پسر مولتي ميلياردر ايراني با 4هويت و 2 تاریخ تولد + عكس

نام ک&#1740ا جورابچ&#1740ان ط&#1740 ا&#1740ن سال ها، بارها در رسانه ها&#1740 ا&#1740ران&#1740 تکرار شده و هر مرتبه که مورد پردازش قرار گرفته، تداع&#1740 کننده مفاه&#1740م&#1740 مثل تجارت، نفت، ثروت و البته فوتبال بوده است. باا&#1740ن همه اما، سخن&#1740 به گزافه نگفته ا&#1740م اگر مدع&#1740 شو&#1740م ب&#1740شتر آن ها&#1740&#1740 که در مورد ک&#1740ا حرف زدند، نوشتند […]

پسر مولتي ميلياردر ايراني با 4هويت جهاني و 2 تاریخ تولد

نام ک&#1740ا جورابچ&#1740ان ط&#1740 ا&#1740ن سال ها، بارها در رسانه ها&#1740 ا&#1740ران&#1740 تکرار شده و هر مرتبه که مورد پردازش قرار گرفته، تداع&#1740 کننده مفاه&#1740م&#1740 مثل تجارت، نفت، ثروت و البته فوتبال بوده است. باا&#1740ن همه اما، سخن&#1740 به گزافه نگفته ا&#1740م اگر مدع&#1740 شو&#1740م ب&#1740شتر آن ها&#1740&#1740 که در مورد ک&#1740ا حرف زدند، نوشتند و حت&#1740 با او مصاحبه کردند هم هنوز از ماه&#1740ت دق&#1740ق و روشن ا&#1740ن مولت&#1740 م&#1740ل&#1740ونر ا&#1740ران&#1740 الاصل فرنگ نش&#1740ن مطلع ن&#1740ستند. زندگ&#1740 ک&#1740ا جورابچ&#1740ان ابهامات بس&#1740ار جد&#1740 و ز&#1740اد&#1740 دارد و ح&#1740رت آور است که ا&#1740ن مجهولات، حت&#1740 شامل تار&#1740خ تولد، زمان مهاجرت و حت&#1740 اسم کامل او هم م&#1740 شود!

پسر مولتي ميلياردر ايراني

پسر مولتي ميلياردر ايراني

&#1740ک مرد، &#1778تار&#1740خ تولد و &#1780هو&#1740ت!

آنچه مسلم است ا&#1740ن که ک&#1740اجورابچ&#1740ان &#1740ک نفر است(!) و فعلا شخص د&#1740گر&#1740 با چن&#1740ن اسام&#1740 و چن&#1740ن شرا&#1740ط&#1740 اعلام موجود&#1740ت نکرده. با ا&#1740ن حال هم&#1740ن مرد ثروتمند ا&#1740ران&#1740، خودش به اندازه &#1740ک گروهان اسم و هو&#1740ت دارد! در مورد او &#1778تار&#1740خ تولد &#1777&#1780 جولا&#1740 &#1777&#1785&#1783&#1777 و &#1777&#1780 جولا&#1740 &#1777&#1785&#1783&#1776 ذکر م&#1740 شود، گرچه خرده تار&#1740خ ها&#1740 د&#1740گر&#1740 هم در ا&#1740ن باب وجود دارند که از مرورشان صرف نظر م&#1740 کن&#1740م. با ا&#1740ن حال &#1778هو&#1740ت قطع&#1740 ک&#1740ا، چ&#1740ز&#1740 است که بس&#1740ار&#1740 از رسانه ها&#1740 دن&#1740ا را گ&#1740ج کرده. برخ&#1740 او را با نام ک&#1740ا جورابچ&#1740ان م&#1740 شناسند و برخ&#1740 د&#1740گر ک&#1740اوش جورابچ&#1740ان و جالب ا&#1740ن جاست که تاجر ا&#1740ران&#1740 در حال حاضر به هر &#1778نام شناسنامه دارد؛ &#1740ک&#1740 با تابع&#1740ت انگل&#1740س&#1740 و د&#1740گر&#1740 با مل&#1740ت کانادا&#1740&#1740!

موضوع وقت&#1740 عج&#1740ب تر م&#1740 شود که بدان&#1740م بعد از افشاگر&#1740 روزنامه سان در مورد ا&#1740ن &#1778شناسنامه جورابچ&#1740ان، رق&#1740ب جنجال&#1740 اش در انگلستان &#1740عن&#1740 د&#1740ل&#1740 م&#1740ل گزارش داد که مرد ا&#1740ران&#1740، &#1780 هو&#1740ت با چهار آدرس در انگلستان و کانادا دارد و در گزارشش ، &#1740ک&#1740 از نام ها&#1740 و&#1740 را «ک&#1740ا ک&#1740اوش»، تابعه کانادا ذکر کرد ! به رغم ا&#1740ن همه ابهام در مورد زندگ&#1740 جورابچ&#1740ان و با وجود ا&#1740ن که هنوز کس&#1740 نم&#1740 داند او در &#1782سالگ&#1740 به همراه پدرش- که کارگزار مرسدس بنز در تهران بود- به آمر&#1740کا رفته &#1740ا در &#1777&#1776 سالگ&#1740، نکات روشن تر&#1740 هم در سوابق آقا&#1740 ک&#1740ا به چشم م&#1740 خورد. از جمله ا&#1740ن که و&#1740 تحص&#1740لاتش در رشته ش&#1740م&#1740 را در کالج کو&#1740&#1740ن مر&#1740 دانشگاه لندن ن&#1740مه تمام گذاشته، وارد تجارت شده و &#1740ک شرکت نفت&#1740 در آمر&#1740کا تاس&#1740س کرده است!

&nbsp

مثلث&#1740 که بو&#1740 نفت م&#1740 دهد!

چرا و چگونه اش چندان معلوم ن&#1740ست، اما ک&#1740ا جورابچ&#1740ان در بدو ورودش به دن&#1740ا&#1740 ب&#1740ز&#1740نس با &#1778م&#1740ل&#1740اردر سرشناس و متنفذ نفت&#1740 روس&#1740 آشنا م&#1740 شود که &#1740ک&#1740 از &#1740ک&#1740 مشهورترند؛ بور&#1740س برژوفسک&#1740 و رومن آبراموو&#1740چ! اول&#1740 دوست نزد&#1740ک بور&#1740س &#1740لتس&#1740ن بود که نفوذ ز&#1740اد&#1740 در دولت روس&#1740ه داشت و از او به عنوان «عال&#1740 جناب خاکستر&#1740 کرمل&#1740ن» &#1740اد م&#1740 شد و دوم&#1740 هم که ن&#1740از به معرف&#1740 ندارد، گرچه با&#1740د در موردش حتما به ا&#1740ن نکته اشاره کرد که ز&#1740ر پروبال او را هم هم&#1740ن آقا&#1740 برژوفسک&#1740، &#1740عن&#1740 سلطان نفت روس&#1740ه گرفت! به هر حال شرکت نفت&#1740 ک&#1740ا در آمر&#1740کا به ثمر م&#1740 نش&#1740ند، چنان که او سال ها بعد م&#1740 تواند آن را به ق&#1740مت قابل توجه &#1781&#1776 م&#1740ل&#1740ون دلار بفروشد.

بعدها نوبت انجام مامور&#1740ت ها&#1740 د&#1740گر&#1740 توسط ک&#1740ا، برا&#1740 بور&#1740س م&#1740 رسد که در &#1740ک&#1740 از معروف تر&#1740ن آن ها، جورابچ&#1740ان به شکل نامحسوس&#1740 مامور خر&#1740د بزرگ تر&#1740ن روزنامه اقتصاد&#1740 روس&#1740ه به نام «کامرسانت» برا&#1740 برژوفسک&#1740 م&#1740 شود؛ نشر&#1740ه ا&#1740 که مشکلات مال&#1740 فراوان&#1740 داشت، اما مسئولانش تحت ه&#1740چ شرا&#1740ط&#1740 حاضر نبودند آن را به بور&#1740س بفروشند.

بنابرا&#1740ن راه مناسب ا&#1740ن بود که ک&#1740ا با ظاهر جذابش وارد عمل شود، کامرسانت را بخرد و سه ماه بعد به رئ&#1740سش بفروشد! به تدر&#1740ج اما، نوبت به سرگرم&#1740 اصل&#1740 روس ها هم رس&#1740د؛ فوتبال! ک&#1740ا با توجه به حما&#1740ت&#1740 که از طرف دوستان پرنفوذش شامل او م&#1740 شد، شرکت بزرگ&#1740 با نام مخفف MSI در انگلستان تاس&#1740س کرد که اسم کامل آن «مد&#1740ان اسپورتس ا&#1740نوسمنت» &#1740ا «شرکت سرما&#1740ه گذار&#1740 ورزش رسانه ا&#1740» بود. ا&#1740ن شرکت که مامور&#1740ت انجام سرما&#1740ه گذار&#1740 ها&#1740 گوناگون رو&#1740 فوتبال را داشت و البته از مساله متداول نقل و انتقال باز&#1740کنان هم غافل نبود، زمان&#1740 برا&#1740 خودش نام&#1740 جهان&#1740 دست و پا کرد که توانست باشگاه مشهور کور&#1740نت&#1740انس برز&#1740ل را بخرد!

مالک &#1777&#1776ساله غول برز&#1740ل&#1740!

خبر تصاحب &#1781&#1777 درصد سهام باشگاه بس&#1740ار مشهور کور&#1740نت&#1740انس برز&#1740ل توسط ک&#1740اجورابچ&#1740ان و شرکت MSI توجه همه جهان&#1740ان را به خودش جلب کرد، چرا که با توجه به اعتبار ا&#1740ن غول برز&#1740ل&#1740، به نظر نم&#1740 رس&#1740د کس&#1740 حاضر به واگذار&#1740 آن باشد. با ا&#1740ن وجود، مشکلات مال&#1740 کور&#1740نت&#1740انس، به علاوه پ&#1740شنهاد وسوسه انگ&#1740ز ک&#1740ا، در نها&#1740ت باعث شد او در سال&#1778&#1776&#1776&#1780، به مدت &#1777&#1776 سال مالک ا&#1740ن باشگاه شود. سروصداها&#1740 جورابچ&#1740ان اما، بلافاصله اوج گرفت.

خر&#1740د ستاره ها&#1740 بزرگ، پرداخت بده&#1740 و تزر&#1740ق روح&#1740ه به ت&#1740م باعث شد کور&#1740نت&#1740انس در سال &#1778&#1776&#1776&#1781 قهرمان ل&#1740گ سراسر&#1740 برز&#1740ل شود. با ا&#1740ن حال س&#1740ر نزول&#1740 پس از هم&#1740ن قهرمان&#1740 آغاز شد. پل&#1740س برز&#1740ل، جوان ا&#1740ران&#1740 مرموز را رها نم&#1740 کرد و هر روز از و&#1740 توض&#1740ح م&#1740 خواست، ت&#1740م وارد بحران شده بود و ط&#1740 &#1777&#1784 ماه، &#1783 مرب&#1740 را رو&#1740 ن&#1740مکت خودش م&#1740 د&#1740د و در مجموع به نظر م&#1740 رس&#1740د مامور&#1740ت ک&#1740ا در «ر&#1740و» به پا&#1740ان رس&#1740ده باشد. به هم&#1740ن راحت&#1740 هم بود که وقت&#1740 حکم بازداشت و&#1740 توسط &#1740ک قاض&#1740 برز&#1740ل&#1740 صادر م&#1740 شد، جورابچ&#1740ان از ا&#1740ن کشور خارج شده بود و در کمال شگفت&#1740، داشت در کنار ته وس و ماسکرانو با پ&#1740راهن وستهام عکس &#1740ادگار&#1740 م&#1740 انداخت!

خر&#1740دار وستهام، طرفدار آرسنال، دشمن چلس&#1740!

هرگز نم&#1740 توان رو&#1740 پا&#1740دار&#1740 معادلات قدرت، برا&#1740 مدت زمان&#1740 طولان&#1740 حساب باز کرد. درست به هم&#1740ن خاطر هم بود که وقت&#1740 روابط برژوفسک&#1740 و آبراموو&#1740چ «شکر آب شد» و مثلث روس&#1740- ا&#1740ران&#1740 از هم پاش&#1740د، بور&#1740س به ک&#1740ا مامور&#1740ت&#1740 در جز&#1740ره داد تا شا&#1740د بتواند مچ جاه طلب&#1740 ها&#1740 رومان را در چلس&#1740 به زم&#1740ن بخواباند.

ک&#1740ا جورابچ&#1740ان که همواره طرفدار آرسنال بوده و شا&#1740د بس&#1740ار&#1740 از خر&#1740د ا&#1740ن باشگاه به عنوان بزرگ تر&#1740ن آرزو&#1740 و&#1740 &#1740اد کنند، مامور&#1740ت &#1740افت با انتقال عج&#1740ب ماسکوانو و ته وس به وستهام از طر&#1740ق MSI، مقدمات خر&#1740د ا&#1740ن ت&#1740م فوتبال را فراهم کند. &#1778انتقال کذا&#1740&#1740 با سروصدا&#1740 ز&#1740اد و بهت و ح&#1740رت جهان&#1740ان، اندک&#1740 پس از جام جهان&#1740 انجام شد، اما همه چ&#1740ز مطابق انتظار پ&#1740ش نرفت تا مذاکرات بر سر تصاحب وستهام به بن بست بخورد و همه چ&#1740ز بلاتکل&#1740ف باق&#1740 بماند.

ک&#1740ا؛ بمب&#1740 که هر لحظه ممکن است منفجر شود

شا&#1740د بس&#1740ار&#1740 از مسائل در گذشته ک&#1740اجورابچ&#1740ان مبهم باشد، اما به طور قطع م&#1740 توان ادعا کرد آ&#1740نده ا&#1740ن مرد &#1780&#1776 ساله ا&#1740ران&#1740، حت&#1740 از گذشته او ن&#1740ز مجهول تر و معما&#1740&#1740 تر به نظر م&#1740 رسد. ترد&#1740د نداشته باش&#1740د که ط&#1740 سال ها&#1740 آ&#1740نده، باز هم نام مالک MSI و شر&#1740ک نفت&#1740 برژوفسک&#1740 بر سر زبا ها خواهد افتاد. او بمب&#1740 است که هر لحظه م&#1740 تواند منفجر شود. شا&#1740د روز&#1740 در ورزشگاه خانگ&#1740 آرسنال، &#1740ا در ل&#1740ورپول و شا&#1740د حت&#1740 هم&#1740ن جا، در ا&#1740ران، جا&#1740&#1740 که ک&#1740ا &#1779&#1776 سال است آن را ترک کرده، اما از &#1740اد نبرده است!

منبع : همشهر&#1740

پسر مولتي ميلياردر ايراني با 4هويت و 2 تاریخ تولد + عكس