ابر

ابر
تعبیر خواب ابر تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق تعبیر ابر بر نه وجه است : حکمت ریاست پادشاهی رحمت پرهیزکاری عذاب قحطی بلا فتنه تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر ببیند ابر در هوا حرکت می کند و جا به جا می شود ، تعبیر چنان باشد که با علما و […]

تعبیر خواب ابر

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

تعبیر ابر بر نه وجه است :

حکمت

ریاست

پادشاهی

رحمت

پرهیزکاری

عذاب

قحطی

بلا

فتنه

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر ببیند ابر در هوا حرکت می کند و جا به جا می شود ، تعبیر چنان باشد که با علما و حکما مصاحبت پیدا می کند ، اگر خواب بین این رویا پادشاه و امیری باشد سفیران و جبر آورانی به اکناف کشور خود می فرستد

اگر ببیند ابر را در آسمان گرفت و به زمین آورد ، کارش رونق می گیرد و صاحب مقام و منزلت می شود

اگر ببیند ابر بر او سایه انداخته است ، در آن سال خیر و برکت و نعمت فراوان بر او می رسد

اگر ببیند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد ، تعبیر آن کسب علم و فضل فراوان است به آن اندازه که هیچکس را یارای برابری با او نباشد

اگر ببیند سراسر عالم را ابر بی باران پوشاند ، خواب خوش طالعی نیست و تعبیر نیکویی ندارد

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

اگر خود را زیر ابر باران زای سفید ببیند ، تعبیر چنان است که خداوند به او علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علم او بهره مند خواهند شد

اگر خود را زیر ابر باران زای زرد ببیند ، دلیل آن باشد که بیمار خواهد شد

عده ای از معبران را در این مورد عقیده بر این است که زنی خواهد ستاند که موجب رنج و غمش خواهد شد

اگر ببیند زیر ابر سرخ ایستاده است ، به رنج و بلا گرفتار می شود و محنت می بیند ، دلیل این تعبیر آنست که خداوند اقوام مغضوب را با فرستادن ابر سرخ به عذاب بشارت می داد

اگر خود را بر ابر سبز ایستاده ببیند ، به اندازه ای که ایستاد فرمانروایی خواهد کرد

اگر ببیند ابر از فراز سرش گذشت ، با شخصی ارجمند و خوش نام معشرت می کند به منظوری که این آشنایی دارد می رسد

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببیند پاره های ابر را جمع کرد و خورد ، میان حکما و عما صاحب مقام ممتازی خواهد شد و در علم و دانش یگانه می شود

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است. اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود. از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است. ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد. اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می گیرد. ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوی زنی به او زیان می رسد. ابر سرخ مصیبت و بلا است. ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است. ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است. ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد. چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید. ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

برچسب ها:
    مطالب مرتبط:

رایانمهر

چهل نما
یوز
یوز
ینگه
ینگه
یشم
یشم
یخ
یخ
یاقوت
یاقوت
یاسمن
یاسمن
هیزم
هیزم
هواپیما
هواپیما
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما