ماشین پولدارترین زن ایرانی چیست ؟!

چند&#1740 پ&#1740ش در سا&#1740ت‌ها&#1740 خبر&#1740 فهرست&#1740 از م&#1740ل&#1740اردرها&#1740 ا&#1740ران&#1740 منتشر شد؛ فهرست&#1740 که س&#1740 ثروتمند ا&#1740ران&#1740 را به همه معرف&#1740 م&#1740‌کرد. در ا&#1740ن فهرست س&#1740 نفره تنها نام &#1740ک زن به چشم م&#1740‌خورد؛ س&#1740ده فاطمه مق&#1740م&#1740&#1781&#1778 ساله. و&#1740 در ا&#1740ن فهرست با &#1740ک رتبه پائ&#1740ن‌تر از اسدالله عسگر اولاد&#1740 هشتم&#1740ن م&#1740ل&#1740اردر ا&#1740ران&#1740 و ثروتمندتر&#1740ن زن […]

چند&#1740 پ&#1740ش در سا&#1740ت‌ها&#1740 خبر&#1740 فهرست&#1740 از م&#1740ل&#1740اردرها&#1740 ا&#1740ران&#1740 منتشر شد؛ فهرست&#1740 که س&#1740 ثروتمند ا&#1740ران&#1740 را به همه معرف&#1740 م&#1740‌کرد. در ا&#1740ن فهرست س&#1740 نفره تنها نام &#1740ک زن به چشم م&#1740‌خورد؛ س&#1740ده فاطمه مق&#1740م&#1740&#1781&#1778 ساله.

ماشین پولدارترین زن ایرانی چیست ؟!

و&#1740 در ا&#1740ن فهرست با &#1740ک رتبه پائ&#1740ن‌تر از اسدالله عسگر اولاد&#1740 هشتم&#1740ن م&#1740ل&#1740اردر ا&#1740ران&#1740 و ثروتمندتر&#1740ن زن ا&#1740ران معرف&#1740 شده بود.

او رئ&#1740س &#1740ک شرکت حمل‌ونقل ب&#1740ن‌الملل&#1740 و رئ&#1740س شورا&#1740 بانوان بازرگان، اتاق بازرگان&#1740 تهران است. سمت‌ها&#1740 د&#1740گر&#1740 هم دارد و چند سال&#1740 هم در انجمن زنان مد&#1740ر کار آفر&#1740ن فعال بوده است. اما ب&#1740ش از همه ا&#1740ن سمت‌ها&#1740ش خود را &#1740ک کار آفر&#1740ن م&#1740‌داند.

او از تبعات اعلام م&#1740ل&#1740اردر اعلام شدنش سخن م&#1740‌گو&#1740د و از تماس‌ها&#1740&#1740 که بعد از انتشار ا&#1740ن فهرست با او گرفته شده تا برخ&#1740 از دوستانش که بعد از اعلام ا&#1740ن خبر برا&#1740 هم&#1740شه ارتباط شان را با او قطع کرده‌اند:
***

ماشین پولدارترین زن ایرانی چیست ؟!

خانم مق&#1740م&#1740 بالا خره جزو &#1777&#1776 م&#1740ل&#1740ونر ا&#1740ران&#1740 بود&#1740د &#1740ا &#1777&#1776 م&#1740ل&#1740اردر ا&#1740ران&#1740؟ خبرها&#1740 ضد و نق&#1740ض&#1740 در ا&#1740ن باره منتشر شده است؟

من فکر م&#1740‌کنم م&#1740ل&#1740ون عدد پائ&#1740ن&#1740 است و د&#1740گر ب&#1740شتر اقشار جامعه &#1740ک م&#1740ل&#1740ون تومان را دارند و بنابرا&#1740ن همه م&#1740ل&#1740ونرند. اما درباره م&#1740ل&#1740اردر بودن، با توجه به ا&#1740نکه هر کدام مان ب&#1740ست س&#1740 سال است کار م&#1740‌کن&#1740م و حداقل &#1740ک آپارتمان صد و پنجاه متر&#1740 وسط شهر دار&#1740م که ارزش آن بر اساس محاسبات بازار حدود &#1740ک م&#1740ل&#1740ارد هست. پس همه مان در ا&#1740ن رده م&#1740ل&#1740اردر هست&#1740م.اما آن فهرست&#1740 که منتشر شد بحث د&#1740گر&#1740 بود که به م&#1740ان آورده شد.

چه بحث&#1740؟

فکر م&#1740‌کنم هدف از انتشار ا&#1740ن فهرست آن بود که م&#1740‌خواستند قبح ا&#1740نکه افراد م&#1740ل&#1740اردر بودن‌شان را پنهان م&#1740‌کنند، بشکنند.

&#1740عن&#1740 شما ثروتمند بودن‌تان را پنهان نم&#1740‌کن&#1740د و برا&#1740 هم&#1740ن است که در ا&#1740ن فهرست قرار گرفته‌ا&#1740د؟

خ&#1740ر- همه کسان&#1740 که در ا&#1740ن فهرست قرار گرفته‌اند فارغ از هر چ&#1740ز&#1740 اعضا&#1740 ه&#1740ات نما&#1740ندگان اتاق بازرگان&#1740 هستند. &#1740عن&#1740 هر &#1779&#1776 نفر عضو اتاق اند و حت&#1740 &#1740ک نفر هم خارج از ا&#1740ن اعضا در ا&#1740ن فهرست معرف&#1740 نشدند.

به هر حال ملاک&#1740 برا&#1740 انتخاب شما وجود داشته است و گرنه عضو&#1740ت شما در اتاق بازرگان&#1740 به تنها&#1740&#1740 که نم&#1740‌تواند ملاک انتخاب‌تان به عنوان ثروتمندتر&#1740ن زن ا&#1740ران قرار گرفته باشد؟


ا&#1740ن موضوع و ارائه ا&#1740ن فهرست کلا دوجنبه داشت ا&#1740نکه از &#1740ک طرف خواسته بودند با انتشار آن افراد را خراب کنند. در قسمت ابتدا&#1740 ا&#1740ن فهرست از ثروتمندان بدگو&#1740&#1740 کرده بودند و بعد اضافه کرده بودند چون ا&#1740ن افراد مال&#1740ات پرداخت م&#1740‌کنند و بر اساس م&#1740زان مال&#1740ات&#1740 پرداخت&#1740‌شان طبقه بند&#1740 شده‌اند.
&nbsp

&#1740عن&#1740 پرداخت مال&#1740ات ملاک م&#1740ل&#1740اردر بودن افراد شمرده شده بود؟

نه من گفتم از پرداخت مال&#1740ات در ا&#1740ن فهرست به عنوان &#1740ک گز&#1740نه مثبت حرف زده و گفته‌اند آدم‌ها&#1740&#1740 به ا&#1740ن شرح مال&#1740ات هم م&#1740‌پردازند &#1740عن&#1740 از دوبعد مثبت و منف&#1740 فهرست&#1740 را تنظ&#1740م و اعلام کرده‌اند.

آن طور که من ا&#1740ن فهرست را د&#1740دم در کل نگاه منف&#1740 در آن وجود نداشت و فقط س&#1740 نفر از م&#1740ل&#1740اردرها&#1740 ا&#1740ران&#1740 را معرف&#1740 کرده بود. چرا فکر م&#1740‌کن&#1740د با انتشار آن خواسته بودند افراد&#1740 را خراب کنند ؟ شما از ا&#1740نکه در ا&#1740ن فهرست به عنوان &#1740ک&#1740 از ثروتمندان ا&#1740ران معرف&#1740 شده‌ا&#1740د حس خوب&#1740 ندار&#1740د؟

نه منف&#1740 نبود. آن فهرست نگاه جامعه را به نوع&#1740 انعکاس داده بود و ا&#1740نکه جامعه به ثروتمندان د&#1740د خوب&#1740 ندارد. اما من اصلا فکر نم&#1740‌کنم پد&#1740ده ثروتمند &#1740ا م&#1740ل&#1740اردر بودن منف&#1740 است. اما خ&#1740ل&#1740‌ها همان بخش ابتدا&#1740&#1740 ا&#1740ن فهرست و توض&#1740ح&#1740 که درباره منش ثروتمندان داده بود را گرفتند و برداشت منف&#1740 کردند.

مگر ثروتمندان چه منش&#1740 دارند؟ آ&#1740ا آنطور که ف&#1740لم‌ها نشان م&#1740‌دهند واقعا پولدارها آدم‌ها&#1740 بدجنس و فقرا آدم‌ها&#1740 مهربان&#1740 هستند؟


صرف ثروتمند &#1740ا فق&#1740ر بودن افراد ه&#1740چ‌چ&#1740ز&#1740 را درباره‌شان نشان نم&#1740‌دهد. ه&#1740چ وقت نم&#1740‌توان گفت که حتما فقرا آدم‌ها&#1740 مهربان و پولدارها انسان‌ها&#1740 خب&#1740ث&#1740‌اند. ا&#1740نها کل&#1740شه و کاملا اشتباهند. ثروت هم فقط &#1740ک فاکتور است، چه بسا که آن آدم ثروتمند آنقدر خوب بوده که خدا به کار و زندگ&#1740‌اش برکت داده است. من اصلا فکر نم&#1740‌کنم که انسان‌ها با&#1740د ثروتشان را پنهان کنند. نم&#1740‌دانم چرا در جامعه ما ا&#1740ن پد&#1740ده آنقدر رواج &#1740افته که به هرکس که م&#1740‌رس&#1740 از ندار&#1740 م&#1740‌نالد.مثلا وقت&#1740 از کس&#1740 پانصد تومان قرض م&#1740‌خواه&#1740 محال است نگو&#1740د کاش زودتر گفته بود&#1740 تا چند ساعت قبل داشتم اما حالا ندارم.&#1740عن&#1740 همه انگار از واقع&#1740ت فرار م&#1740‌کن&#1740م. کس&#1740 که کار م&#1740‌کند و مال&#1740اتش را م&#1740‌پردازد و درآمد خوب&#1740 دارد چرا با&#1740د درآمد و ثروتش را انکار کند. اصلا پولدار بودن در د&#1740ن اسلام هم تقب&#1740ح نشده است مگر تعداد&#1740 از امامان ما پولدار نبودند و کار اقتصاد&#1740 نم&#1740‌کردند.

پس با توجه به ا&#1740ن صحبت‌ها&#1740&#1740 که مطرح کرد&#1740د ا&#1740ن فهرست را حق&#1740ق&#1740 م&#1740‌دان&#1740د؟چون ابتدا&#1740 بحث نسبت به صحت آن ابراز ترد&#1740د کرد&#1740د و گفت&#1740د دق&#1740قا ملاک انتخاب افراد را نم&#1740‌دان&#1740د؟ پس با توجه به ا&#1740ن صحبتها و ا&#1740نکه تنها زن ا&#1740ن فهرست س&#1740 نفره بود&#1740د م&#1740‌پذ&#1740ر&#1740د که ثروتمندتر&#1740ن زن ا&#1740ران&#1740 هست&#1740د؟

نه من ا&#1740ن فهرست را واقع&#1740 نم&#1740‌دانم.

پس هشتم&#1740ن م&#1740ل&#1740اردر ا&#1740ران&#1740 شما ن&#1740ست&#1740د؟و ثروتمندتر&#1740ن زن ا&#1740ران؟

خ&#1740ر من هشتم&#1740ن م&#1740ل&#1740اردر ا&#1740ران ن&#1740ستم و اساسا فهرست را هم واقع&#1740 نم&#1740‌دانم بجز من هم خ&#1740ل&#1740 از دوستان&#1740 که در ا&#1740ن فهرست هستند اصلا در رده م&#1740ل&#1740اردر به آن معنا مطرح ن&#1740ستند. ب&#1740شتر ا&#1740ن افراد آدم‌ها&#1740 مد&#1740ر، مدبر و زحمتکش&#1740 هستند اما به نظرم در حق‌شان کم لطف&#1740 شده است. آنها به غلط به عنوان م&#1740ل&#1740اردر معرف&#1740 شده‌اند و زندگ&#1740‌شان تحت تاث&#1740ر ا&#1740ن فهرست غ&#1740ر واقع&#1740 قرار گرفته است.

شما هم هم&#1740ن طور بود&#1740د &#1740عن&#1740 پس از اعلام ا&#1740ن فهرست زندگ&#1740‌تان تحت تاث&#1740ر قرار گرفت؟

بله. هم&#1740ن الان اگر ا&#1740م&#1740لم را به شما نشان دهم پر است از در خواست وام و کمک مال&#1740. تعداد&#1740 از ا&#1740م&#1740ل‌ها&#1740&#1740 که برا&#1740م آمده است را نگه داشته‌ام، تلفن‌ها را که نتوانستم ضبط کنم.

چه کسان&#1740 و از چه قشرها&#1740&#1740 از شما درخواست کمک کردند؟

کسان&#1740 که قصد ازدواج داشته تا افراد&#1740 که قصد راه‌انداز&#1740 کسب و کار داشتند در ا&#1740ن مدت با من تماس گرفتند. &#1740عن&#1740 هر کس که به هر دل&#1740ل&#1740 به پول احت&#1740اج داشت در ا&#1740ن مدت با من تماس گرفت.

شما چه جواب&#1740 به آنها م&#1740‌داد&#1740د؟

من تقر&#1740با پاسخ همه را دادم &#1740عن&#1740 ه&#1740چ تماس&#1740 را نافرجام نگذاشتم حت&#1740 وقت&#1740 به دفترم زنگ زدند در اوج کار سع&#1740 کردم پاسخگو&#1740شان باشم.

به آنها کمک مال&#1740 هم کرد&#1740د؟

خ&#1740ر.

پس چه پاسخ&#1740 به آنها داد&#1740د؟

به من م&#1740‌گفتند چون خ&#1740ل&#1740 م&#1740ل&#1740اردر هست&#1740د به ما کمک کن&#1740د و من جواب م&#1740‌دادم من م&#1740ل&#1740اردر ن&#1740ستم. ول&#1740 اگر فکر م&#1740‌کن&#1740د در جا&#1740گاه&#1740 که هستم م&#1740‌توانم کمک کنم در خدمتم. بارها در ا&#1740ن مدت برا&#1740 افراد مختلف توض&#1740ح دادم که اگر فکر م&#1740‌کن&#1740د من صدها م&#1740ل&#1740ارد تومان پول دارم اشتباه م&#1740‌کن&#1740د من نم&#1740‌توانم چک‌ها&#1740تان را پاس کنم.

&#1740عن&#1740 مردم برا&#1740 پاس کردن چک‌ها&#1740 برگشت&#1740‌شان هم با شما تماس م&#1740‌گرفتند؟

بله و من پاسخ م&#1740‌دادم چن&#1740ن توانا&#1740&#1740 ندارم.ول&#1740 راهنما&#1740&#1740‌شان م&#1740‌کردم مثلا به کس&#1740 که قصد راه انداختن کار&#1740 جد&#1740د را داشت گفتم حاضرم مشاوره بدهم و کمکت کنم و ا&#1740ن کار را هم کردم. حت&#1740 &#1740ک بار پزشک&#1740 برا&#1740م ا&#1740م&#1740ل فرستاد و از من خواست که برا&#1740 تحق&#1740قات پزشک&#1740 که قصد دارد دور دن&#1740ا انجام دهد کمکش کنم.

کمکش نکرد&#1740د؟ چون همان‌طور که م&#1740‌دان&#1740د در همه جا&#1740 دن&#1740ا افراد ثروتمند در کارها&#1740 عام‌المنفعه شرکت دارند و حت&#1740 در موارد&#1740 ا&#1740ن گونه که برا&#1740 همه مردم منافع مشترک به دنبال دارد سرما&#1740ه‌گذار&#1740 م&#1740‌کنند اما ا&#1740ن موضوع در ا&#1740ران چندان عرف ن&#1740ست؟
به ه&#1740چ عنوان با ا&#1740ن کمک‌ها مخالف ن&#1740ستم و مطمئن باش&#1740د اگر چن&#1740ن ثروت&#1740 داشتم حتما کمک م&#1740‌کردم و هم&#1740ن الان هم در سطح خودم چن&#1740ن فعال&#1740ت‌ها&#1740&#1740 انجام م&#1740‌دهم.

چه فعال&#1740ت‌ها&#1740&#1740؟

من به عنوان &#1740ک ا&#1740ران&#1740 مسلمان مثل خ&#1740ل&#1740‌ها&#1740 د&#1740گر عادت کمک به د&#1740گران را دارم و اگر توانا&#1740&#1740 مال&#1740‌ام افرا&#1740ش &#1740ابد قطعا ا&#1740ن کمک‌ها را ن&#1740ز افزا&#1740ش خواهم داد و ه&#1740چ بحث&#1740 در آن ندارم اما به همه کسان&#1740 که تماس م&#1740‌گرفتند هم م&#1740‌گفتم که من آن سوپر م&#1740ل&#1740اردر&#1740 که فکر م&#1740‌کن&#1740د ن&#1740ستم.

م&#1740 دان&#1740د ا&#1740ن فهرست س&#1740 نفره از سو&#1740 چه نهاد &#1740ا سازمان&#1740 تنظ&#1740م و انتشار داده شد؟

نه اصلا هم پ&#1740گ&#1740رش نشدم. چون کلا نگاه مثبت به موضوعات دارم فکر کردم حتما ن&#1740ت تنظ&#1740م‌کننده آن خ&#1740ر بوده است.شا&#1740د نت&#1740جه‌اش هم هم&#1740ن بود که الان با شما صحبت م&#1740‌کنم و ا&#1740ن موضوع را به همه م&#1740‌گو&#1740م &#1740ا به چند نفر با حرف‌ها&#1740م توانستم کمک کنم.

درباره فهرست و چگونگ&#1740 صحت و سقم آن هم برا&#1740 کسان&#1740 که زنگ م&#1740‌زدند توض&#1740ح داد&#1740د؟

بله وقت&#1740 م&#1740‌پرس&#1740دند توض&#1740ح م&#1740‌دادم. مثلا &#1740ک&#1740 از من م&#1740‌خواست در معامله تجار&#1740 شر&#1740ک مال&#1740‌اش شوم.حت&#1740 &#1740ک نفر از من خواست شرا&#1740ط تحص&#1740ل‌اش در کانادا را فراهم کنم &#1740عن&#1740 کارها&#1740 اقامتش را انجام دهم تا او هم بعدا در ازا&#1740 ا&#1740ن کمک برا&#1740 من کار کند &#1740عن&#1740 ط&#1740ف متفاوت&#1740 از درخواست‌ها&#1740 کمک را در&#1740افت کردم که مجبورم&#1740 شدم در قبال هر &#1740ک توض&#1740ح&#1740 بدهم.

ا&#1740ن تماس‌ها شما را ناراحت م&#1740‌کرد؟

نه ! واقعا نه. چون احساس م&#1740‌کردم خ&#1740ل&#1740‌ها اعتقاد&#1740 زنگ م&#1740‌زنند و قصد سواستفاده &#1740ا ن&#1740ت بد&#1740 ندارند.&#1740ک نفر از حرم امام رضا زنگ زد و گفت خوابت را د&#1740ده‌ام و حت&#1740 پشت تلفن هق هق گر&#1740ه م&#1740‌کرد، هنوز هم وقت&#1740 &#1740ادش م&#1740‌افتم واقعا متاثر م&#1740‌شوم.ا&#1740ن آدم بعد از صحبت با من گفت آنقدر انرژ&#1740 گرفته‌ام که انگار همه خواسته‌ها&#1740م را اجابت کرده‌ا&#1740 و توانسته‌ا&#1740 با ا&#1740ده‌ها&#1740ت راه را به من نشان ده&#1740. خ&#1740&#1740 اوقات با ا&#1740ن کمک‌ها م&#1740‌توان مشکلات افراد را حل کرد.

شما خودتان را &#1740ک آدم ثروتمند م&#1740‌دان&#1740د؟

من از محبت و عشق خ&#1740ل&#1740 ثروتمندم.

از نظر ماد&#1740 چطور؟ بالاخره شما صاحب &#1740ک شرکت حمل‌ونقل ب&#1740ن‌الملل&#1740 هست&#1740د؟

اولا ا&#1740نکه &#1740ک آدم م&#1740‌تواند با هزار تومان احساس ثروتمند&#1740 کند و آدم د&#1740گر با م&#1740ل&#1740اردها تومان چن&#1740ن حس&#1740 نداشته باشد و احساس فقر کند. بنابر ا&#1740ن تو هرگز نم&#1740‌توان&#1740 از من چن&#1740ن سوال&#1740 بپرس&#1740 و پاسخت را بگ&#1740ر&#1740. اما اگر از نظر صفرها بپرس&#1740 من &#1740ک زندگ&#1740 عاد&#1740 دارم. مثلا اگر امروز اراده کنم ماش&#1740نم را عوض کنم شا&#1740د نتوانم ا&#1740ن کار را کنم. ول&#1740 چ&#1740زها&#1740&#1740 را که دارم درباره‌اش حرف م&#1740‌زنم و از کس&#1740 هم چ&#1740ز&#1740 را پنهان نم&#1740‌کنم. بعد از &#1779&#1776 سال کار کردن ا&#1740ن طب&#1740ع&#1740 است که من و همسرم که وارث م&#1740راث پدر&#1740‌مان هم بوده‌ا&#1740م ثروت&#1740 اندوخته باش&#1740م. ول&#1740 اضافه بر همه ا&#1740نها زمان&#1740 م&#1740‌توان&#1740 بگو&#1740&#1740 چه کس&#1740 از د&#1740گر&#1740 پولدارتر است که همه خود اظهار&#1740 درباره اموال‌شان کنند، در ا&#1740ن صورت امکان مقا&#1740سه فراهم م&#1740‌شود.

در ا&#1740ن فهرست آقا&#1740 عسگر اولاد&#1740 از نظر ثروت بالاتر از شما و محمد مهد&#1740 رئ&#1740س زاده پائ&#1740ن‌تر از شما قرار گرفته‌اند؟ با توجه به ا&#1740ن نکته‌ا&#1740 که گفت&#1740د م&#1740‌دان&#1740د تفاوت ثروت شما با نفر بالا&#1740&#1740 و پائ&#1740ن&#1740‌تان چقدر است؟

نه من چه م&#1740‌دانم. به دل&#1740ل ا&#1740نکه ه&#1740چ وقت تاکنون اظهار&#1740 در ا&#1740ن باره نکرده‌اند. البته آقا&#1740 عسگر اولاد&#1740 از معدود آدم‌ها&#1740&#1740 است که خ&#1740ل&#1740 صادقانه و راحت درباره ثروت‌شان سخن م&#1740‌گو&#1740د، ول&#1740 در مورد هم&#1740ن آدم هم که درباره ا&#1740ن موضوع صحبت م&#1740‌کند من دق&#1740قا نم&#1740‌دانم فاصله‌ام با ا&#1740شان در ا&#1740ن فهرست چگونه رده‌بند&#1740 شده است.

بعد از اعلام ا&#1740ن فهرست در رفتار اطراف&#1740ان تان هم تغ&#1740&#1740ر&#1740 احساس کرد&#1740د؟منظورم نزد&#1740کان و دوستان‌تان است؟

بله تغ&#1740&#1740ر مشخص د&#1740دم. حت&#1740 دو سه نفر&#1740 که فکر م&#1740‌کردم به من نزد&#1740کند رسما با من برخورد کردند.

چه برخورد&#1740؟

مثلا به من گفتند تو فکر م&#1740‌کرد&#1740 ما احمق بود&#1740م و نم&#1740‌فهم&#1740د&#1740م. تو تمام ا&#1740ن مدت از ما ثروتت را پنهان م&#1740‌کرد&#1740 مردم که ب&#1740هوده از ا&#1740ن حرف‌ها نم&#1740‌زنند و حت&#1740 حالت برخورد هم پ&#1740ش آمد.

&#1740عن&#1740 با کس&#1740 دعوا&#1740تان هم شد؟

بله &#1740ک نفر اصلا با من قطع رابطه کرد.

پس اعلام ا&#1740ن فهرست برا&#1740تان دردسرساز هم شد؟

بله- فکر م&#1740‌کنم در مجموع از ا&#1740ن قصه دوستانم خوشحال و دشمنانم ناراحت شدند. چون اگر کس&#1740 واقعا دوست من بود درست &#1740ا غلط با&#1740د از شن&#1740دن چن&#1740ن خبر&#1740 خوشحال م&#1740‌شد، برا&#1740 خودم هم دستاورد مثبت&#1740 داشت که توانستم دوستانم را الک کنم &#1740عن&#1740 دوستان واقع&#1740‌ام را شناختم.

شن&#1740ده‌ام که قرار بوده معلم &#1740ا مترجم زبان شو&#1740د، ول&#1740 الان درست &#1740ا غلط به عنوان &#1740ک م&#1740ل&#1740اردر و البته رئ&#1740س شرکت حمل‌ونقل شناخته م&#1740‌شو&#1740د چه احساس&#1740 در ا&#1740ن باره دار&#1740د؟

من قرار نبود معلم &#1740ا مترجم زبان شوم من مهندس عمرانم. من نم&#1740‌دانم چرا ا&#1740ن نکته الک&#1740 درباره من بزرگ شده است. من در ب&#1740وگراف&#1740‌ام هم گفته‌ام وقت&#1740 به ا&#1740ران آمدم بعد از تحص&#1740لاتم در &#1740ک شرکت به عنوان مترجم کارم را شروع کردم &#1740عن&#1740 در &#1740ک مقطع زمان&#1740 از دانش زبان&#1740‌ام استفاده کردم و بر حسب اتفاق در آن شرکت که شرکت حمل‌ونقل بود به ا&#1740ن صنعت علاقه‌مند شدم و کارم را در ا&#1740ن رشته شروع کردم.

و بعد هم در ا&#1740ن کار پ&#1740شرفت کرد&#1740د و خودتان صاحب &#1740ک شرکت بزرگ شد&#1740د؟

من هم مثل خ&#1740ل&#1740‌ها کم‌کم و پله پله در کارم پ&#1740شرفت کردم.من هم صنعت حمل‌ونقل را در ابتدا&#1740 کارم علم&#1740 نم&#1740‌شناختم، در حال&#1740 که ا&#1740ن کار &#1740ک تخصص است و من هم به‌تدر&#1740ج در ا&#1740ن صنعت متبحر شدم.

در ا&#1740ن فهرست س&#1740 نفره شما به عنوان تنها ثروتمند زن حضور داشت&#1740د؟ ا&#1740ن موضوع چقدر سخت بود؟ آ&#1740ا &#1740ک م&#1740ل&#1740اردر زن بودن از &#1740ک م&#1740ل&#1740اردر مرد بودن سخت‌تر است؟

شما &#1740ک طور&#1740 م&#1740‌گو&#1740&#1740د انگار اثبات شده من ثروتمندتر&#1740ن زن هستم و حالا با&#1740د ب&#1740ا&#1740م و خودم را با مردان مقا&#1740سه کنم؟

به هر حال شما &#1740ک زن موفق و مرفه محسوب م&#1740‌شو&#1740د. ا&#1740ن طور ن&#1740ست؟و چون گفت&#1740د ثروت را &#1740ک ضد ارزش نم&#1740‌دان&#1740د من واژه ثروتمند را به کار بردم؟

نه من اصلا نم&#1740‌گو&#1740م ثروتمند هستم، نم&#1740‌گو&#1740م هم ن&#1740ستم. ول&#1740 در جامعه ما که هر کس دارا&#1740&#1740‌اش را از د&#1740گر&#1740 مخف&#1740 م&#1740‌کند چطور م&#1740‌توان&#1740 بگو&#1740&#1740 ا&#1740ن &#1779&#1776 نفر ب&#1740ن &#1783&#1780 م&#1740ل&#1740ون نفر از همه پولدارترند.

شما گفت&#1740د پولدار بودن را ضد ارزش نم&#1740‌دان&#1740د؟پس م&#1740‌توان با هم&#1740ن فهرست‌ها و اعلام دارا&#1740&#1740 افراد نگاه جامعه را هم تغ&#1740&#1740ر داد، ا&#1740ن طور ن&#1740ست؟

در ا&#1740ران به نوع&#1740 همه درباره ثروت شان پنهان‌کار&#1740 و مخف&#1740‌کار&#1740 م&#1740‌کنند، ما در خانه‌ها&#1740مان پنج پرده م&#1740‌زن&#1740م که کس&#1740 خانه‌مان را نب&#1740ن&#1740د و نفهمد که چه دار&#1740م و ندار&#1740م ا&#1740نها بحث‌ها&#1740 فرهنگ&#1740 ماست.

اما به هر حال شما در ا&#1740ن فهرست به عنوان تنها زن م&#1740ل&#1740اردر معرف&#1740 شد&#1740د، ا&#1740ن به خود شما چه احساس&#1740 داد؟

من خودم ا&#1740ن موضوع را سخت نگرفتم. نه نگران بودم که اداره مال&#1740ات به سراغم م&#1740‌آ&#1740د نه نگران بودم چند جا&#1740 دولت&#1740 من را محک م&#1740‌زند و مم&#1740ز&#1740‌ام م&#1740‌کند چون زندگ&#1740‌ام واقعا شفاف است.

پس مشکل&#1740 برا&#1740تان پ&#1740ش ن&#1740امد؟

خ&#1740ر- من به هر حال &#1740ک آدم شاخص اقتصاد&#1740 هستم، به هم&#1740ن علت تا نوه و نت&#1740جه‌ام هم که به دن&#1740ا ب&#1740ا&#1740ند زندگ&#1740 شان مشخص است پس ه&#1740چ راه&#1740 برا&#1740 پنهان کار&#1740 وجود ندارد. ول&#1740 من &#1740ک&#1740 دو روز اول چون درباره ماش&#1740ن ام هم در خبرها آمده بود و چون ماش&#1740نم هم رنگ به خصوص&#1740 دارد شا&#1740د احساس م&#1740‌کردم نگاه‌ها&#1740 خاص&#1740 وجود دارد.البته نم&#1740‌دانم شا&#1740د ا&#1740ن تنها به دل&#1740ل حساس&#1740ت خودم بود.

ماش&#1740ن‌تان چ&#1740ست؟

مزدا&#1740 صورت&#1740

چرا مزدا؟ چرا صورت&#1740؟

چرا صورت&#1740 نباشد.هر کس به چ&#1740ز&#1740 علاقه دارد، کس&#1740 به خانه مجلل و د&#1740گر&#1740 به جواهر و من هم به ماش&#1740نم علاقه‌مندم. ماش&#1740نم را بدون عدد و رقم دوست دارم شکل مزدا را دوست داشتم که خر&#1740دمش.اگر پ&#1740کان هم داشتم شا&#1740د پ&#1740کان زرد م&#1740‌خر&#1740دم. به هر حال شغلم هم هم&#1740ن است من مد&#1740ر &#1740ک شرکت حمل‌ونقلم و طب&#1740ع&#1740 است ب&#1740شتر&#1740ن توجه‌ام به ماش&#1740ن باشد. همان‌طور که &#1740ک کفاش ب&#1740شتر از هر چ&#1740ز به کفش توجه م&#1740‌کند.

ماش&#1740ن‌تان در ا&#1740ران تک است &#1740عن&#1740 ماش&#1740ن د&#1740گر&#1740 با ا&#1740ن مدل و رنگ در ا&#1740ران وجود ندارد؟

چرا هست. از گروه بهمن سوال کن&#1740د. ا&#1740ن ماش&#1740ن در ا&#1740ران خط تول&#1740د دارد و واردات&#1740 هم ن&#1740ست.دلم م&#1740‌خواست تو&#1740وتا&#1740 صورت&#1740 بخرم که در بازار نبود و در نت&#1740جه ا&#1740ن را خر&#1740دم.

ه&#1740چ وقت تصورش را هم م&#1740‌کرد&#1740د که روز&#1740 چن&#1740ن فهرست&#1740 منتشر شود و شما هم به عنوان ثروتمندتر&#1740ن زن ا&#1740ران&#1740 معرف&#1740 شو&#1740د؟

نه اصلا و خ&#1740ل&#1740 هم تعجب کردم.

چه کس&#1740 اول&#1740ن بار ا&#1740ن خبر را به شما داد؟

روز جمعه‌ا&#1740 بود و در م&#1740همان&#1740 با اقوام شرکت داشت&#1740م. اول&#1740ن بار &#1740ک نفر به موبا&#1740لم زنگ زد. نفر اول و دوم را جد&#1740 نگرفتم بعد د&#1740دم ط&#1740 &#1740ک ساعت ده نفر به من زنگ زدند و برخ&#1740 با ناراحت&#1740 ز&#1740اد ا&#1740ن خبر را به من دادند. البته برخ&#1740 هم با ناراحت&#1740 برا&#1740 من مثلا خواهرم گفت نکند برا&#1740ت دردسر درست شود.

چه جواب&#1740 م&#1740‌داد&#1740د؟احساس ترس و خطر نم&#1740‌کرد&#1740د از ا&#1740ن گفته‌ها؟

نه واقعا نم&#1740‌ترس&#1740دم م&#1740‌گفتم چه کس&#1740 م&#1740‌خواهد مشکل ا&#1740جاد کند، مهم ا&#1740ن است که &#1740ک مرجع قانون&#1740 برا&#1740 بررس&#1740 اموال وجود دارد که آن مرجع هم به طور کامل زندگ&#1740 من را م&#1740‌داند.

در ثروت‌تان با همسرتان شر&#1740ک‌ا&#1740د؟

ما هر چه دار&#1740م برا&#1740 هردو&#1740‌مان است و با &#1740کد&#1740گر شر&#1740ک هست&#1740م.

همسرتان همکارتان است؟

ا&#1740شان هم شغل خصوص&#1740 خودشان را دارند.ول&#1740 نوع کارشان با من فرق م&#1740‌کند و هرگز هم شغل دولت&#1740 نداشته‌ا&#1740م.

خودتان عنوان م&#1740ل&#1740اردر بودن را دوست دار&#1740د &#1740ا دوست داشت&#1740د به عنوان &#1740ک زن دانشمند مطرح م&#1740‌شد&#1740د؟

البته من نه با مع&#1740ارها&#1740 م&#1740ل&#1740اردر بودن م&#1740ل&#1740اردرم و نه با شاخص‌ها&#1740 دانشمند بودن دانشمند، ول&#1740 اعتقاد دارم که کار آفر&#1740ن هستم و هر کس&#1740 دوست دارد با همان چ&#1740ز&#1740 که واقعا هست معرف&#1740 شود.

پس ترج&#1740ح م&#1740‌داد&#1740د که به عنوان &#1740ک زن کار آفر&#1740ن معرف&#1740 م&#1740‌شد&#1740د؟

بله چون چ&#1740ز&#1740 هست که بوده و هستم و در آ&#1740نده هم خواهم بود.

چند فزرند دار&#1740د؟

&#1740ک دختر و &#1740ک پسر

دوست دار&#1740د در آ&#1740نده دختر و پسرتان با چه عنوان&#1740 معرف&#1740 شوند: ثروتمندتر&#1740ن دختر &#1740ا پسر ا&#1740ران &#1740ا دانشمندتر&#1740ن دختر و پسر کشور ؟

نه دوست ندارم فرزندانم با عنوان مسائل ماد&#1740 مطرح شوند. هم&#1740شه هر چ&#1740ز به حد کفا&#1740ت خوب است، اما علم و خدمت است که ب&#1740‌نها&#1740ت است و حد ندارد. دوست دارم فرزندانم عاشق کشورشان باشند.

حرف آخرتان؟

فقط درباره آن ل&#1740ست ام&#1740دوارم انتشارش موجب شود که کم&#1740 ذهن&#1740ت‌ها&#1740 کل&#1740شه‌ا&#1740 جامعه وشکل ارزشگذار&#1740‌ها تغ&#1740&#1740ر کند و مردم فکر نکنند ثروتمند بودن ارزش است &#1740ا ب&#1740‌ارزش&#1740.من مشکل&#1740 در ا&#1740ن هم نم&#1740‌ب&#1740نم که ثروتمندان جامعه به‌راحت&#1740 ثروت‌شان را اعلام کنند. ثروتمند بودن گناه ن&#1740ست، همان‌طور که فق&#1740ر بودن گناه ن&#1740ست.

منبع: ا&#1740ونا/برنا

ماشین پولدارترین زن ایرانی چیست ؟!