آفتابه

آفتابه
تعبیر خواب آفتابه  تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق دیدن آفتابه یا آبدستان در خواب بر پنج وجه است خدمتکار خزانه و انبار مدیر کار فرزند رزق و روزی ناچیز از جائی که امید آن نیست تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین دیدن آبدستان یا آفتابه در خواب » دلیل بر خزانه دار […]

تعبیر خواب آفتابه
 

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن آفتابه یا آبدستان در خواب بر پنج وجه است

خدمتکار

خزانه و انبار

مدیر کار

فرزند

رزق و روزی ناچیز از جائی که امید آن نیست

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

دیدن آبدستان یا آفتابه در خواب » دلیل بر خزانه دار و کسی شدن است که امور مالی و دخل و خرج (حسابداری و خزانه داری) زیر نظر او قرار میگیرد

اگر ببیند پادشاه یا شخص صاحب مقامی به او آبدستان داد ، به خزانه داری پادشاه و حسابداری … آن صاحب مقام خواهد رسید

اگر ببیند که او به کسی آبدستان داد تعبیرش به صورت دو مورد پیشین است

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب آفتابه یا آبدستان ببیند دلالت بر خدمتکاری برای او دارد

اگر ببیند آفتابه اش شکست یا سوراخ شد ، زنش از او جدا میشود و یا میمیرد و اگر زن باشد عکس قضیه صادق است

اگر ببیند از آفتابه آب میخورد فرزندی برایش به دنیا خواهد آمد

اگر ببیند آب صاف و ذلال از آفتابه می خورد ، فرزندی که برایش به دنیا خواهد آمد مایه رضایت خاطر و افتخارش خواهد شد

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در قدیم که برده داری مرسوم بود و افراد متمکن کنیز و غلام نگهداری می کردند آفتابه به کنیز و غلام و بیشتر به کنیزک تعبیر می شد و لی اکنون که برده داری مرسوم نیست می توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که این نیز تاویلی پسندیده نیست. معبران گذشته نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که آفتابه ای نو و تازه در خانه دارد کنیزکی به او هدیه می شود یا از بازار می خرد و چنانچه مشاهده کرد آفتابه اش شکسته است خدمتکار و کنیزش بیمار می شود. آفتابه وسیله ای است برای انتقال آب از حوض یا آبگیر به نقطه ای دورتر از محل استقرار آب پس هر نوع وسیله ای که بتواند جوابگوی این نیاز باشد یاری دهنده و کمک رساننده است. چه خادم خانه باشد چه بانوی خانه و چه فرزند بیننده خواب. با این تعریف چنانچه آفتابه ای در خواب دیدیم با مراجعه به موقعیتی که در محیط خانواده داریم می توانیم قیاس کنیم که به چه کسی برمی گردد.

برچسب ها:
    مطالب مرتبط:

رایانمهر

تلگرام پرشین وی

یوز
یوز
ینگه
ینگه
یشم
یشم
یخ
یخ
یاقوت
یاقوت
یاسمن
یاسمن
هیزم
هیزم
هواپیما
هواپیما
چهل نما
رایانمهرامیران پرواز