تست هوش تصویری | تست دومینو (شماره 9)

با توجه به منطق شکل ها، کدام یک باید از بقیه جدا شود؟

تست هوش تصویری تست دومینو شماره 9

تست هوش تصویری تست دومینو شماره 9  ,در این تست دومینو با توجه به منطق شکل ها، کدام یک باید از بقیه جدا شود؟

تست هوش تصویری تست دومینو شماره 9

تست هوش تصویری

با توجه به منطق شکل ها، کدام یک باید از بقیه جدا شود؟

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

تست هوش تصویری

پاسخ تست هوش تصویری :

گزینه 1
در تمام گزینه ها ,تمام گزینه ها، دو به دو مکمل هم هستند (چراغهای روشن و خاموش آنها متناظرا بر هم منطبق هستند.)
2 و 4
3 و 5
6 و 7

یاد بگیر دات کام

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت