تست هوش مسیر مجهول

تست هوش مسیر مجهول تست هوش مسیر مجهول تست هوش مسیر مجهول یک مربع ۶×۶ داریم که با اعداد مختلفی پر شده است.همانطور که در شکل مشاهده می کنید، رگه ای از این اعداد، گم شده اند.آیا می توانید بگویید کدام گزینه، جای این اعداد را به درستی پر می کند؟ … … … … […]

تست هوش مسیر مجهول

تست هوش مسیر مجهول

تست هوش مسیر مجهول

تست هوش مسیر مجهول

تست هوش مسیر مجهول

یک مربع ۶×۶ داریم که با اعداد مختلفی پر شده است.
همانطور که در شکل مشاهده می کنید، رگه ای از این اعداد، گم شده اند.
آیا می توانید بگویید کدام گزینه، جای این اعداد را به درستی پر می کند؟

پاسخ تست هوش:

گزینه Bدر مربع های ۹ خانه ای در چهار گوشه مربع بزرگ، ستون وسط، حاصلضرب ستون های دو طرف آن
می باشند.
و به همین ترتیب برای سطر وسط.

آی هوش

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت