هدیه اردوغان به هواداران پرسپولیسهدیه اردوغان به هواداران پرسپولیس

پرونده انتقال مهدی طارمی به باشگاه ریزه اسپور ترکیه که ابتدای فصل صورت گرفت، هنوز هم باز است و دردسرهای زیادی را در این مدت برای باشگاه پرسپولیس به همراه داشته است.

چهل نما
رایانمهربهنودگشت