عکس های دیدنی : علی کریمی!

عــل&#1740 کـر&#1740مـ&#1740 در جمـع کـودکـان بـ&#1740 سرپــرسـت عل&#1740 کر&#1740م&#1740 در کنار بابک معصوم&#1740 – زمان&#1740که کس&#1740 کمک&#1740 به بابک معصوم&#1740 نکرد عل&#1740 کر&#1740م&#1740 تمام مخارج ب&#1740مارستانشو پرداخت کرد بابک معصوم&#1740: زمان&#1740 که پزشکان از من قطع ام&#1740د کرده بودند، عل&#1740 کر&#1740م&#1740 تمام هز&#1740نه ها&#1740 درمان&#1740 ام را پرداخت کرد و ا&#1740ن هم عل&#1740 کر&#1740م&#1740 در […]

عکس های دیدنی :  علی کریمی!

عــل&#1740 کـر&#1740مـ&#1740
در جمـع کـودکـان بـ&#1740 سرپــرسـت
عل&#1740
کر&#1740م&#1740 در کنار بابک معصوم&#1740 – زمان&#1740که کس&#1740 کمک&#1740 به بابک معصوم&#1740 نکرد عل&#1740
کر&#1740م&#1740 تمام مخارج ب&#1740مارستانشو پرداخت کردبابک معصوم&#1740: زمان&#1740 که پزشکان از من قطع ام&#1740د کرده بودند، عل&#1740 کر&#1740م&#1740
تمام هز&#1740نه ها&#1740 درمان&#1740 ام را پرداخت کرد


و
ا&#1740ن هم عل&#1740 کر&#1740م&#1740 در کنار بلندقدتر&#1740ن پسر ا&#1740ران که در برنامه ماه عسل
شرکت کرد. از بلند&#1740 قد خودش دچاره عارضه شده بود. مجر&#1740 ازش پرس&#1740د چه
آرزو&#1740&#1740 دار&#1740. گفت سه تا آرزو دارم. &#1740ک&#1740 ا&#1740نکه سالم باشم. لپ تاپ داشته
باشم. و عل&#1740 کر&#1740م&#1740 رو از نزد&#1740ک بب&#1740نم. همون شب عل&#1740 کر&#1740م&#1740 &#1740ه لپ تاپ
براش خر&#1740د و رفت به د&#1740دنش و گفت هز&#1740نه درمانت هم م&#1740دم بر&#1740 آلمان. هر سه
تا آرزوشو برآورده کردحم&#1740د است&#1740ل&#1740: کس&#1740 که بچه‌ها&#1740 &#1740ت&#1740م را سرپرست&#1740 م&#1740‌کند، آدم بد&#1740 ن&#1740ست‌،
صادق‌تر از عل&#1740 کر&#1740م&#1740 ند&#1740ده‌ام


محمد خاکپور: نبا&#1740د کس&#1740 را به روزه‌گ&#1740ر&#1740 مجبور کرد


فردوس&#1740‌پور از گفت‌و‌گو&#1740 زنده با کر&#1740م&#1740 منع شد

با
دستور مد&#1740ران صدا و س&#1740ما ‏، عادل فردوس&#1740‌پور ته&#1740ه کنده و مجر&#1740 برنامه
تلو&#1740ز&#1740ون&#1740 &#1785&#1776 دوشنبه شب گذشته از گفت‌و‌گو&#1740 زنده با عل&#1740 کر&#1740م&#1740 منع شده
بود. به گزارش ا&#1740لنا به نقل از سا&#1740ت جهان ورزش ، اگرچه کر&#1740م&#1740 تاکنون در
ه&#1740چ برنامه زنده تلو&#1740ز&#1740ون&#1740 حاضر نشده و احتمالا تما&#1740ل&#1740 برا&#1740 حضور در
برنامه دوشنبه شب گذشته &#1785&#1776 هم نداشته، به فردوس&#1740 پور توص&#1740ه شده بود از
دعوت او به استود&#1740و&#1740 برنامه &#1740ا تماس تلفن&#1740 زنده خوددار&#1740 کند

عکس های دیدنی : علی کریمی!