۵۷۸ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۹&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۸ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵
&#۱۵۷۰&#۱۵۸۸&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶ &#۱۶۷۰&#۱۷۱۱&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶&#۱۷۱۱&#۱۷۴۰ &#۱۶۶۲&#۱۵۸۲&#۱۵۸۸ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶ &#۱۶۶۲&#۱۵۸۸&#۱۶۰۷&#۱۵۴۸ &#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۷۹&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۴&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۶۰۴ &#۱۷۴۰&#۱۵۷۵
&#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۷۴&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳


&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵: &#۱۵۸۷&#۱۵۸۵
&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷&#۱۷۴۰

&#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵
&#۱۵۷۶&#۱۵۸۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ ۲۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۵ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۵۸۶&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۱&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸ ۵ &#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۶&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۹۱ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۱۶۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۱۷۱۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۷&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۵۷۴&#۱۶۰۸ &#۱۷۱۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷
&#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۴۸ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۵۹۳ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۷۱۱&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۶۰۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۵۸۱&#۱۶۰۲&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۶۸۸&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰
&#۱۶۰۵&#۱۵۹۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۵۹۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۲&#۱۵۸۸&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۵&#۱۵۸۲&#۱۵۷۸&#۱۶۰۴&#۱۶۰۱ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸


&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۸&#۱۶۰۵: &#۱۵۷۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰
&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷&#۱۷۴۰

&#۱۵۸۱&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶ &#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰
&#۱۵۸۶&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۱&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۹۱ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۱۷۱۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۱۶۰۸&#۱۵۸۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۵&#۱۷۰۵&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۵۴۸ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵
&#۱۵۷۶&#۱۵۸۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ ۲۵۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳

&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۷۰&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۵: &#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷
&#۱۶۶۲&#۱۵۸۸&#۱۶۰۷

&#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵
&#۱۵۷۰&#۱۵۸۸&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۶۲&#۱۵۸۸&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ ۱۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳&#۱۵۴۸ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۶۰۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶
&#۱۵۷۸&#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۸ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۶۲&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۹&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۹۱&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۶۰۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۸ &#۱۶۰۴&#۱۶۰۶&#۱۵۸۶ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵
&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۹&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۸ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۵&#۱۷۰۵ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۷&#۱۶۰۵ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۶ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳


&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۶۲&#۱۶۰۶&#۱۵۸۰&#۱۶۰۵: &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷
&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷&#۱۵۸۸&#۱۵۷۸

&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۷۱۱&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷
&#۱۶۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۹۴ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷&#۱۵۸۸&#۱۵۷۸ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ ۱۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۱۷۱۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷ &#۱۶۷۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۴&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۹&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۵&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۴۸ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸&#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶
&#۱۶۷۰&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۷۱۱&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۵۸۵&#۱۵۹۴ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷&#۱۵۸۸&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۸&#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷&#۱۵۷۸ &#۱۷۱۱&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۷۱۱&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۵ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۶۶۲&#۱۵۸۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸


&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۸&#۱۶۰۵: &#۱۵۸۰&#۱۶۰۴&#۱۵۷۶&#۱۷۰۵
&#۱۵۸۷&#۱۵۸۵&#۱۵۸۲

&#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ ۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵
&#۱۵۷۶&#۱۵۸۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۷۱۱&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۰&#۱۶۰۴&#۱۵۷۶&#۱۷۰۵&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۵&#۱۵۸۲ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۶&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۵۹۳&#۱۶۰۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۷&#۱۵۹۱ &#۱۶۰۵&#۱۵۸۱&#۱۶۰۲&#۱۶۰۲&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶
&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۱۷۱۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۸&#۱۷۰۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۹&#۱۵۷۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۸&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸

&nbsp

&nbsp&#1585&#1578&#1576&#1607 &#1607&#1601&#1578&#1605: &#1662&#1608&#1588&#1588
&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۷۴۰

&#۱۵۷۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸
&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۵۸۲&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۵&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۴۸ &#۱۶۰۴&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۲&#۱۵۸۸ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۴۸
&#۱۶۰۵&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۸ &#۱۶۰۲&#۱۶۰۴&#۱۵۷۶ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۶۶۲&#۱۶۰۸&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۸ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۱&#۱۶۰۱&#۱۵۹۲ &#۱۵۸۲&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۸ &#۱۵۸۱&#۱۵۸۵&#۱۷۰۵&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶
&#۱۵۷۰&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۵&#۱۷۰۵ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳&#۱۵۴۸ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۶۰۱&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳ &#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۷۱۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۸&#۱۵۹۴&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۶۶۲&#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵
&#۱۵۷۸&#۱۵۸۸&#۱۵۸۲&#۱۷۴۰&#۱۵۸۹ &#۱۶۰۸ &#۱۶۶۲&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸ &#۱۵۷۶&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۱&#۱۵۷۸&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۸ &#۱۵۸۱&#۱۶۰۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۲&#۱۶۰۴&#۱۵۷۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۷&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۸&#۱۵۷۹&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸


&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۷&#۱۵۸۸&#۱۵۷۸&#۱۶۰۵: &#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰
&#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۰۵&#۱۶۰۸&#۱۷۰۵&#۱۵۸۶&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۵۷۸

&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵
&#۱۵۷۶&#۱۵۸۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ ۱۸ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸ &#۱۷۰۵&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۸۲&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۶&#۱۷۱۱&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۵&#۱۵۹۳&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳ &#۱۶۰۸ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳
&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۱&#۱۷۴۰&#۱۵۷۸ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۷&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۰&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۶&#۱۷۱۱&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۵&#۱۵۹۳&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۷۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷&#۱۵۸۸ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۵۸۳


&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۶&#۱۶۰۷&#۱۶۰۵: &#۱۷۰۵&#۱۷۰۵ &#۱۵۸۷&#۱۷۱۱&#۱۷۴۰

&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵
&#۱۶۰۱&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۷&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۷۱۱&#۱۶۰۸&#۱۶۰۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۷۰۵&#۱۷۰۵ &#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۵ &quot&#1705&#1705 &#1587&#1711&#1740&quot &#1576&#1575 &#1576&#1586&#1585&#1711&#1606&#1605&#1575&#1740&#1740 10 &#1576&#1585&#1575&#1576&#1585 &#1579&#1576&#1578 &#1588&#1583&#1607 &#1575&#1587&#1578


&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۶۰۵: &#۱۵۸۷&#۱۵۸۷
&#۱۵۸۷&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵

&#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶
&#۱۷۰۵&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۷۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۸&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۵&#۱۶۰۸&#۱۵۸۰&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۷ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۵۸۸&#۱۷۱۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۱&#۱۵۸۵&#۱۶۰۷&#۱۶۰۶&#۱۷۱۱ &#۱۶۷۰&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۶۰۶&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۷۴۰ ۱۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۵۸۵


&#۱۵۸۵&#۱۵۷۸&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۷۴۰&#۱۵۷۵&#۱۵۸۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷&#۱۶۰۵:
&#۱۵۸۷&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۵&#۱۵۹۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰

&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۶۰۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶
&#۱۶۶۲&#۱۵۸۵&#۱۶۰۸&#۱۵۷۸&#۱۵۷۴&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۱&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۷&#۱۶۰۶&#۱۵۷۸ &#۱۵۸۷&#۱۵۷۶&#۱۵۸۶ &#۱۶۶۲&#۱۷۴۰&#۱۵۸۸&#۱۵۸۵&#۱۶۰۱&#۱۵۷۸ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۶&#۱۵۸۵&#۱۷۱۱&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۸&#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۹۳&#۱۷۰۵&#۱۵۸۷ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۵۷۵&#۱۵۸۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۶۲&#۱۵۸۶&#۱۵۸۸&#۱۷۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۸&#۱۵۸۰&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۸&#۱۵۸۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷
&#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۵۴۸ &#۱۶۰۵&#۱۵۸۸&#۱۵۷۵&#۱۵۷۶&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۰&#۱۶۰۶&#۱۶۷۰&#۱۶۰۷ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵&#۱۶۰۴&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۸&#۱۶۰۸&#۱۵۸۳ &#۱۵۷۶&#۱۵۷۵ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۷&#۱۵۷۸&#۱۶۰۱&#۱۵۷۵&#۱۵۸۳&#۱۶۰۷ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۵&#۱۷۴۰&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۸&#۱۷۰۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰&#۱۷۰۵ &#۱۶۰۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۷۸&#۱۶۰۸&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۲&#۱۵۷۵&#۱۵۸۹
&#۱۶۰۵&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۶۰۶&#۱۵۸۳ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۷&#۱۵۸۵&#۱۵۹۱&#۱۵۷۵&#۱۶۰۶&#۱۷۴۰ &#۱۵۸۵&#۱۵۷۵ &#۱۵۸۳&#۱۵۸۵ &#۱۵۷۸&#۱۵۸۹&#۱۵۷۵&#۱۶۰۸&#۱۷۴۰&#۱۵۸۵ &#۱۶۰۵&#۱۵۸۲&#۱۵۷۸&#۱۶۰۴&#۱۶۰۱ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۲&#۱۵۸۸&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵&#۱۷۴۰ &#۱۶۰۵&#۱۵۸۲&#۱۵۷۸&#۱۶۰۴&#۱۶۰۱ &#۱۵۷۶&#۱۵۸۳&#۱۶۰۶ &#۱۵۷۵&#۱۵۸۶ &#۱۵۸۳&#۱۷۴۰&#۱۷۱۱&#۱۵۸۵ &#۱۵۸۷&#۱۶۰۴&#۱۶۰۸&#۱۶۰۴&#۱۶۰۷&#۱۵۷۵ &#۱۶۰۵&#۱۵۸۰&#۱۵۸۶&#۱۵۷۵
&#۱۵۸۷&#۱۵۷۵&#۱۵۸۲&#۱۵۷۸


&nbsp

تلگرام پرشین وی

زولا بازی کن

ندای ارژنگ

آیسان پرواز

نو عروس

تلگرام پرشین وی
نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
زولا بازی کن

آیسان پرواز

ندای ارژنگ
خواهرزاده های بهنوش طباطبایی که به او لذت مادر بودن می دهند!خواهرزاده های بهنوش طباطبایی که به او لذت مادر بودن می دهند!
بهنوش طباطبایی ، بازیگر معروف ایرانی ، با انتشار این عکس ، صفحه اینستاگرام خود را به روز رسانی کرد و در این باره نوشت :
به آسانی و فوری پولدار شوید ! بدون نیاز به صرف زمان و هزینه
جدیدترین مدل های دکوراسیون برای خانه ، آشپزخانه ، پذیرایی ، اتاق خواب
در پاتایا و آنتالیا چه می گذرد ؟ ایرانیان به دنبال چه هستند ؟
تورهای متنوع باکو با پرواز هفتگی ایران ایر !!
دختر و پسرهای اهل هیجان حتما ببینند !! داغ داغ
چند پیشنهاد ویژه برای خوشحال کردن آنکه دلش مال توست !
چیدمان شیک و طراحی فوق العاده اتاق کودک + تصاویر
مجلل ترین و باشکوه ترین عروسی های ایرانی !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
بهنوش بختیاری کنار الناز شاکردوست در بیمارستان
عکس پاسپورت ترانه علیدوستی در دوران کودکی
نرگس محمدی تولد مادر شوهر مهربانش را تبریک گفت!
آخرین پرو لباس احسان خواجه امیری، مخصوص کنسرت!
الناز شاکردوست روی تخت بیمارستان در کنار برادرش علی
تیپِ آزاده نامداری مخصوص جشنواره فجر
مهمان سرما زده و جدید لیلا اوتادی
عکس مهران مدیرى در شب تولد دخترش شهرزاد
تیپ مهناز افشار در اکران فیلم دارکوب
شروع و پایان هومن سیدی و نوید محمدزاده در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر
تجربه جالب هانیه توسلی از بازی در فیلم گرگ!
استوری لاکچری سحر قریشی با تیپ زمستانی
کادوهای غول پیکر دختر امیرمهدی ژوله برای ولنتاین!
بهنوش بختیاری در یک سالن زیبایی که قلبش را هم زیبا می کند!
میلیونی شدن فالوورهای اینستاگرام نرگس محمدی در کویر !
تیپ متفاوت اما با وقار بهاره کیان افشار در اکران کمدی انسانی
حمایت شدید بهنوش بختیاری از بنیامین بهادری
عکس جالبی از زمانی که کودک درون لیلا اوتادی زنده است!
تمرین ووشو بهنوش طباطبایی با الهه منصوریان، قهرمان جهان در روز برفی تهران
سلفی هانیه توسلی و دوستان معروفش در اجراى خشم و هیاهو
مرگ | قصه تلخ ترانه علیدوستی و هوادارش
جدیدترین عکس الناز شاکردوست روی تخت بیمارستان
خبر خوب مهناز افشار از اجراهای جدید تئاترش
رونمایی بهاره رهنما از روکش طلای کارت عروسی‌اش!
ابراز علاقه عجیب علی اوجی به نرگس محمدی در روز پرستار
تسلیت سحر قریشی بعد از درگذشت دروازه بان جوان تیم ملی فوتبال بانوان
فخر فروشی بهاره کیان افشار برای دوستانی که دارد!
عکس بالکن برفی مهراوه شریفی‌ نیا
لیندا کیانی و امیر على دانایى در اکران مردمى فیلم انزوا
مهمانان عزیزِ مهناز افشار در نمایش الیورتویست
با پارتیشن اداری چگونه محیط کار دوستانه خلق کنیم ؟
بهترین محصولات مراقبت از پوست تالگو مخصوص خانمها و آقایون
چیدمان میز ناهارخوری با اصول و قواعد پذیرایی شیک و مدرن ! + تصاویر
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه بهار 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
چهل نما

آیسان پرواز

خواهرزاده های بهنوش طباطبایی که به او لذت مادر بودن می دهند!
خواهرزاده های بهنوش طباطبایی که به او لذت مادر بودن می دهند!
بهنوش بختیاری کنار الناز شاکردوست در بیمارستان
بهنوش بختیاری کنار الناز شاکردوست در بیمارستان
عکس پاسپورت ترانه علیدوستی در دوران کودکی
عکس پاسپورت ترانه علیدوستی در دوران کودکی
نرگس محمدی تولد مادر شوهر مهربانش را تبریک گفت!
نرگس محمدی تولد مادر شوهر مهربانش را تبریک گفت!
آخرین پرو لباس احسان خواجه امیری، مخصوص کنسرت!
آخرین پرو لباس احسان خواجه امیری، مخصوص کنسرت!
الناز شاکردوست روی تخت بیمارستان در کنار برادرش علی
الناز شاکردوست روی تخت بیمارستان در کنار برادرش علی
تیپِ آزاده نامداری مخصوص جشنواره فجر
تیپِ آزاده نامداری مخصوص جشنواره فجر
مهمان سرما زده و جدید لیلا اوتادی
مهمان سرما زده و جدید لیلا اوتادی
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما