تست هوش تصویری | تست دومینو (شماره ۹)

با توجه به منطق شکل ها، کدام یک باید از بقیه جدا شود؟

تست هوش تصویری تست دومینو شماره ۹

تست هوش تصویری تست دومینو شماره ۹ ,در این تست دومینو با توجه به منطق شکل ها، کدام یک باید
از بقیه جدا شود؟

تست هوش تصویری تست دومینو شماره 9

تست هوش تصویری

با توجه به منطق شکل ها، کدام یک باید از بقیه جدا شود؟

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

↓↓

تست هوش تصویری

پاسخ تست هوش تصویری :

گزینه ۱ در تمام گزینه ها ,تمام گزینه
ها، دو به دو مکمل هم هستند (چراغهای روشن و خاموش آنها متناظرا بر هم منطبق هستند). ۲ و ۴

۳ و ۵ ۶ و ۷

یاد بگیر دات کام

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت