معمای تصویری | رمزگشایی حاصلضرب (3)

معمای تصویری : رمزگشایی حاصلضرب به حاصلضرب بالا توجه کنید. هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند. آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟توجه کنید هر یک از دایره ها نمایانگر یک رقم زوج و هر مربع، یک رقم فرد خواهد بود. ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ پاسخ […]

معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب

معمای تصویری : رمزگشایی حاصلضرب

 معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب

به حاصلضرب بالا توجه کنید. هر یک از مربع ها و دایره ها نمایانگر ارقامی هستند. آیا می توانید حاصلضرب مذکور را رمزگشایی کنید؟
توجه کنید هر یک از دایره ها نمایانگر یک رقم زوج و هر مربع، یک رقم فرد خواهد بود.

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ معمای تصویری:

 معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب

آی هوش

اخبار مرتبط:

معمای تصویری | رمزگشایی حاصلضرب (2)

معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب (1)

معمای تصویری دور اعداد مناسب خط بکشید!

معمای تصویری رمزگشایی حاصلضرب

معمای تصویری شکل در شکل

معمای تصویری | رمزگشایی حاصلضرب (3)

برچسب ها: