تست هوش جالب برش مکعب

تست هوش برش مکعب یک مکعب ۳x3x3 را در نظر بگیرید.اگر بخواهیم آن را به مکعب های ۱x1x1 ببریم، با حداقل چند برش می توانیم این کار را انجام دهیم؟ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ پاسخ تست هوش: به سادگی معلوم است که با شش برش می توانیم ۲۷ مکعب ۱x1x1 داشته باشیم.در […]

تست هوش برش مکعب

یک مکعب ۳x3x3 را در نظر بگیرید.
اگر بخواهیم آن را به مکعب های ۱x1x1 ببریم، با حداقل چند برش می توانیم این کار را انجام دهیم؟

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ تست هوش:

به سادگی معلوم است که با شش برش می توانیم ۲۷ مکعب
۱x1x1 داشته باشیم.در واقع مکعب ۱x1x1 شش وجه دارد و لازم است شش وجه آن در مسیر برش ها قرار
گیرد تا به مکعب های کوچک مورد نظر دست پیدا کنیم.

خانه ریاضی

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت