داستانRSSاشتراک:

داستان جالب زن و مرد از نگاه ریاضی

داستان زن و مرد از نگاه ریاضی روزی از دانشمندی ریاضیدان پرسیدند : نظرت در مورد انسان ها ( زن و مرد ) چیست ؟ ریاضیدان بزرگ لبخندی زد و پاسخ داد : اگر زن یا مرد دارای اخلاق باشند پس برابر هستند با عدد ۱ اگر دارای زیبایی هم باشند پس یک صفر جلوی […]

داستان زن و مرد از نگاه ریاضی

روزی از دانشمندی ریاضیدان پرسیدند :

نظرت در مورد انسان ها (
زن و مرد ) چیست ؟

ریاضیدان بزرگ لبخندی زد و پاسخ داد :

اگر زن یا مرد دارای اخلاق
باشند پس برابر هستند با عدد ۱

اگر دارای زیبایی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک می گذاریم
و برابر است با ۱۰

اگر پول و مال هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک می گذاریم و
برابر است با ۱۰۰

اگر دارای اصل و نصب هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک می گذاریم
و عدد ما برابر است با ۱۰۰۰

ولی اگر زمانی عدد یک که اخلاق است از بین رفت چیزی به
جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به تنهایی هیچ نیست

پس نتیجه می گیریم آن انسان هیچ ارزشی
نخواهد داشت

نمکستان

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت