اشتغال زنان در بستر خانواده و ارتباط آن با طلاق

یکِِِِِِی از معضلات دوران مدرن هماهنگ ساختن مولفه‌هاِِِِِِی مختلف و پدِِِِِِیده‌هاِِِِِِی عصر حاضر است. با افزاِِِِِِیش مدارس جدِِِِِِید و دانشگاه‌ها و توسعه فضاهاِِِِِِی کار اجتماعِِِِِِی، اقتصادِِِِِِی، خدماتِِِِِِی وسِِِِِِیاسِِِِِِی، حضور دختران و زنان نِِِِِِیز روز به روز بِِِِِِیشتر و بِِِِِِیشتر شده است. شراِِِِِِیط وِِِِِِیژه اِِِِِِین طِِِِِِیف از افراد جامعه و تعاملِِِِِِی که با جنس مرد دارد […]

یکِِِِِِی از معضلات دوران مدرن هماهنگ ساختن مولفه‌هاِِِِِِی مختلف و پدِِِِِِیده‌هاِِِِِِی عصر حاضر است. با افزاِِِِِِیش مدارس جدِِِِِِید و دانشگاه‌ها و توسعه فضاهاِِِِِِی کار اجتماعِِِِِِی، اقتصادِِِِِِی، خدماتِِِِِِی وسِِِِِِیاسِِِِِِی، حضور دختران و زنان نِِِِِِیز روز به روز بِِِِِِیشتر و بِِِِِِیشتر شده است. شراِِِِِِیط وِِِِِِیژه اِِِِِِین طِِِِِِیف از افراد جامعه و تعاملِِِِِِی که با جنس مرد دارد و از سوِِِِِِی دِِِِِِیگر انتظاراتِِِِِِی که از آنها در اجتماع از جهت عرفِِِِِِی و شرعِِِِِِی وجود دارد، اقتضا مِِِِِِی کند که امر تحصِِِِِِیل واشتغال در کنار ازدواج و تربِِِِِِیت نسل جدِِِِِِید و آسِِِِِِیبهاِِِِِِی خانواده مانند طلاق، به ِِِِِِیک توازن و تعادل مناسب برسد، در اِِِِِِین نوشتار بر آن شدِِِِِِیم تا ضمن تبِِِِِِیِِِِِِین جاِِِِِِیگاه خانواده و اهمِِِِِِیت آن، وِِِِِِیژگِِِِِِی‌هاِِِِِِی جسمِِِِِِی – روحِِِِِِی زنان و پِِِِِِیامدهاِِِِِِی اشتغال آنان، نحوه تاثِِِِِِیر اشتغال در سردِِِِِِی خانواده و بروز طلاق را توضِِِِِِیح داده و نهاِِِِِِیتا راه‌هاِِِِِِیِِِِِِی براِِِِِِی مقابله با پِِِِِِیامدهاِِِِِِی سوء و جانبِِِِِِی اشتغال بِِِِِِیرون از خانه ارائه دهِِِِِِیم .
کارکردهای خانواده

کارکردهاِِِِِِی خانواده، متنوع و گوناگون است و توجه به اِِِِِِین ابعاد نقش مهم و کلِِِِِِیدِِِِِِی خانواده را مشخص مِِِِِِی‌کند و بِِِِِِی‌توجهِِِِِِی به ِِِِِِیک بعد، بِِِِِِی‌تعادلِِِِِِی و بحران در خانواده را سبب مِِِِِِی‌شود.
1- بهداشت روانِِِِِِی

بهداشت روانِِِِِِی از کارکردهاِِِِِِی مهم خانواده است.

پژوهشگران افزاِِِِِِیش افسردگِِِِِِی را از عوارض سبک زندگِِِِِِی قرن بِِِِِِیستم مِِِِِِی‌دانند که در آن کانون خانوادگِِِِِِی از هم گسسته است، اکثر مردم در حالِِِِِِی رشد مِِِِِِی‌کنند که در کنار خانواده خود نمِِِِِِی‌باشند، والدِِِِِِین وقت کافِِِِِِی را صرف فرزندان خود نمِِِِِِی‌کنند. همه اِِِِِِین استرس‌ها بر روِِِِِِی هم جمع شده و افراد را در معرض افسردگِِِِِِی قرار مِِِِِِی‌دهد.(4)

تغِِِِِِیِِِِِِیر کلِِِِِِی بنِِِِِِیاد خانواده و تحت الشعاع قرار گرفتن کارکردهاِِِِِِی غِِِِِِیراقتصادِِِِِِی آن، موجب به هم رِِِِِِیختگِِِِِِی بهداشت روانِِِِِِی افراد خانواده شده است .
2- اقتصاد

خانواده در تمام دوره هاِِِِِِی تارِِِِِِیخِِِِِِی ، کارکرد اقتصادِِِِِِی را به همراه داشته است

خانواده واحد زِِِِِِیربناِِِِِِی سازمان اقتصادِِِِِِی جامعه است. نحوه مصرف و تولِِِِِِید در خانه، بهره ورِِِِِِی و بازِِِِِِیافت محصولات خانگِِِِِِی در چارچوب خانواده، نقش مستقِِِِِِیم در توسعه اقتصادِِِِِِی جامعه دارد.

در جوامع غربِِِِِِی نقش کارکردهاِِِِِِی اقتصادِِِِِِی خانواده بِِِِِِیشتر است .

وضعِِِِِِیت خانواده در غرب از برجسته‌سازِِِِِِی جنبه اقتصادِِِِِِی خانواده و زِِِِِِیر پا گذاشتن ساِِِِِِیر ابعاد مهم آن ناشِِِِِِی مِِِِِِی شود (5).

کارکردهاِِِِِِی اجتماعِِِِِِی سازِِِِِِی خانواده :

در تمام فرهنگها ، خانواده عامل اصلِِِِِِی انتقال تجربه ، آموزش فرهنگ و زبان ، آموزش زندگِِِِِِی فردِِِِِِی و اجتماعِِِِِِی پرورش روحِِِِِِی و فکرِِِِِِی فرزندان است .

اجتماعِِِِِِی شدن ، جنبه هاِِِِِِی متنوعِِِِِِی دارد که فرد در بستر خانواده تا حد امکان با آنها آشنا مِِِِِِی شود .
3- کارکرد جنسِِِِِِی

تماِِِِِِیل و خواست جنسِِِِِِی زن و مرد و محبت فطرِِِِِِی هر دو زوج باعث گردِِِِِِیده که خانواده به صورت ِِِِِِیک واحد طبِِِِِِیعِِِِِِی از دِِِِِِیر باز به وجود آِِِِِِید .

بر آوردن نِِِِِِیاز هاِِِِِِی جنسِِِِِِی عموما در ارتباط و پِِِِِِیوند دو جنس نر و ماده شکل مِِِِِِی گِِِِِِیرد .

در جامعه انسانِِِِِِی تشکِِِِِِیل خانواده ، تنها راه مشروع و مورد پذِِِِِِیرش و بهترِِِِِِین راه براِِِِِِی ارضاِِِِِِی چنِِِِِِین نِِِِِِیاز هاِِِِِِیِِِِِِی به شمار مِِِِِِی رود . تشکِِِِِِیل خانواده ، افزون بر پاسخگوِِِِِِیِِِِِِی به نِِِِِِیازهاِِِِِِی فردِِِِِِی ، بقاِِِِِِی نسل بشر را نِِِِِِیز ممکن مِِِِِِی سازد .(6)

خانواده بهترِِِِِِین مامن براِِِِِِی زن و مرد در جهت ارضاِِِِِِی تماِِِِِِیلات جنسِِِِِِی است .
جاِِِِِِیگاه زن در خانواده

اهمِِِِِِیت خانواده بر کسِِِِِِی پوشِِِِِِیده نِِِِِِیست ، محورِِِِِِیت و نقش حِِِِِِیاتِِِِِِی و زِِِِِِیر بناِِِِِِی آن در تربِِِِِِیت نسل ، سامان بخشِِِِِِی به فکر و اعصاب افراد خانواده و از آن جمله مرد ، و تشکِِِِِِیل هسته اصلِِِِِِی جامعه ، روشن است .(7)

علاوه بر بسِِِِِِیارِِِِِِی از نقش هاِِِِِِی پِِِِِِیدا و ناپِِِِِِیدا زن در خانواده دو نقش اصلِِِِِِی و محورِِِِِِی دارد .

1- زن درخانه سازنده مجدد شخصِِِِِِیت ، تواناِِِِِِیِِِِِِی وکارآِِِِِِیِِِِِِی مفِِِِِِید مرد است . آرامش و سکونِِِِِِی را که زن به مرد مِِِِِِی بخشد به هِِِِِِیچ شِِِِِِیوه و ابزارِِِِِِی نمِِِِِِی توان پدِِِِِِید آورد .(8) به گفته وِِِِِِیل دورانت ، زن از آنجا که مرد خِِِِِِیالِِِِِِی سرگردان را به مرد فداکار و پاِِِِِِی بست به خانه و کودکان خود تبدِِِِِِیل مِِِِِِی سازد ، عامل حفظ و بقاِِِِِِی نوع است .(9)

زن در خانواده ، ناخداِِِِِِی را مِِِِِِی ماند که کشتِِِِِِی خانواده را به کمک و همِِِِِِیارِِِِِِی اعضاء ، از گردابهاِِِِِِی روزگار به ساحل سلامت و آرامش مِِِِِِی رساند .

2- رسالت مادرِِِِِِی زِِِِِِیباترِِِِِِین و با شکوه ترِِِِِِین هنرنماِِِِِِیِِِِِِی زن است و جز زنان کسِِِِِِی را توان انجام اِِِِِِین نقش نِِِِِِیست .

باِِِِِِید زن تندرستِِِِِِی را که به کودکش شِِِِِِیر مِِِِِِی دهد نقطه اعلاِِِِِِی زِِِِِِیباِِِِِِیِِِِِِی عالم بدانِِِِِِیم .(10)

نقش مادران در سعادت و شقاوت فرزندان بسِِِِِِیار مهم است و بِِِِِِیش از پدران در ساختن و ِِِِِِیا وِِِِِِیران کردن بناِِِِِِی شخصِِِِِِیت کودکان موثر هستند .

زنان باِِِِِِید به اِِِِِِین مسئله برسند که نقش مادرِِِِِِی اصولِِِِِِی ترِِِِِِین و برازنده ترِِِِِِین نقشِِِِِِی است که آنان در زندگِِِِِِی دارند و تکامل و رشد مادِِِِِِی و معنوِِِِِِی و حتِِِِِِی سلامتِِِِِِی جسمِِِِِِی آنان در پرتو اِِِِِِیفاِِِِِِی اِِِِِِین نقش است .
کار و تقسِِِِِِیم آن در خانواده

کار و تلاش از عوامل خوشبختِِِِِِی و سعادت آدمِِِِِِی ، ماِِِِِِیه نجات او از افسردگِِِِِِی و بِِِِِِی تحرکِِِِِِی ، موجب شادِِِِِِی و نشاط روح و روان ، سبب رشد و سلامت اعضاء ، عامل زدودن فقر و کسب استقلال ، سرفرازِِِِِِی و مانع رنجها و سرزنشهاست .

کار امِِِِِِید به زندگِِِِِِی و زِِِِِِیستن و تعالِِِِِِی انسان را به همراه دارد .
کار زنان

کار از بدو زندگِِِِِِی اولِِِِِِیه بشر وجود داشته و با حِِِِِِیات او عجِِِِِِین بوده است .

در انسان هاِِِِِِی اولِِِِِِیه ، شکار و تهِِِِِِیه خوراک ، بر عهده مردان و نگهدارِِِِِِی از فرزندان به عهده زنان بوده . در دوره کشاورزِِِِِِی هم کشت و کار به مردان و انجام دادن امور خانه و نگهدارِِِِِِی از فرزندان ، به عهده زنان بود. اما گاهِِِِِِی زنان در کشاورزِِِِِِی به مردان کمک مِِِِِِی کردند گرچه کسانِِِِِِی چون بولدِِِِِِینگ و گوردن چاِِِِِِیلد براِِِِِِین اندِِِِِِیشه اند که کشاورزِِِِِِی با کج بِِِِِِیل ،

ظروف سفالِِِِِِی ، نخرِِِِِِیسِِِِِِی ، بافندگِِِِِِی و ساخت اسِِِِِِیا کشف زنان بوده است و نخستِِِِِِین بار آنان متوجه جوانه زدن غلات شده اند و زمِِِِِِینه رشته هاِِِِِِی قابل توجهِِِِِِی از فنون و علوم را فراهم آورده اند (11).

زن ومرد به قدمت تارِِِِِِیخ بشرِِِِِِی ، همدم و ِِِِِِیاور ِِِِِِیکدِِِِِِیگر در انجام امور و کارها بوده اند و تقسِِِِِِیم کار نا نوشته و نا پِِِِِِیداِِِِِِیِِِِِِی بِِِِِِین اِِِِِِین دو جنس صورت گرفته است و در اِِِِِِین تقسِِِِِِیم کار ، جنسِِِِِِی متعارض جنس دِِِِِِیگر نشده است . در نوع تقسِِِِِِیم بندِِِِِِی و واگذارِِِِِِی مشاغل ، عموما کار هاِِِِِِی بِِِِِِیرون از منزل به مردان ، و کار هاِِِِِِی درون خانه به رنان داده شده است . مردان کار هاِِِِِِی سخت و شاقِِِِِِی که احتِِِِِِیاج به قدرت بدنِِِِِِی و فکرِِِِِِی زِِِِِِیاد دارد را انجام مِِِِِِی دادند و زنان به کارهاِِِِِِیِِِِِِی که ظرافت و نِِِِِِیروِِِِِِی کمترِِِِِِی مِِِِِِی خواست مِِِِِِی پرداختند .

اِِِِِِین برداشت که زنان از لحاظ آفرِِِِِِینش ، ضعِِِِِِیف و مردان از لحاظ فطرِِِِِِی قوِِِِِِی افرِِِِِِیده شده اند ، از رهِِِِِِیافتهاِِِِِِی دِِِِِِیرِِِِِِینه و پر سابقه در توجِِِِِِیه اختلاف زن و مرد در نوع مشاغل به شمار مِِِِِِی رود .(12)اما در دوران هاِِِِِِی گذشته کار در خانه انجام مِِِِِِی شد و محل زندگِِِِِِی و محل کار از هم جدا نبود . خانواده به عنوان ِِِِِِیک واحد تولِِِِِِیدِِِِِِی ، عمدتا در پِِِِِِی تولِِِِِِید کالاها و خدمات براِِِِِِی مصرف اعضاِِِِِِی خود بوده (13). و زن در کنار امور خانه دارِِِِِِی به تولِِِِِِید کالاها و خدمات نِِِِِِیز مشغول بوده است .
انقلاب صنعتِِِِِِی

انقلاب صنعتِِِِِِی و اختراع ماشِِِِِِین ، دگرگونِِِِِِیهاِِِِِِیِِِِِِی را به طبع در جامعه و خانواده سبب شده است در پِِِِِِی تغِِِِِِیِِِِِِیرات فکرِِِِِِی ، اقتصادِِِِِِی و علمِِِِِِی ، نهاد خانواده دستخوش فراز ها و نشِِِِِِیب هاِِِِِِی زِِِِِِیادِِِِِِی شد و خانواده از حالت گسترده و تولِِِِِِیدِِِِِِی به خانواده ِِِِِِی هسته اِِِِِِی مصرف کننده تبدِِِِِِیل شد و محل کار از خانه جدا شده و انقلاب صنعتِِِِِِی موجب شد که زن هم وارد بازار صنعت و تولِِِِِِید بشود … زنان کارگران ارزان ترِِِِِِی بودن و کارفرماِِِِِِیان ، آنان را بر مردان سرکش سنگِِِِِِین قِِِِِِیمت ترجِِِِِِیح مِِِِِِی دادند .(14)

اِِِِِِین آغاز خروج زن از خانه و دور شدن از محِِِِِِیط خانوادگِِِِِِی بود و اِِِِِِین روند حرکت زنان تا به امروز ادامه داشته و با تبلِِِِِِیغات گشترده و فراگِِِِِِیر و جهانِِِِِِی به پِِِِِِیش مِِِِِِی رود و ابعاد تازه اِِِِِِی به خود مِِِِِِی گِِِِِِیرد .

کار و شغل

کار زن را نباِِِِِِید با اشتغال زن ِِِِِِیکسال دانسته و به ِِِِِِیک صورت مورد بررسِِِِِِی قرار داد .

کار زن از اول حِِِِِِیات بشرِِِِِِی وجود داشته است در حالِِِِِِی که اشتغال پدِِِِِِیده اِِِِِِی جدِِِِِِید و مدرن است . فعالِِِِِِیت زن احتِِِِِِیاج به انگِِِِِِیزه ندارد چون به تداوم حِِِِِِیات آدمِِِِِِی مربوط مِِِِِِی شود ولِِِِِِی در اشتغال موضوع فرق مِِِِِِی کند و انگِِِِِِیزه و خِِِِِِیزش را مِِِِِِی طلبد .

اشتغال زنان پدِِِِِِیده اِِِِِِی مجرد و جدا از ساِِِِِِیر پدِِِِِِیده ها نِِِِِِیست بلکه بدنبال خوِِِِِِیش به سازمان هاِِِِِِی مکمل و مجاور ( مهد کودک – خانه سالمندان ) نِِِِِِیاز دارد .
انگِِِِِِیزه زنان در اشتغال و خروج از خانه

شناخت انگِِِِِِیزه زنان به روِِِِِِی آورِِِِِِی به اشتغال به آسِِِِِِیب شناسِِِِِِی جامعه و خانواده کمک مِِِِِِی کند.
– گرِِِِِِیز از محِِِِِِیط ِِِِِِیکنواخت خانه :

ِِِِِِیکِِِِِِی از انگِِِِِِیزه هاِِِِِِی زنان براِِِِِِی قبول شغل که بسِِِِِِیار شاِِِِِِیع است مِِِِِِیل شخصِِِِِِی زنان به گرِِِِِِیختن از محِِِِِِیط به اصطلاح خسته کننده و کسالت آور خانه است . چنِِِِِِین زنانِِِِِِی فکر مِِِِِِی کنند آنان که در خارج از خانه حرفه اِِِِِِی دارند ، خوشبختند و چون هر حرفه اِِِِِِی در آمدِِِِِِی به همراه دارد مِِِِِِی تواند جاِِِِِِیگزِِِِِِین هزِِِِِِینه عدم حضور در خانه باشد .
– بهبود وضع اقتصادِِِِِِی خانواده

– بهبود وضع اقتصادِِِِِِی خانواده و پاسخ به نِِِِِِیاز هاِِِِِِی روز افزون آن ، عامل مهم گراِِِِِِیش زن به اشتغال است .نه فقط مردان را ناگزِِِِِِیر به اشتغال در جاِِِِِِیگاه هاِِِِِِی مختلف شغلِِِِِِی مِِِِِِی کند که زنان را نِِِِِِیز به اِِِِِِین مِِِِِِیدان سوق مِِِِِِی دهد . با کسب در آمد زوجِِِِِِین ، امکانات رفاهِِِِِِی بِِِِِِیش ترِِِِِِی در اختِِِِِِیار خانواده قرار مِِِِِِی گِِِِِِیرد .
– کسب استقلال اقتصادِِِِِِی

کسب استقلال اقتصادِِِِِِی ِِِِِِیکِِِِِِی دِِِِِِیگر از انگِِِِِِیزه هاِِِِِِی طرفداران اشتغال زنان است .

زنان شاغل با کسب در آمد مِِِِِِی توانند استقلال مالِِِِِِی ِِِِِِیافته و در تصمِِِِِِیم گِِِِِِیرِِِِِِیهاِِِِِِی عمده خانواده مشارکت کنند و همچون زنان خانه دار زِِِِِِیر دست و وابسته نباشد .(15)

و همچنِِِِِِین ، استقلال اقتصادِِِِِِی زِِِِِِیر بناِِِِِِی ضرورِِِِِِی براِِِِِِی کسب ساِِِِِِیر آزادِِِِِِی هاست .(16)

برخِِِِِِی عقِِِِِِیده دارند وابستگِِِِِِی اقتصادِِِِِِی زن به مرد عامل بازدارنده و تضعِِِِِِیف کننده اِِِِِِی است که با اشتغال مِِِِِِی توان آن را جبران نمود .
– کسب هوِِِِِِیت و موقعِِِِِِیت اجتماعِِِِِِی

در پناه اشتغال و تحصِِِِِِیل ، عده اِِِِِِی از زنان چنِِِِِِین مِِِِِِی پندارند با شاغل شدن ِِِِِِیا تحصِِِِِِیل کردن مِِِِِِی توانند هوِِِِِِیت جدِِِِِِیدِِِِِِی پِِِِِِیدا کنند و در ساِِِِِِیه آن به خود واقعِِِِِِی شان برسند و در مِِِِِِیدان اجتماع زن را موجود خود محور و رقابت خواه در مقابل مرد نشان دهند و همچنِِِِِِین هر قدر موقعِِِِِِیت اقتصادِِِِِِی و سِِِِِِیاسِِِِِِی ِِِِِِیک زن به همسر ِِِِِِیا پدرش وابسته باشد ، هوِِِِِِیت ِِِِِِیابِِِِِِی مستقل و فردِِِِِِی او غِِِِِِیر عملِِِِِِی تر و دشوارتر خواهد بود .(17)
– اشباع هوسها و خواسته هاِِِِِِی کاذب و غِِِِِِیر واقعِِِِِِی

نِِِِِِیز از انگِِِِِِیزه هاِِِِِِیِِِِِِی است که عده اِِِِِِی از زنان را به مِِِِِِیدان کارو اشتغال مِِِِِِی کشند چنِِِِِِین کسانِِِِِِی عقِِِِِِیده دارند چون باِِِِِِید با مد پِِِِِِیش رفت و به روز بود ، و حقوق ِِِِِِیک نفر در خانواده کفاف بر آوردن تمامِِِِِِی خواسته ها و نِِِِِِیاز ها را ندارد پس اشتغال را تنها راه مِِِِِِی دانند . توقعات بالاِِِِِِی فرزندان نِِِِِِیز به اِِِِِِین مسئله دامن مِِِِِِی زند .

از دِِِِِِیگر موارد انگِِِِِِیزه هاِِِِِِی اشتغال زنان مِِِِِِی توان به موارد زِِِِِِیر اشاره نمود .

– پر کردن خلاء عاطفِِِِِِی در محِِِِِِیط خانواده .

– پر کردن اوقات فراغت و زمان هاِِِِِِی بِِِِِِیکارِِِِِِی .

– دِِِِِِیکته کردن نظام آموزشِِِِِِی و تحت تاثِِِِِِیر قرار گرفتن زنان (جوزدگِِِِِِی ).

– بها ندادن به کار خانگِِِِِِی و تصور اتلاف وقت .

پِِِِِِیامد هاِِِِِِی اشتغال زنان

اشتغال زنان که از سوِِِِِِی برخِِِِِِی به عنوان رهاِِِِِِیِِِِِِی از اسارت زنجِِِِِِیرهاِِِِِِی کهن تعبِِِِِِیر شده است .(18) تاثِِِِِِیرات نسبتا گسترده اِِِِِِی را در پِِِِِِی دارد .

اشتغال زن با دگر گونِِِِِِیهاِِِِِِی بنِِِِِِیادِِِِِِی در ساختار جامعه ، روابط زن و شوهر ، سرنوشت کودکان تغِِِِِِیِِِِِِیر نظام ارزش هاِِِِِِی سنتِِِِِِی ، توزِِِِِِیع نقش ها ، و غِِِِِِیره روبرو است .

کار زنان در خارج از خانه پِِِِِِیامد هاِِِِِِی مثبت و منفِِِِِِی زِِِِِِیادِِِِِِی دارد . با بررسِِِِِِی اِِِِِِین پِِِِِِیامد ها و دسته بندِِِِِِی آنان به خانوادگِِِِِِی و اجتماعِِِِِِی – فرهنگِِِِِِی و اخلاقِِِِِِی – روانِِِِِِی و عاطفِِِِِِی – و اقتصادِِِِِِی ، مِِِِِِی توان به تاثِِِِِِیرات مثبت و منفِِِِِِی اِِِِِِین پدِِِِِِیده اجتماعِِِِِِی پِِِِِِی برد .
پِِِِِِیامد هاِِِِِِی خانوادگِِِِِِی و اجتماعِِِِِِی

زنانِِِِِِی که در بِِِِِِیرون از خانه به شغل ِِِِِِیا تحصِِِِِِیل مشغولند به نوعِِِِِِی در تغِِِِِِیِِِِِِیر الگوهاِِِِِِی خانواده و اجتماع اثر مِِِِِِی گذارند دخترانِِِِِِی که تحصِِِِِِیل مِِِِِِی کنند در امر ازدواج و تاهل با مشکل روبرو مِِِِِِی شوند و به نوعِِِِِِی با تساهل و غفلت از کنار اِِِِِِین موضوع مِِِِِِی گذرند و هر چه سن و تحصِِِِِِیلات افزاِِِِِِیش پِِِِِِیدا کند مِِِِِِیزان ازدواج و تشکِِِِِِیل خانواده و ِِِِِِیافتن همسرِِِِِِی مناسب با چالش هاِِِِِِی فراوانِِِِِِی روبرو مِِِِِِی شود .

زنان شاغل خانواده ، اجنماع را نسبت به خود متوقع و درخواست کننده مِِِِِِی سازند و به نوعِِِِِِی کار بِِِِِِیرون از خانه را وظِِِِِِیفه زن مِِِِِِی دانند .

زن باِِِِِِید محور اصلِِِِِِی خانواده و زندگِِِِِِی باشد و با اشتغال تمام وقت نقش محورِِِِِِی آنان در خانواده گرفته شده و اِِِِِِین باعث تمام پرِِِِِِیشانِِِِِِیها و نگرانِِِِِِیها در خانواده است .
پِِِِِِیامد هاِِِِِِی اقتصادِِِِِِی

نخستِِِِِِین کسِِِِِِی که از اشتغال زن متاثر مِِِِِِی شود ، خود زن است . با اشتغال وِِِِِِی وابستگِِِِِِی او به خانواده از بِِِِِِین مِِِِِِی رود وروابط عاطفِِِِِِی کم رنگ و پر تنش مِِِِِِی شود . با افزاِِِِِِیش روز افزون زنان شاغل ، موقعِِِِِِیت هاِِِِِِی شغلِِِِِِی مردان کمتر شده و به بِِِِِِیکارِِِِِِی مردان مِِِِِِی انجامد و نتِِِِِِیجه آن افزاِِِِِِیش آمار جراِِِِِِیم و بزهکارِِِِِِی هاِِِِِِیِِِِِِی است . بهبود سطح تغذِِِِِِیه و رفاه خانواده با شاغل شدن زن نِِِِِِیز ارتباط دارد ، اما اگر با رِِِِِِیز بِِِِِِینِِِِِِی به جوانب مسئله بنگرِِِِِِیم در مِِِِِِی ِِِِِِیابِِِِِِیم که هزِِِِِِینه هاِِِِِِی جانبِِِِِِی تحمِِِِِِیلِِِِِِی ، در اثر فقدان حضور مادر بِِِِِِیشتر از در آمد زنان شاغل است . مانند هزِِِِِِینه هاِِِِِِی : اِِِِِِیاب و ذهاب ، مهد کودک ، کلاس هاِِِِِِی جبرانِِِِِِی و تفرِِِِِِیحِِِِِِی ، گرفتن وام و هزِِِِِِینه خدمتکار منزل – استفاده از غذاِِِِِِی حاضرِِِِِِی و آماده – تهِِِِِِیه وساِِِِِِیل کمکِِِِِِی منزل و غِِِِِِیره گراِِِِِِیش به مصرف بِِِِِِیشتر و خرِِِِِِید لوازم و امکانات ( ضرورِِِِِِی – غِِِِِِیر ضرورِِِِِِی )
پِِِِِِیامد هاِِِِِِی روانِِِِِِی و عاطفِِِِِِی

اشتغال تمام وقت زنان که با در نظر گرفتن رفت و آمد تقرِِِِِِیبا به 10 ساعت در روز بالغ مِِِِِِی گردد و با در نظر گرفتن حفظ فعالِِِِِِیت هاِِِِِِی خانگِِِِِِی و امور منزل به فشار مضاعف و استهلاک قواِِِِِِی جسمِِِِِِی و روحِِِِِِی زنان مِِِِِِی انجامد . امروزه فشار مضاعف به عنوان ِِِِِِیکِِِِِِی از مهمترِِِِِِین آثار اشتغال زنان مورد توجه است .

اشتغالات رسمِِِِِِی و معِِِِِِین و طولانِِِِِِی ، با روحِِِِِِیه انعطاف پذِِِِِِیرِِِِِِی زنان مغاِِِِِِیرت دارد . و به فشار هاِِِِِِی عصبِِِِِِی و بِِِِِِیمارِِِِِِیهاِِِِِِی روانِِِِِِی و همچنِِِِِِین کاهش کاراِِِِِِیِِِِِِی در نقش مادرِِِِِِی همسرِِِِِِی در محِِِِِِیط خانواده مِِِِِِی انجامد و از نشاط زن مِِِِِِی کاهد .

زن شاغل بِِِِِِیش از زن خانه دار در معرض استرس و آلودگِِِِِِی احساسِِِِِِی قرار مِِِِِِی گِِِِِِیرد (19).

خستگِِِِِِی زنان شاغل از کار بِِِِِِیرون از منزل کم تحرکِِِِِِی جنسِِِِِِی را در پِِِِِِی دارد و ارضاء نشدن جنسِِِِِِی زن و مرد از ِِِِِِیک دِِِِِِیگر و غِِِِِِیر فعال بودن در روابط زناشوِِِِِِیِِِِِِی ، شروع درگِِِِِِیرِِِِِِی و مشاجرت و بهانه گِِِِِِیرِِِِِِی ها را به دنبال دارد و گاهِِِِِِی به طلاق عاطفِِِِِِی و زمانِِِِِِی نِِِِِِیز به طلاق واقعِِِِِِی مِِِِِِی انجامد .

نوجوانِِِِِِی که مادران شاغل دارند بِِِِِِیشتر در معرض استقلال زود هنگام ، ناسازگارِِِِِِی و کناره گِِِِِِیرِِِِِِی از خانواده هستند و در مورد دختران در دوران نوجوانِِِِِِی و بلوغ ، زودتر مسئولِِِِِِیت خانه دارِِِِِِی را به عهده مِِِِِِی گِِِِِِیرند .

در روان شناسِِِِِِی اختلافِِِِِِی زن و مرد در مواجه با مشکلات اجتماعِِِِِِی ، بِِِِِِیان اِِِِِِین مطلب ضرورِِِِِِی است که زن از نظر ساخت بدنِِِِِِی و فِِِِِِیزِِِِِِیولوژِِِِِِی و روانشناسِِِِِِی تفاوت هاِِِِِِی آشکار با مرد دارد و اِِِِِِین تفاوت ها باعث شده اند که نقش اجتماعِِِِِِی زن غِِِِِِیر از نقش اجتماعِِِِِِی مرد باشد.(20) عادت ماهانه ، حاملگِِِِِِی ، ِِِِِِیأسگِِِِِِی ، و غِِِِِِیره … که به فِِِِِِیزِِِِِِیک بدن زن ربط دارد در خلقِِِِِِیات و رفتار زنان دخالت مستقِِِِِِیم دارند و زنان شاغل بِِِِِِیشتر در معرض آسِِِِِِیب و کاستِِِِِِی هاِِِِِِی زمان بروز اِِِِِِین پدِِِِِِیده ها هستند .
پِِِِِِیامد هاِِِِِِی فرهنگِِِِِِی و اخلاقِِِِِِی

هر چه مِِِِِِیزان حضور رفت و آمد و اختلاط زن و مرد بدون در نظر گرفتن آسِِِِِِیب هاِِِِِِی جدِِِِِِی اخلاقِِِِِِی و دِِِِِِینِِِِِِی ، در جامعه بِِِِِِیشتر شود از سوِِِِِِی دِِِِِِیگر مِِِِِِیزان جراِِِِِِیم ، خشونتها و زمِِِِِِینه هاِِِِِِی گناه و غِِِِِِیره افزاِِِِِِیش مِِِِِِی ِِِِِِیابد . ( منظور حضور و اشتغال غِِِِِِیر ضرور و نابجا مِِِِِِی باشد ) مانند بسِِِِِِیارِِِِِِی از منشِِِِِِی گرِِِِِِی ها ، فروشندگِِِِِِی ها ، خدمات مصرفِِِِِِی ، رشته هاِِِِِِی دانشگاهِِِِِِی

که ارتباطِِِِِِی با زنان ندارد . فضاِِِِِِی فرهنگِِِِِِی و اخلاقِِِِِِی اجتماع و خانواده دچار آسِِِِِِیب مِِِِِِی شود. زنان شاغل در محاوره ها و رفت و آمد ها چون با اشخاص و افراد مختلفِِِِِِی سروکار دارند نوع برخورد هاِِِِِِیشان مردانه و آمرانه است ، ظرافت و لطافت در گفتار و رفتار در اِِِِِِین گونه زنان کم رنگ مِِِِِِی شود و اثر مستقِِِِِِیم در گوِِِِِِیش و رفتار فرزندان مِِِِِِی گذرد . همچنِِِِِِین نقش پدرِِِِِِی – همسرِِِِِِی در اِِِِِِین گونه خانواده ها ضعِِِِِِیف است ، چون نقش زن و مرد در خانواده دگرگون شده است . تخصص و تفکِِِِِِیک نقشها به حفظ نظام خانوادگِِِِِِی کمک مِِِِِِی کند و مبناِِِِِِی اجتماعِِِِِِی کردن کودک است ، نقش اقتصادِِِِِِی مرد و شغل وِِِِِِی قاطع ترِِِِِِین و تعِِِِِِیِِِِِِین کننده ترِِِِِِین پاِِِِِِیگاه حقوقِِِِِِی خانواده و نقش اصلِِِِِِی مرد در جامعه است .(21)
علائق زنان

با رجوع به علم روان شناسِِِِِِی و تجزِِِِِِیه و تحلِِِِِِیل عادات و خصوصِِِِِِیات و علائق زنان در مِِِِِِی ِِِِِِیابِِِِِِیم که دنِِِِِِیاِِِِِِی مرد با دنِِِِِِیاِِِِِِی زن بکلِِِِِِی فرق مِِِِِِی کند ، اگر زن نمِِِِِِی تواند مانند مرد فکر کند ِِِِِِیا عمل نماِِِِِِید از اِِِِِِین روست که زن و مرد جسم هاِِِِِِی متفاوت دارند . علاوه بر اِِِِِِین احساس اِِِِِِین دو موجود ، هِِِِِِیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هِِِِِِیچگاه ِِِِِِیک جور در مقابل حوادث و اتفاقات عکس العمل نشان نمِِِِِِی دهند . زن ومرد بنا به مقتضِِِِِِیات جنسِِِِِِی رسمِِِِِِی خود ، به طور متفاوت عمل مِِِِِِی کنند و درست مثل دو ستاره روِِِِِِی دو مدار مختلف حرکت مِِِِِِی کنند ، آنها مِِِِِِی توانند همدِِِِِِیگر را بفهمند و مکمل ِِِِِِیکدِِِِِِیگر باشند ولِِِِِِی هِِِِِِیچگاه ِِِِِِیکِِِِِِی نمِِِِِِی شوند و بهمِِِِِِین دلِِِِِِیل است که زن ومرد مِِِِِِی توانند با هم زندگِِِِِِی کنند ، عاشق ِِِِِِیکدِِِِِِیگر شوند و از صفات و اخلاق ِِِِِِیکدِِِِِِیگر خسته و ناراحت نشوند .(22) وِِِِِِیژگِِِِِِی ها و انگِِِِِِیزه انتخاب نوع شغل دقِِِِِِیقا باِِِِِِید با روحِِِِِِیات و خلقِِِِِِیات زنان تناسب داشته باشند .

تصور ، ذهنِِِِِِیت و واقعِِِِِِیت تواناِِِِِِیِِِِِِی زن و مرد براِِِِِِی حرفه هاِِِِِِی خاص ، وِِِِِِیژگِِِِِِی هاِِِِِِیِِِِِِی را مِِِِِِی طلبد . در کتابت آفرِِِِِِینش ، زن و مرد در کنار هم هستند و هر ِِِِِِیک با توجه به وظاِِِِِِیف خاص، کارکرد هاِِِِِِی جداگانه اِِِِِِی دارند . زن ومرد سنگربانان دوسنگر و جبهه اند . زنِِِِِِی که وظاِِِِِِیف خاص خود را فراموش کرده و حرِِِِِِیصانه به دنبال تکالِِِِِِیف مردانه برود ، او در واقع خود و اهمِِِِِِیت نقش خود را نمِِِِِِی شناسد و لذا خوِِِِِِیشتن را موجودِِِِِِی حقِِِِِِیر مِِِِِِی داند و براِِِِِِی جبران اِِِِِِین حقارت کاذب ، پا در جاِِِِِِی مردان مِِِِِِی گذارد .(23)

اتو کلاِِِِِِین برگ نِِِِِِیز با صحه گذاشتن بر تفاوت هاِِِِِِی جسمِِِِِِی و روحِِِِِِی و علائق زن و مرد بر اساس داده هاِِِِِِی روان شناسِِِِِِی عقِِِِِِیده دارند که زنان بِِِِِِیشتر به کار هاِِِِِِی خانه و اشِِِِِِیاء و اعمال ذوقِِِِِِی علاقه نشان مِِِِِِیدهند و بِِِِِِیشتر مشاغلِِِِِِی را مِِِِِِی پسندند که نِِِِِِیاز به جابجاِِِِِِیِِِِِِی شدن در آنها نباشد و ِِِِِِیا کارهاِِِِِِیِِِِِِی را دوست مِِِِِِی دارند که در آنها باِِِِِِید مواظب و دلسوزِِِِِِی بسِِِِِِیارِِِِِِی خرج داد … و زنان عموما احساساتِِِِِِی تر از مردان هستند .(24) همچنِِِِِِین آلکسِِِِِِیس کارل زِِِِِِیست شناس معروف فرانسوِِِِِِی معتقد است که هر دو جنس نمِِِِِِی توانند ِِِِِِیک قسم تعلِِِِِِیم و تربِِِِِِیت ِِِِِِیابند و مشاغل و اختِِِِِِیارات و مسئولِِِِِِیت هاِِِِِِی ِِِِِِیکسانِِِِِِی بعهده گِِِِِِیرند . زن از جهات زِِِِِِیادِِِِِِی با مرد متفاوت است … و زنان باِِِِِِید به بسط مواهب طبِِِِِِیعِِِِِِی خود در جهت و مسِِِِِِیر سرشت خاص خوِِِِِِیش بدون تقلِِِِِِید کورکورانه از مردان بکوشند . وظِِِِِِیفه اِِِِِِیشان درراه تکامل بشرِِِِِِیت خِِِِِِیلِِِِِِی بزرگتر از مرد ها است و نباِِِِِِیستِِِِِِی آن را سرسرِِِِِِی گِِِِِِیرند و رها کنند .(25)

اشتغال و ارتباط آن با طلاق

طلاق در لغت جدا شدن زن ومرد ، رها شدن از قِِِِِِید نکاح و رهائِِِِِِی از زناشوئِِِِِِی است .

( 26)

و دهخدا طلاق را به معناِِِِِِی بِِِِِِیزارِِِِِِی مِِِِِِی خواند . طلاق مبغوض ترِِِِِِین حلال ها ست .

طلاق زمانِِِِِِی واقع مِِِِِِی شود که عاملِِِِِِی حدود و قصور خانواده را نشا نه گرفته باشد و با محو تفاهم و ِِِِِِیگانگِِِِِِی زوجِِِِِِین ، زن ومرد را از هم دور مِِِِِِی کند و بِِِِِِین آنان جداِِِِِِیِِِِِِی مِِِِِِی اندازد .

طلاق به عوامل زِِِِِِیادِِِِِِی بستگِِِِِِی زِِِِِِیادِِِِِِی دارد :

– اعتِِِِِِیاد

– عدم تفاهم

– مشکل مالِِِِِِی

– توقعات زِِِِِِیاد و غِِِِِِیره

اشتغال زنان در خارج از منزل در صدِِِِِِی از علل طلاق را به خود اختصاص مِِِِِِی دهد .

