تاریخ نشر :یکشنبه 10 سپتامبر 2017 مشاهده : سرگرمی, معما RSS اشتراک:

معمای المپیادی | شبکه راه‌های منطقه

در یک منطقه، تعدادی شهر به هم متصل هستند. می خواهیم ارتباط بین برخی از آنها را قطع کنیم.

معمای المپیادی شبکه راه‌های منطقه

معمای المپیادی شبکه راه‌های منطقه ,در یک نقشه، شبکه‌ی راه‌های منطقه ای در یک استان٬ به این صورت است که هر شهر دقیقا به سه شهر دیگر به طور مستقیم جاده دارد. به نظر شما آیا امکان پذیر است که با بستن تنها یکی از این جاده‌ها، ارتباط بعضی از شهرها را با بعضی از شهرهای دیگر قطع کنیم؟

معمای المپیادی شبکه راه‌های منطقه

معمای المپیادی : شبکه راه‌های منطقه

پاسخ معمای المپیادی:

بله امکان پذیر است.

اگر نقشه‌ی شبکه به شکل زیر باشد با بستن مسیر BC ارتباط شهر‌های سمت چپ با شهرهای سمت راست قطع خواهد شد.

معمای المپیادی شبکه راه‌های منطقه

معمای المپیادی : شبکه راه‌های منطقه

آی هوش

معمای المپیادی | شبکه راه‌های منطقه

چهل نما
رایانمهربهنودگشت