اژدها

اژدها
تعبیر خواب اژدها تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین اگر ببیند اژدهایی را صاحب شده است ، منظور از اژدها مار بزرگ است ، با بزرگان و افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می کند اگر ببیند با اژدها جنگید و آن را کشت ، تعبیر آنست که با دشمن درگیر می شود […]

تعبیر خواب اژدها

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر ببیند اژدهایی را صاحب شده است ، منظور از اژدها مار بزرگ است ، با بزرگان و افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می کند

اگر ببیند با اژدها جنگید و آن را کشت ، تعبیر آنست که با دشمن درگیر می شود و شکستش می دهد

اگر ببیند اژدها را کشت و گوشتش را خورد ، بر دشمن پیروز می شود و مالی به دست می آورد و با کامروایی آن را مصرف می کند

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد. معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند. اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد. کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.

برچسب ها:
    مطالب مرتبط:

رایانمهر

چهل نما
یوز
یوز
ینگه
ینگه
یشم
یشم
یخ
یخ
یاقوت
یاقوت
یاسمن
یاسمن
هیزم
هیزم
هواپیما
هواپیما
رایانمهرامیران پرواز
چهل نما