قانون‌های هفت‌روز هفته برای فرزندان

قانون‌های هفت‌روز هفته برای فرزندان

شنبه: روز ‌توانایی امروز به فرزندان‌مان می‌گوییم: «همه‌چیز ممکن است.» همه‌چیز از وجود بی‌کرانی نشأت می‌گیرد. خدا در دل هر کودکی هست و او را به این منشأ وصل می‌کند. این باور را باید در کودک تشویق کرد که در زندگی، همه‌چیز ممکن است. همه می‌توانند با خداوند در درون خود ‌که بذر فرصت‌هاست، تماس […]

چه‌کنيم تا کودکان، مسؤوليت خطاهاي‌شان را بپذيرند؟

چه‌کنيم تا کودکان، مسؤوليت خطاهاي‌شان را بپذيرند؟

اين خانم فراموش کرده که پسرش فقط 7‌سال دارد‌ و رعايت قوانين خانه براي او هم‌چون تنبيهي سخت و خالي از لذت است. به‌نظر مي‌رسد که اين خانم، 24‌ساعته مانند يک پليس رفتار کرده و به‌طور دائم به‌دنبال هر‌گونه تخلفي در کودک است. «پسر 7‌‌ساله‌ام حاضر نيست اشتباهاتش را بپذيرد؛ با اين‌که من و همسرم […]

چهل نما
رایانمهربهنودگشت