آبله

آبله
تعبیر خواب آبله تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق تعبیر آبله در خواب دیدن بر پنج وجه است افزایش مال زن گرفتن آمدن پسر خواب بیننده از ( سفر ، سربازی ، سفر تحصیلی ، …) روا شدن حاجت ایمن شدن از ترس و بیم نگرانی تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر […]

تعبیر خواب آبله

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر آبله در خواب دیدن بر پنج وجه است

افزایش مال

زن گرفتن

آمدن پسر خواب بیننده از ( سفر ، سربازی ، سفر تحصیلی ، …)

روا شدن حاجت

ایمن شدن از ترس و بیم نگرانی

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین


اگر در خواب آبله یا تاول ببینید ، دلالت بر افزایش مال دارد

اگر ببیند که آبله بر تن خود اوست ، به قدر آبله ای که بر تنش نشسته است به مال و مکنت دست می یابد و به خواسته هایش نیز میرسد

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

توضیح کرمانی که در تعبیرهای دیگر به آن اشاره نرفته ، این است که مال به دست آمده حرام است

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آبله اینجا بیماری مشهور و شناخته شده ای نیست بلکه بطور عام هر نوع لکه خورد و کوچک روی بدن می باشد مثل طاول یا زگیل یا هر نوع برجستگی و تالم موضعی. پوست بدن باید سالم باشد و اگر چیزی روی پوست ما ظاهر شود نشان عدم سلامت آن نقطه از پوست است . در خواب نیز دیدن آبله روی پوست بدن زیان مالی تعبیر شده . اندازه آبله اندازه زیان مالی است و نزدیک بودن به صورت و چشم نیز اهمیت آن را باز می گوید .چنانچه گسترده و همه جای بدن را گرفته باشد به طوریکه در خواب خود را مثل آبله ای ها خال خال مشاهده کنیم زیانی است بزرگ و گسترده که قادر به کنترل آن نیستیم و اگر کوچک و فقط یکی باشد زیانی است مختصر که قابل جبران می باشد . آبله در صورت شرمندگی است و آبله درسینه مال حرام و پولی است که از طریق نامشروع به دست می آورید.آبله در پا کسالت است و خستگی.

برچسب ها:
    مطالب مرتبط:

رایانمهر

چهل نما
یوز
یوز
ینگه
ینگه
یشم
یشم
یخ
یخ
یاقوت
یاقوت
یاسمن
یاسمن
هیزم
هیزم
هواپیما
هواپیما
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما