تاریخ نشر :پنجشنبه 04 دسامبر 2008 مشاهده : زیبایی و آرایش RSS اشتراک:

ماسک چروک دور چشم

ماسک چروک چشم: روغن کرچک را یک شب روی پوست مالیده و تا صبح می گذارین بماند.

ماسک چروک چشم: روغن کرچک را یک شب روی پوست مالیده و تا صبح می گذارین بماند.

ماسک چروک دور چشم

تاریخ نشر :سه شنبه 16 اکتبر 2007 مشاهده : زیبایی و آرایش RSS اشتراک:

ماسک چروک دور چشم:

ماسک چروک چشم: روغن کرچک را یک شب روی پوست مالیده و تا صبح می گذارین بماند.

ماسک چروک چشم: روغن کرچک را یک شب روی پوست مالیده و تا صبح می گذارین بماند.

ماسک چروک دور چشم:

چهل نما
رایانمهربهنودگشت