آبگینه

آبگینه
تعبیر خواب آبگینه تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر ببیند نامش بر بلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنیا در دین پیدا خواهد کرد و به نیازهایش خواهد رسید اگر ببیند بر بلوری نام پادشاه یا شخص صاحب مقامی نوشته است ، اگر خواب بیننده خود پادشاه باشد اجلش نزدیک است […]

تعبیر خواب آبگینه

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین


اگر ببیند نامش بر بلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنیا در دین پیدا خواهد کرد و به نیازهایش خواهد رسید

اگر ببیند بر بلوری نام پادشاه یا شخص صاحب مقامی نوشته است ، اگر خواب بیننده خود پادشاه باشد اجلش نزدیک است و اگر کسی که این خواب را دیده است نسبتی با پادشاه و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بلور خیر و خوشی میبیند و خوش عاقبتی در انتظار اوست

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

دیدن آبگینه ( شیشه »بلور و …) در خواب ، بر زن دلالت دارد

اگر ببیند در ظرف بلور آب میخورد زن اختیار میکند و ثروتمند میشود

اگر ببیند در ظرف بلور به کسی شراب میدهد ، برای او زن میگیرد

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران آبگینه را به زن تعبیر کرده اند و این به خاطر ظرافت و شکنندگی آن است چرا که زن ظریف و شکننده است. از دانیال نبی نقل می شود که چنان چه بیننده خواب ببیند که از ظرفی ساخته شده از آبگینه آب می خورد گویای آن است که او ازدواج می کند و یا با زنی وارد معامله سودبخش می شود. در دست داشتن ظرف آبگینه نیکو است. خویشتن را در میان تعدادی ظروف آبگینه دیدن مهمانی رفتن یا مهمانی دادن است و شاید عروسی. روی هم رفته دیدن آبگینه در خواب با توجه به این که آبگینه را به زن تعبیر کرده اند خوب است . مگر در یک صورت و آن این است که ظرفی از آبگینه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بیافتد و بشکند. معبران نوشته اند همسر بیننده خواب می میرد و چنان چه بیننده خواب زن است یا مردی که همسر ندارد زنی از نزدیکان خویش را از دست می دهد.

 

برچسب ها:
    مطالب مرتبط:

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

یوز
یوز
ینگه
ینگه
یشم
یشم
یخ
یخ
یاقوت
یاقوت
یاسمن
یاسمن
هیزم
هیزم
هواپیما
هواپیما
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز