آواز

آواز
تعبیر خواب آواز تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین در اینجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن و ایجاد لذت از طریق صدا آواز بلند مرد در خواب ، به تعبیر مقام و بزرگی در میان مردم است اگر ببیند آوازش بلند شد ، به قدری بلندی آوازش صاحب […]

تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

در اینجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن و ایجاد لذت از طریق صدا

آواز بلند مرد در خواب ، به تعبیر مقام و بزرگی در میان مردم است

اگر ببیند آوازش بلند شد ، به قدری بلندی آوازش صاحب نام و آوازه می شود

اگر ببیند آوازش ضعیف شد ، نام و آوازه اش به ضعف می گراید و در میان مردم به سوی فراموشی می رود

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

بلندی آواز در خواب برای مردان ، شرف و آوازه و نام آوری است

بلندی آواز در خواب برای زنان ، دارای تعبیر خوشی نیست و آن را بر عکس خواب مردان تعبیر کرده اند یعنی دارای شهرت و آوازه بعد

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در اینجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردی در خواب ببیند که صدا و آوازش بلند شده به طوری که تا دور دست ها می رود و مردم از شنیدن آواز خوششان می آید نشان خرمی است و گویای شهرت و آوازه و این که در میان مردم بزرگی کسب می کند. ابن سیرین از کرمانی نقل می کند که به طور کلی داشتن صدا در خواب برای مردان نیکو است وگویای نام و آوازه و شهرت و شرف است ولی برای زنان نیکو نیست. صدای آشنا دوستی و محبت است و صدای نا آشنا و آواز کسی که دیده نمی شود و در خواب خود او را نمی بینیم خبری است که از یک مسافر دور رفته به شما می رسد و چنان چه مسافری ندارید کسی خبری به شما می دهد که این خبر می تواند خوش باشد.

برچسب ها:
    مطالب مرتبط:

رایانمهر

چهل نما
یوز
یوز
ینگه
ینگه
یشم
یشم
یخ
یخ
یاقوت
یاقوت
یاسمن
یاسمن
هیزم
هیزم
هواپیما
هواپیما
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما