داستان جالب | عالم کتک خورداستان جالب | عالم کتک خور

یک روز چهار پنج نفر جمع شدند و خدمتش آمدند گفتند: آقا ما داستانى شنیده ‏ایم از خودتان باید بپرسیم، آیا همسر شما گاهى شما را مى ‏زند؟!

سرگرمیRSSاشتراک:

معمای جالب خطوط باز و بسته!

معمای خطوط باز و بسته معمای جالب خطوط باز و بسته به شکل بالا نگاه کنید.این شکل از سه بخش تشکیل شده است.با توجه به منطقی که در شکل وجود دارد، آیا می توانید بجای قسمت نقطه چین، جواب صحیح را قرار دهید؟ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ پاسخ معما:dاز چپ […]

معمای خطوط باز و بسته

 تست هوش جالب خطوط باز و بسته

معمای جالب خطوط باز و بسته

به شکل بالا نگاه کنید.
این شکل از سه بخش تشکیل شده است.
با توجه به منطقی که در شکل وجود دارد، آیا می توانید بجای قسمت نقطه چین، جواب صحیح را قرار
دهید؟

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

پاسخ معما:dاز چپ به راست تعداد پاره خط های شکل
ها تا ۵ زیاد می شوند و دوباره کاهش می یابند.

آی هوش

نو عروس

هاست ایران

دکتر بتول طاهری

مبلمان اداری

چهل نما
رایانمهربهنودگشت