انواع تزیین هندوانه مخصوص شب یلدا

با&nbspا&#1740ن هندوانه ها&#1740&nbspاز مهمانان شب &#1740لدا&#1740&#1740 خود پذ&#1740را&#1740&#1740 کن&#1740د.م&#1740 توان&#1740د برا&#1740 ز&#1740باتر شدن هندوانه تان از ترافل که بر رو&#1740 آن م&#1740 پاش&#1740د استفاده نما&#1740&#1740د… برا&#1740 تز&#1740&#1740ن هندوانه م&#1740 توان&#1740د : تز&#1740&#1740ن هندوانه شب &#1740لدا به شکل سبد م&#1740وه 1- آن را از طول ز&#1740کزاک &#1740ا دالبر ون&#1740م دا&#1740ره ،ن&#1740م دا&#1740ره ا&#1740 برش داده اما […]

انواع تزیین هندوانه مخصوص شب یلدا

با&nbspا&#1740ن هندوانه ها&#1740&nbspاز مهمانان شب &#1740لدا&#1740&#1740 خود پذ&#1740را&#1740&#1740 کن&#1740د.م&#1740 توان&#1740د برا&#1740 ز&#1740باتر
شدن هندوانه تان از ترافل که بر رو&#1740 آن م&#1740 پاش&#1740د استفاده نما&#1740&#1740د…

تز&#1740&#1740ن هندوانه شب &#1740لدا

برا&#1740 تز&#1740&#1740ن هندوانه م&#1740 توان&#1740د :

تز&#1740&#1740ن هندوانه شب &#1740لدا به شکل سبد م&#1740وه
1- آن را از طول ز&#1740کزاک &#1740ا دالبر ون&#1740م دا&#1740ره ،ن&#1740م دا&#1740ره ا&#1740 برش داده اما نه کامل
بلکه در وسط آن &#1740ک دسته &#1740 ز&#1740کزاک&#1740 &#1740ا دالبر&#1740 نگه دار&#1740دتا به شکل سبد شود وسپس
هندوانه ها&#1740 داخل آن را گرد گرد با قاشق معمول&#1740 و&#1740ا با قاشقها&#1740 بستن&#1740 در آورده
وبرا&#1740 ا&#1740نکه همه &#1740 هندوانه ها را گرد گرد در ب&#1740ا ور&#1740د از ابتدا که همه &#1740 توپها را
در م&#1740 آور&#1740د در ظرف&#1740 د&#1740گر ر&#1740خته وسپس همه را به سبد هند وانه ا&#1740 خود وارد کن&#1740د.م&#1740
توان&#1740د برا&#1740 پذ&#1740را&#1740&#1740 از چوبها&#1740 کباب&#1740 کوچک که چند عدد را در توپها&#1740 هندوانه ا&#1740 فرو
کرده ا&#1740د و به آن شکل ز&#1740با&#1740&#1740 هم م&#1740 بخشد به جا&#1740 چنگال استفاده نما&#1740&#1740د.

تز&#1740&#1740ن هندوانه شب &#1740لدا به شکل سبد م&#1740وه

تز&#1740&#1740ن هندوانه به شکل ظرف دالبر&#1740
&nbsp2- هندوانه را از عرض وبدون دسته باز هم ز&#1740کزاک&#1740 &#1740ا دالبر برش داده وا&#1740ن بار در
ظرف&#1740 مربع شکل برش ده&#1740د وبا چنگالها&#1740 سف&#1740د کوچک&#1740 که از فروشگاهها&#1740 لوازم ش&#1740ر&#1740ن&#1740 م&#1740
توان&#1740د ته&#1740ه کن&#1740د در ا&#1740ن هندوانه ها&#1740 مربع&#1740 شکل زده و از مهمانان شب &#1740لدا&#1740&#1740 خود
پذ&#1740را&#1740&#1740 کن&#1740د.م&#1740 توان&#1740د برا&#1740 ز&#1740باتر شدن هندوانه تان از ترافل که بر رو&#1740 آن م&#1740
پاش&#1740د استفاده نما&#1740&#1740د.

تز&#1740&#1740ن هندوانه به شکل ظرف دالبر&#1740

تز&#1740&#1740ن هندوانه شب &#1740لدا به شکل گل رز
3- پوست هندوانه را تا ن&#1740مه با &#1740ک چاقو&#1740 ت&#1740ز طور&#1740 بردار&#1740د که سف&#1740د&#1740 ها&#1740 ز&#1740ر پوست
باق&#1740 بماند وتنها پوست سبز آن جدا شود ،سپس &#1740ک گل رز را در نظر گرفته وبا برشها&#1740&#1740
بر رو&#1740 پوسته &#1740 سف&#1740د هندوانه آن را بوس&#1740له &#1740 چاقو&#1740 ل&#1740زر&#1740 به شکل گل در ب&#1740اور&#1740د.

تز&#1740&#1740ن هندوانه شب &#1740لدا به شکل گل رز

تز&#1740&#1740ن هندوانه&nbspشب &#1740لدا به شکل ترمه
&nbsp4- هندوانه را ازطول نصف کرده و 5 تا 10 سانت رو&#1740 آن را به شکل ترمه برش ده&#1740د که
برا&#1740 ا&#1740ن کار م&#1740 توان&#1740د شکل ترمه را ابتدا بر رو&#1740 آن با نوک چاقو کش&#1740ده وسپس اطراف
آن 5 تا 10 سا نت رو&#1740&#1740 را به آرام&#1740 خال&#1740 کن&#1740د به طور&#1740 که &#1740ک ترمه &#1740 قرمز از هندوانه
در رو وبق&#1740ه &#1740 آن به شکل قبل با پوسته &#1740 سبزدر ز&#1740ر قرار داشته باشد.

تز&#1740&#1740ن هندوانه شب &#1740لدا به شکل ترمه

&nbsp
5- هندوانه را از وسط نصف کرده و همراه با پوست آن ،برشها&#1740 ن&#1740م دا&#1740ره ا&#1740 هم اندازه
ا&#1740 درست کن&#1740د همانطور که هم&#1740شه برش م&#1740 ده&#1740د با ا&#1740ن تفاوت که همه هم اندازه ونسبتا
نازک باشند ،سپس آنها را درون س&#1740ن&#1740 گرد س&#1740لور &#1740ا کر&#1740ستال وبلور مانند پره ها&#1740 پنکه
مشترک در نقطه ا&#1740 در مرکز قرار ده&#1740د .

تز&#1740&#1740ن هندوانه &#1740لدا

س&#1740ن&#1740 هندوانه شب &#1740لدا
6- هندوانه را از وسط نصف وسپس باز ن&#1740مه ها را از وسط دق&#1740ق نصف کن&#1740د تا چهار قسمت
بزرگ مساو&#1740 داشته باش&#1740د ،سپس آنها را با پوست از طول به شکل برش برش ها&#1740 هم اندازه
&#1740 مثلث&#1740 شکل در آور&#1740د وهمه را در ظرف است&#1740ل ماه&#1740 شکل مانند پولکها&#1740 ماه&#1740 پشت سر هم
قرار ده&#1740د و&#1740ا در ظرف&#1740 ب&#1740ض&#1740 شکل پشت هم برا&#1740 پذ&#1740را&#1740&#1740 بچ&#1740ن&#1740د .م&#1740 توان&#1740د در کنار
تز&#1740&#1740نات د&#1740گر هندوانه ها مقدار&#1740 را برا&#1740 بچه ها به ا&#1740ن شکل آماده نما&#1740&#1740د که بس&#1740ار
راحت ودر ع&#1740ن حال ز&#1740باست .

س&#1740ن&#1740 هندوانه شب &#1740لدا

7- روشها&#1740 ساده د&#1740گر را تنها با تصو&#1740ر برا&#1740 شما نما&#1740ش م&#1740‌ده&#1740م. ام&#1740دوار&#1740م که مورد
توجه شما کاربران عز&#1740ز قرار گ&#1740رد

تز&#1740&#1740ن هندوانه شب &#1740لدا

تز&#1740&#1740ن هندوانه شب &#1740لدا
تز&#1740&#1740ن هندوانه شب &#1740لدا

www.akairan.com

انواع تزیین هندوانه مخصوص شب یلدا