غم بزرگ «آزاده نامداری»غم بزرگ «آزاده نامداری»

آزاده نامداری ، مجری معروف ، با انتشار این عکس ، صفحه اینستاگرام خود را به روز رسانی کرد و در این باره نوشت :

رایانمهر

چهل نما
رایانمهرامیران پرواز