عکس : عجیب ترین دختر دنیا با چهره ای دوست داشتنی

کند&#1740 که 7 سال پ&#1740ش هنگام تولد 1.2 ک&#1740لو بود هنوز کوچولو است و لقب ر&#1740زتر&#1740ن دختر کوچولو&#1740 جهان را با چهره بس&#1740ار دوست داشتن&#1740 به خود اختصاص داده است. و&#1740 ا&#1740نک 7 ساله بوده و 7 ک&#1740لو وزن دارد. &nbsp

عکس : عجیب ترین دختر دنیا با چهره ای دوست داشتنی

کند&#1740 که 7 سال پ&#1740ش هنگام تولد 1.2 ک&#1740لو بود هنوز کوچولو است و لقب ر&#1740زتر&#1740ن دختر
کوچولو&#1740 جهان را با چهره بس&#1740ار دوست داشتن&#1740 به خود اختصاص داده است. و&#1740 ا&#1740نک 7
ساله بوده و 7 ک&#1740لو وزن دارد.

&nbsp

عکس : عجیب ترین دختر دنیا با چهره ای دوست داشتنی