در دوره هاِِِِِِی قبل ِِِِِِیکِِِِِِی از مهم ترِِِِِِین دلا ِِِِِِیلِِِِِِی که زنان را در رابطه زناشو ئِِِِِِی نگاه مِِِِِِی داشد ،کسب امنِِِِِِیت مالِِِِِِی بود ، اما افزاِِِِِِیش بِِِِِِی سابقه ورود زنان به بازار کار در دهه هاِِِِِِی اخِِِِِِیر ، به استقلال اقتصادِِِِِِی آنان منجر گردِِِِِِیده است و اِِِِِِین امر راه را براِِِِِِی زنانِِِِِِی که از وضعِِِِِِیت زناشوئِِِِِِی ناراضِِِِِِی اند ، باز نموده است . پژوهش ها در خواست طلاق از سوِِِِِِی زنان شاغل را ، بسِِِِِِیار بِِِِِِیشتر از در خواست طلاق از سوِِِِِِی زنان غِِِِِِیر شاغل نشان مِِِِِِی دهد و استقلال اقتصادِِِِِِی زنان گاه انگِِِِِِیزه مردان را نِِِِِِیز براِِِِِِی طلاق تقو ِِِِِِیت مِِِِِِی کند زِِِِِِیرا مردِِِِِِی که زن خود را طلاق مِِِِِِی دهد ، به آسانِِِِِِی از پرداخت هزِِِِِِینه هاِِِِِِی مربوط به مراقبت از کودک فرار مِِِِِِی کند . و بر خِِِِِِی معتقدند که هر چه احتمال نا سازگارِِِِِِی و طلاق در خا نواده ها بالا برود مِِِِِِیزان گراِِِِِِیش زنان به اشتغال بِِِِِِیشتر مِِِِِِی شود . ( 27) در واقع اشتغال زنان به معناِِِِِِی کلِِِِِِی خود باعث مشکل نمِِِِِِی شود بلکه مسائل پبرامون آن زمِِِِِِینه را براِِِِِِی اِِِِِِیجاد اختلاف و از هم پاشِِِِِِیدگِِِِِِی خانواده ها ، فراهم مِِِِِِی کند .

لنسکِِِِِِی ها عقِِِِِِیده دارد : مشارکت شتاب آلود زنان در صنعت باعث گسترش طلاق و افزاِِِِِِیش جرائم شده است و اِِِِِِین امر به گواهِِِِِِی آمار و مستندات قابل قبول است . ( 28 )

ارتباطِِِِِِی که اشتغال زنان با طلاق دارد بِِِِِِیشتر به جنبه هاِِِِِِی روانِِِِِِی و عاطفِِِِِِی در خانواده به خصوص روابط بِِِِِِین زن و شوهر بر مِِِِِِی گردد . وقتِِِِِِی اشتغال روز افزون زنان را به کارهاِِِِِِی خارج از خانه در نظر مِِِِِِی گِِِِِِیرِِِِِِیم ف توجه ما معمولا متوجه زِِِِِِیان هاِِِِِِیِِِِِِی مِِِِِِی شود که از اِِِِِِین راه به کودکان مِِِِِِی رسد ف ولِِِِِِی اثرات ناگوار اِِِِِِین وضع را بر روحِِِِِِیه مردان مورد توجه قرار نمِِِِِِی دهِِِِِِیم .(29) خلاء روابط عاطفِِِِِِی بِِِِِِین اعضاِِِِِِی خانواده با هِِِِِِیچ جاِِِِِِیگزِِِِِِینِِِِِِی ، پر نمِِِِِِی شود ، استقلال اقتصادِِِِِِی زن و کم شدن نِِِِِِیاز به همسر ، آستانه تحمل پذِِِِِِیرِِِِِِی زن را کاهش و مِِِِِِیل به جداِِِِِِیِِِِِِی و طلاق را با فرض مشکلاتِِِِِِی در زندگِِِِِِی زناشوِِِِِِیِِِِِِی افزاِِِِِِیش مِِِِِِیدهد ، برخِِِِِِی آمارها درکشورهاِِِِِِی غربِِِِِِی نشان مِِِِِِیدهد که آمار طلاق در خانواده هاِِِِِِیِِِِِِی که زنان شاغل دارند تا چهار برابر خانواده هاِِِِِِی دِِِِِِیگر است .(30)

عدم حضور مداوم زن در خانه به معنِِِِِِی بحران سرپرستِِِِِِی است و عدم نظارت در سنِِِِِِین رشد در کنار فرزندان در تربِِِِِِیت آنان اختلال اِِِِِِیجاد مِِِِِِی کند و زمِِِِِِینه اسِِِِِِیب پذِِِِِِیرِِِِِِی خانواده و فرزندان را افزاِِِِِِیش مِِِِِِیدهد . گرمِِِِِِی و جاذبه هاِِِِِِیِِِِِِی که بِِِِِِین زن و مرد وجود دارد با اشتغال مداوم زن در بِِِِِِیرون از خانه دچار تزلزل مِِِِِِی شود زن خسته از مشکلات محل کار ، خرِِِِِِید ماِِِِِِیحتاج منزل ، اِِِِِِیاب و ذهاب بچه ها ، ترافِِِِِِیک ، گرمِِِِِِی و سردِِِِِِی هوا ، و غِِِِِِیره … .

وقتِِِِِِی به منزل مِِِِِِی رسد با فشار مضاعف کار منزل و امور شوهر دارِِِِِِی و بچه دارِِِِِِی مواجه مِِِِِِی شود ، و دِِِِِِیگر چنِِِِِِین زنِِِِِِی جاذبه هاِِِِِِی روانِِِِِِی – جنسِِِِِِی را که عامل و رِِِِِِیشه خوشبختِِِِِِی زوجِِِِِِین است را نمِِِِِِی تواند به راحتِِِِِِی بروز دهد و کالبد شکافِِِِِِی بعضِِِِِِی از طلاق ها نشان مِِِِِِیدهد رِِِِِِیشه دلزدگِِِِِِی زوجِِِِِِین از ِِِِِِیکدِِِِِِیگر در دافعه هاِِِِِِی روانِِِِِِی – جنسِِِِِِی است .(31)

قلِِِِِِیلِِِِِِی از زنان شاغل با کسب استقلال مالِِِِِِی و احساس استقلال فکرِِِِِِی از خانواده و همسر ، به نوعِِِِِِی سرکشِِِِِِی و عدم تمکِِِِِِین مِِِِِِی رسند . همچنِِِِِِین استانه تحمل مشکلات و مسائل خانوادگِِِِِِی در چنِِِِِِین زنانِِِِِِی بسِِِِِِیار پاِِِِِِیِِِِِِین است و به اندک تنشِِِِِِی ِِِِِِیا نسبت به مسئله بِِِِِِی تفاوت و به سادگِِِِِِی از کنار آن رد مِِِِِِی شوند و ِِِِِِیا واکنشهاِِِِِِی شدِِِِِِیدِِِِِِی نشان مِِِِِِیدهند و اِِِِِِین مسِِِِِِیرِِِِِِی به سوِِِِِِی آزردگِِِِِِی و اسِِِِِِیب دِِِِِِیدگِِِِِِی خانواده است .

چرستون در اِِِِِِین زمِِِِِِینه مِِِِِِی نوِِِِِِیسد : من فکر آن نِِِِِِیستم که زنان قبلا مورد رفتار ناشاِِِِِِیست و حتِِِِِِی در معرض شکنجه قرار مِِِِِِی گرفتند ، ولِِِِِِی به عقِِِِِِیده من وضع آنها هِِِِِِیچگاه به اندازه امروز که فرمانرواِِِِِِی خانه و نِِِِِِیز رقِِِِِِیب ادراِِِِِِی مردانند رقت بار نبوده است .(32)
پاِِِِِِیِِِِِِین آوردن سطح اشتغال تمام وقت زنان – راه کارهاِِِِِِی کاربردِِِِِِی

هر ناهنجارِِِِِِی و معضلِِِِِِی که در جامعه و ِِِِِِیا خانواده به وجود آِِِِِِید در رفتارها و منش آحاد آن جامعه و ِِِِِِیا خانواده دارد و بعضِِِِِِی از اِِِِِِین تنش ها فراگِِِِِِیر و عمومِِِِِِی هستند که دولت ها و دستگاه هاِِِِِِی وابسته باِِِِِِید در امور دخالت کرده و با آن مقابله نماِِِِِِیند و در مواردِِِِِِی که جزئِِِِِِی و خاص هستند ، خانواده و ِِِِِِیا خود افراد با آن مواجه مِِِِِِی کنند .

در زمِِِِِِینه مشکل اشتغال زنان و ارائه راه کارهاِِِِِِی مثبت در جهت آساِِِِِِیش و راحتِِِِِِی اِِِِِِین قشر و فراهم آوردن امکاناتِِِِِِی براِِِِِِی دستِِِِِِیابِِِِِِی به سطح بالاِِِِِِی رضاِِِِِِیت مندِِِِِِی خانواده در برخورد با اِِِِِِین وضعِِِِِِیت ، به پاره اِِِِِِی از اِِِِِِین موارد اشاره شده است .
– اولوِِِِِِیت دادن مردان براِِِِِِی شغل و کار

در اغلب جوامع و نظاما ت و هم در مذاهب و شراِِِِِِیع کار براِِِِِِی مردان امرِِِِِِی است که صورت وظِِِِِِیفه اِِِِِِی و اجبارِِِِِِی دارد . چرخ هاِِِِِِی اقتصادِِِِِِی جامعه و هم حِِِِِِیات اقتصادِِِِِِی خانواده ها در گرو کار مردان است . در نظام حِِِِِِیات اسلامِِِِِِی بار سنگِِِِِِین زندگِِِِِِی در جنبه تامِِِِِِین معاش و وساِِِِِِیل و ابزار زندگِِِِِِی بر دوش مرد است .(33) بنابر اِِِِِِین دولت وظِِِِِِیفه دارد در گزِِِِِِینش براِِِِِِی اشتغال ، مردان را در بسِِِِِِیارِِِِِِی از موارد شغلِِِِِِی و حرفه اِِِِِِی بر زنان مقدم بدارد . البته در موارد خاص مانند زن سرپرست خانواده ِِِِِِیا خانواده هاِِِِِِی بِِِِِِی بضاعت با واگذارِِِِِِی سهام و وام و ِِِِِِیا کارهاِِِِِِیِِِِِِی که به حِِِِِِیات خانواده لطمه و صدمه اِِِِِِی نزند ، مِِِِِِی توان زنان را به صورت پاره وقت استخدام نمود . و با مقدم داشتن مردان در امر استخدام ، انگِِِِِِیزه و همِِِِِِیت مردان را در امر اهمِِِِِِیت دادن به خانواده و ازدواج بالا برده و به نوعِِِِِِی با معضل بِِِِِِیکارِِِِِِی نِِِِِِیز مقابله شده است .
– جداکردن و تمِِِِِِیز دادن فرهنگ غربِِِِِِی از فرهنگ اسلامِِِِِِی در زمِِِِِِینه اشتغال زنان

خواست غربِِِِِِیان از حضور زن در جامعه و اشتغال زنان در خارج از خانه دگرگونِِِِِِی در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومِِِِِِی و تضعِِِِِِیف نقش وِِِِِِیژه مادران در نهاد خانواده مِِِِِِی باشد . به عقِِِِِِیده سِِِِِِیمون دوبوار آنچه زن را در قِِِِِِید بندگِِِِِِی ، نگه مِِِِِِی دارد ، دو نهاد عمده ازدواج و مادرِِِِِِی است . (34) با دمِِِِِِیدن بر طبل تساوِِِِِِی حقوق زن و مرد ، سلطه گرِِِِِِی مردان ، پدر سالارِِِِِِی ، بِِِِِِی ارزشِِِِِِی خانه دارِِِِِِی و غِِِِِِیره ، فرهنگ اصِِِِِِیل ما را دچار تشکِِِِِِیک و دوگانگِِِِِِی کرده اند و با تبلِِِِِِیغات گسترده و بر شمردن و بزرگ نمودن مزاِِِِِِیاِِِِِِی اشتغال ، اِِِِِِین فرهنگ را به خورد زنان داده اند و اِِِِِِین رسالتِِِِِِی بزرگ ، براِِِِِِی اصحاب قلم و رسانه است که فرهنگ ما را از اِِِِِِین شبهات و سرابها پاک نماِِِِِِیند .

– اهمِِِِِِیت دادن به خانه و امور مربوطه (همسردارِِِِِِی – بچه دارِِِِِِی – مدِِِِِِیرِِِِِِیت خانه)

در فرهنگ غنِِِِِِی اسلامِِِِِِی ارزشها به صورت دِِِِِِیگر رقم خورده است و سعادت و شقاوت آدمِِِِِِی و رشد و تعالِِِِِِی افراد و آحاد جامعه را در بند تربِِِِِِیت و روابط عاطفِِِِِِی خانواده مِِِِِِی داند . رکن و محور اصلِِِِِِی را در خانواده زن قرار داده است . خانه محل امن و آساِِِِِِیش ، براِِِِِِی خانواده است و همه ِِِِِِی افراد در به وجود آوردن چنِِِِِِین فضاِِِِِِیِِِِِِی باِِِِِِید تلاش کنند . خانه دارِِِِِِی و همسردارِِِِِِی و رسِِِِِِیدگِِِِِِی به امور فرزندان و مدِِِِِِیرِِِِِِیت خانه ، کارِِِِِِی بس سخت و دشوار است و همتِِِِِِی بالا و توان مضاعفِِِِِِی را مِِِِِِی طلبد ، اما در جامعه کنونِِِِِِی اِِِِِِینطور به نظر مِِِِِِی رسد که خانه دارِِِِِِی کار تکرارِِِِِِی و خسته کننده و کسالت بار است و ارزش اقتصادِِِِِِی و مالِِِِِِی براِِِِِِی زن ندارد . در صورتِِِِِِی که چنِِِِِِین نِِِِِِیست و با دقت در اِِِِِِینکه تمام مطلوبِِِِِِیت ها را نمِِِِِِی توان از طرِِِِِِیق در آمد مالِِِِِِی بدست آورد . زنان شاغل نِِِِِِیز با مشکلات و مسائل فراوانِِِِِِی روبرو هستند و تمامِِِِِِی آنها استرس زا و تنش آوراست و زنان شاغل تمام اِِِِِِین مشکلات را به داخل خانه منتقل مِِِِِِی کنند . با فرهنگ سازِِِِِِی و عوض کردن نوع دِِِِِِید زنان به نوعِِِِِِی آرامش و شکوفاِِِِِِیِِِِِِی در جامعه ، دست مِِِِِِی ِِِِِِیابِِِِِِیم . ارزش مادِِِِِِی هر کارِِِِِِی را مِِِِِِی شود سنجِِِِِِید ولِِِِِِی در ارزش گذارِِِِِِی امور معنوِِِِِِی چنِِِِِِین نِِِِِِیست . در محِِِِِِیط خانواده ، براِِِِِِی کار زنان ارزش مادِِِِِِی نمِِِِِِی توان قائل شد چون با پرورش و تعالِِِِِِی روح و روان انسان ها در رابطه اند .

حرفه و شغلِِِِِِی را با ارزش تر از شغل مادرِِِِِِی و همسرِِِِِِی نمِِِِِِی توان پِِِِِِیدا کرد که چنِِِِِِین انسان سازِِِِِِی مِِِِِِی کند . و ِِِِِِیک انسان با تقواِِِِِِی ، داراِِِِِِی تعهد و سالم ِِِِِِیعنِِِِِِی سرماِِِِِِیه ِِِِِِیک ملت .
– محدود کردن مشاغل زنان با توجه به تواناِِِِِِیِِِِِِی و فِِِِِِیزِِِِِِیک بدنِِِِِِی آنها و عدم استفاده ابزارِِِِِِی از زن در جامعه

اسلام مسئولِِِِِِیت زن را در خصوصِِِِِِیات فِِِِِِیزِِِِِِیکِِِِِِی و روحِِِِِِی او کانالِِِِِِیزه مِِِِِِی کند ، کاراِِِِِِیِِِِِِی مداوم در تولِِِِِِید و اقتصاد را جامعه از او انتظار ندارد و نقش تولِِِِِِید را به عهده او نمِِِِِِی گذارد .(35)

در پاره اِِِِِِی از مشاغل زنانه در حقِِِِِِیقت نه بهره ورِِِِِِی از نِِِِِِیروِِِِِِی جسمِِِِِِی زن مورد نظر است و نه بکارگِِِِِِیرِِِِِِی توان فکرِِِِِِی و تخصصِِِِِِی او . مطلوب ، جوانِِِِِِی و طراوت ، زِِِِِِیباِِِِِِیِِِِِِی ظاهر و آراستگِِِِِِی تصنعِِِِِِی وِِِِِِی به منظور جلب مشترِِِِِِی و شِِِِِِیرِِِِِِین کام کردن مراجعِِِِِِین است . فروشندگِِِِِِی ، منشِِِِِِی گرِِِِِِی ، مسئول روابط عمومِِِِِِی ها ، را مِِِِِِی توان از جمله ِِِِِِی اِِِِِِین مشاغل دانست . ارجاِِِِِِی چنِِِِِِین نقش هاِِِِِِیِِِِِِی به زنان در حقِِِِِِیقت توهِِِِِِینِِِِِِی آشکار به جنس زن است .(36) زن در چنِِِِِِین جاِِِِِِیگاه هاِِِِِِیِِِِِِی به مثابه ِِِِِِیک شِِِِِِی و کالا براِِِِِِی رسِِِِِِیدن به اهداف خاص مورد بهره ورِِِِِِی قرار مِِِِِِی گِِِِِِیرند . و بدلِِِِِِیل پاِِِِِِیِِِِِِین بودن درک اجتماعِِِِِِی و سطح آگاهِِِِِِی و احساس نِِِِِِیاز مالِِِِِِی ، زنان و دختران زِِِِِِیادِِِِِِی از اِِِِِِین مشاغل استقبال مِِِِِِی کنند و اِِِِِِین را نوعِِِِِِی ارزش و منزلتِِِِِِی اجنماعِِِِِِی مِِِِِِی دانند .

کارمندِِِِِِی نِِِِِِیز از مشاغلِِِِِِی است که بسِِِِِِیار مورد توجه زنان است و پستهاِِِِِِی زِِِِِِیادِِِِِِی را اشغال نموده اند ، در صورتِِِِِِی که تقرِِِِِِیبا خِِِِِِیلِِِِِِی از آنها با اندکِِِِِِی تغِِِِِِیِِِِِِیر در زندگِِِِِِیشان مِِِِِِی توانند جاِِِِِِی خود را به جوانان جوِِِِِِیاِِِِِِی کار بدهند که حکم نان آور خانواده را دارند . بسِِِِِِیارِِِِِِی از اِِِِِِین زنان خود اعتراف دارند که در صحنه اجتماعِِِِِِی گرفتار شده اند و مزاِِِِِِیاِِِِِِی با خانه و خانواده بودن را از دست داده اند .

– تغِِِِِِیِِِِِِیر دادن سر فصل هاِِِِِِی آموزشِِِِِِی دختران و پسران

دولت و دست اندر کاران مسائل آموزش و پرورش باِِِِِِید با باز بِِِِِِینِِِِِِی و تغِِِِِِیِِِِِِیر و تحول در کتاب هاِِِِِِی آموزشِِِِِِی ، از اول ذهن کودکان را براِِِِِِی تعِِِِِِیِِِِِِین و انتخاب نوع حرفه و شغل آماده نموده و گراِِِِِِیش ها و رشته هاِِِِِِی مخصوص دختران و پسران را مشخص نمود و تلاش خود را در جهت آمادگِِِِِِی و پذِِِِِِیرش دختران و پسران متمرکز کنند و چِِِِِِیزِِِِِِی که مهم و قابل توجه مِِِِِِی باشد اِِِِِِین است که نباِِِِِِید پرورش روحِِِِِِی و نوع زندگِِِِِِی پسر و دختر را با ِِِِِِیک فر مول انجام داد . اشخاصِِِِِِی که تعلِِِِِِیم و تربِِِِِِیت و پرورش اطفال را بر عهده دارند با ِِِِِِیستِِِِِِی مخصو صا متوجه اِِِِِِین موضوع بشوند که چون وضع سا ختمان جسمِِِِِِی و روحِِِِِِی دختر و پسر با هم فرق دارد در پرورش آنها نِِِِِِیز باِِِِِِید تفاوت زِِِِِِیاد قائل شوند . (37)

– بالا بردن سطح آگاهِِِِِِی و درک اجتماعِِِِِِی زنان نِِِِِِیز از کار هاِِِِِِی خوبِِِِِِی است که زنان را با موفقِِِِِِیت و منزلت خوِِِِِِیش آشنا مِِِِِِی کند و به آنها تواناِِِِِِیِِِِِِی کسب هوِِِِِِیت اجتماعِِِِِِی در ساِِِِِِیه شناختن حقوق و قوانِِِِِِین مربوط به خودشان را مِِِِِِی دهد . زنان وقتِِِِِِی دانستند پول به تنهاِِِِِِیِِِِِِی ماِِِِِِیه خوشبختِِِِِِی و کسب هوِِِِِِیت نِِِِِِیست آن زمان ، خانه و خانواده را به هر قِِِِِِیمتِِِِِِی معامله نمِِِِِِی کنند . اصالت خانواده به عهده زن است و پاِِِِِِیه اصلِِِِِِی تاسِِِِِِیس حوزه خوِِِِِِیشاوندِِِِِِی و تشکِِِِِِیل حکومت مهر و رافت ، زن خواهد بود .(38)
– فراهم آوردن امکانات و وساِِِِِِیلِِِِِِی براِِِِِِی پر کردن اوقات بِِِِِِیکارِِِِِِی زنان و دختران

در فرهنگ اسلامِِِِِِی از بِِِِِِیکارِِِِِِی و انسان بِِِِِِیکار به صِِِِِِید گاه شِِِِِِیطان تعبِِِِِِیر شده است و سرچشمه بسِِِِِِیارِِِِِِی از مفاسد ، هدر رفتن عمر و توان آدمِِِِِِی در اوقات بِِِِِِیکارِِِِِِی است کار انسان ساز و جوهره ِِِِِِی آدمِِِِِِیست . وقتِِِِِِی زنان با خود آگاهِِِِِِی و فهم و شعور تصمِِِِِِیم بر عدم حضور بِِِِِِی جهت در بعضِِِِِِی از مشاغل و حرفه ها را گزِِِِِِیدند ، خواه نا خواه بعد از کار خانه و رسِِِِِِیدگِِِِِِی به امور منزل ، اوقات بِِِِِِیکارِِِِِِی را در پِِِِِِیش رو دارند و عده اِِِِِِی هم که نِِِِِِیاز مالِِِِِِی دارند ، در مِِِِِِی مانند که چه کنند تا هم در آمدِِِِِِی داشته و هم در کنار خانواده باشند .

اِِِِِِین جا دِِِِِِیگر وظِِِِِِیفه دولت و متصدِِِِِِیان امور است که پا به مِِِِِِیدان گذاشته و با ِِِِِِیک بسِِِِِِیج عمومِِِِِِی با کار فرهنگِِِِِِی – اجتماعِِِِِِی و اقتصادِِِِِِی ، در اِِِِِِین زمِِِِِِینه انقلابِِِِِِی بکنند و گره معضل بِِِِِِیکارِِِِِِی دختران و زنان را با سرانگشت تدبِِِِِِیر باز کنند . اجراِِِِِِی سِِِِِِیاست هاِِِِِِی اشتغال زائِِِِِِی زنان خانه دار و جوِِِِِِیاِِِِِِی کار در محِِِِِِیط خانه ، احتِِِِِِیاج به فر هنگ سازِِِِِِی در سطح کلان جامعه و سرماِِِِِِیه گذارِِِِِِی بلند مدت دارد با اجراِِِِِِی چند پروژه و طرح ساده به بازدهِِِِِِی بالائِِِِِِی در زمِِِِِِینه اشتغا ل زنان خوا هِِِِِِیم رسِِِِِِید ، به بعضِِِِِِی از آنها اشاره مِِِِِِی شود :

– کار آفرِِِِِِینِِِِِِی از طرِِِِِِیق مسجد ، فرهنگ سرا ، سازمان پارک ها

– آموزش وسِِِِِِیع استفاده خانگِِِِِِی از راِِِِِِیانه ( براِِِِِِی کسب در آمد )

( تاِِِِِِیپ – فتوشاپ – وِِِِِِی?hawzah.net

اشتغال زنان در بستر خانواده و ارتباط آن با طلاق

برچسب ها: , ,
    مطالب مرتبط: